naglowek1.jpg

                   

BIP PZMIUW w Likwidacji               BIP Wody Polskie

 

Atrakcje hydrotechniczne w "Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny”

Wody Polskie włączają się w akcję Ministerstwa Sportu i Turystyki „Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny”. Od 5 do 7 października udostępnimy dla chętnych jedenaście obiektów hydrotechnicznych, takich jak jazy, śluzy, zapory czy elektrownie wodne. Nie za pół ceny, ale za darmo! Większość z nich nie jest na co dzień dostępna dla zwiedzających. Interesującą opowieść i oprowadzenie po obiekcie zapewnią nasi pracownicy! Serdecznie wszystkich zapraszamy!

W ramach akcji, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie udostępnia do nieodpłatnego zwiedzania zaporę na rzece Ropa w miejscowości Klimkówka.   

Zobacz więcej na stronie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej:

http://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/aktualnosci/591-polska-zobacz-wiecej-weekend-za-pol-ceny

Wydawanie deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną / wzór wniosku o wydanie deklaracji wodnej

Informacja dla Wnioskodawców w sprawie wydawania dokumentu potwierdzającego zgodność
z celami środowiskowymi dla projektów niebędących projektami dużymi w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.
Informujemy, że w dniu 13 lipca 2018 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dotyczące umożliwienia Wnioskodawcom, ubiegającym się o przyznanie środków pomocowych Unii Europejskiej
w perspektywie UE na lata 2014-2020, uzyskiwania dokumentu właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną potwierdzającego, że projekt nie pogarsza stanu jednolitych części wód, ani nie uniemożliwia osiągnięcia dobrego stanu wód, również dla projektów niebędących projektami dużymi w rozumieniu art. 100 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013.
Na mocy przedmiotowego porozumienia wnioski o wydanie tego dokumentu z regionu wodnego Górnej Wisły oraz regionu wodnego Dniestru, zgodnie z załączonym wzorem, prosimy kierować
do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-959 Rzeszów.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi dla projektów niebędących projektami dużymi w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, nie wydaje się dla zamierzeń obejmujących:
1) przedsięwzięcia, dla których wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, w treści których znajdują się wnioski z przeprowadzonej analizy oddziaływania inwestycji na jednolite części wód ;
2) inwestycje lub działania, dla których uzyskano ocenę wodnoprawną, o której mowa
w art. 425 ust. 1 Prawa wodnego;
3) prace studialne, czyli dotyczące opracowania dokumentacji, jeśli w ramach tych projektów nie zachodzi potrzeba prowadzenia działań fizycznych (np. robót budowlanych lub innych działań polegających na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu);
4) inwestycje nieinfrastrukturalne (jak np. działania zakupowe, niezwiązane z ingerencją
w środowisko);
5) inwestycje dotyczące systemów ERTMS, SESAR, ITS, VTMIS i systemu aplikacji telematycznych, oraz dotyczące modernizacji statków i taboru kolejowego, jeżeli proponowane projekty nie obejmują robót fizycznych, które mogą negatywnie wpłynąć na jednolite części wód;
6) termomodernizację budynków;
7) kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, powietrzne pompy ciepła;
8) wszelkie prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynków;
9) prace związane z wymianą źródeł i systemów grzewczych w budynkach;
10) przebudowę obiektów, mieszczącą się w obrysie zewnętrznym ścian parteru budynku (m.in. nadbudowę, przebudowę układu wewnętrznego pomieszczeń itp.);
11) energooszczędne oświetlenia ulic i dróg;
12) kable teletechniczne instalowane na słupach;
13) ścieżki rowerowe;
14) montaż anten, nadajników i odbiorników na istniejących obiektach budowlanych;
15) remontów obiektów budowlanych innych niż kategorie VIII, XXI, XXIV, XXVII, XXVIII, XXX
z załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, z późn zm.);
16) zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków;
17) obiekty małej architektury i zagospodarowania terenów zielonych.

 

 

Wzór wniosku o wydanie deklaracji wodnej

Został ogłoszony program działań prowadzących do zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami

W dniu 12 lipca 2018 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. 

Dokument został opracowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa i określa m.in.:

  • sposoby i warunki rolniczego wykorzystania nawozów azotowych w pobliżu wód, na terenach o dużym nachyleniu, a także na glebach zamarzniętych, zalanych wodą lub przykrytych śniegiem;
  • terminy, w których dozwolone jest rolnicze wykorzystanie nawozów;
  • warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekami, a także sposób obliczania wymaganej powierzchni i pojemności urządzeń do ich przechowywania;
  • sposób ustalania rocznej dawki nawozów naturalnych zawierającej nie więcej niż 170 kgN/ha;
  • zasady planowania prawidłowego nawożenia azotem;
  • sposób dokumentowania realizacji Programu.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni, tj. od dnia 27 lipca 2018 r.

Pełna treść rozporządzenia dostępna jest pod adresem: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1339/1