naglowek2.jpg

                   

BIP PZMIUW w Likwidacji               BIP Wody Polskie

 

Wydawanie deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną

Informujemy, że w związku z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) zmianie uległ sposób wydawania deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną. Zgodnie z art. 439 w/w ustawy, deklaracja zgodności z celami środowiskowymi sporządzana jest jedynie dla inwestycji, dla których została wydana ocena wodnoprawna.

Z kolei art. 425 ustawy Prawo wodne stanowi, że ocena wodnoprawna jest wymagana dla inwestycji lub działań w zakresie:        

 1. Korzystania z usług wodnych;
 2. Długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej;
 3. Piętrzenia wody podziemnej;
 4. Rekultywacji wód powierzchniowych lub wód podziemnych;
 5. Wprowadzania do śródlądowych wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
 6. Wykonania urządzeń wodnych;
 7. Regulacji wód, zabudowy potoków górskich oraz kształtowania nowych koryt cieków naturalnych;
 8. Zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód mającej wpływ na warunki przepływu wód;
 1. Robót i obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;
 2. Działań, o których mowa w 227 ust. 3.
 3. W związku z powyższym sporządzenie deklaracji możliwe jest jedynie dla inwestycji lub działań wymienionych w w/w katalogu, dla których jednocześnie wydano ocenę wodnoprawną. Wobec braku łącznego spełnienia powyższych przesłanek wydanie deklaracji nie jest możliwe.

W przypadku konieczności uzyskania deklaracji dla przedsięwzięć lub działań kwalifikujących się, zgodnie z w/w art. 425 ustawy Prawo wodne do uzyskania oceny wodnoprawnej, wniosek o deklarację należy zastąpić wnioskiem o wydanie takiej oceny,
w  następstwie której organ właściwy do jej wydania sporządzi  także deklarację. Zakres wniosku określa art. 427 ustawy Prawo wodne. 

Ponadto, zgodnie z art. 428 ustawy Prawo wodne sporządzeniu deklaracji zgodności nie podlegają także inwestycje lub działania, które wymagają uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, ponieważ decyzje te, zastępujące oceny wodnoprawne, powinny w sposób jednoznaczny i wystarczający potwierdzać zgodność  przedsięwzięć z celami środowiskowymi, o których mowa powyżej.

Do wydania oceny wodnoprawnej, a tym samym deklaracji zgodności, zgodnie
z art. 397 ust. 5 ustawy Prawo wodne kompetentny jest organ właściwy  w sprawach pozwoleń wodnoprawnych tj.:

-     dyrektor właściwego terytorialnie regionalnego zarządu gospodarki wodnej - w przypadku przedsięwzięć lub działań określonych w art. 425, w zakresie wynikającym z art. 397 ust. 3 pkt 1 ppkt a i c ustawy Prawo wodne (z wyłączeniem przedsięwzięć i działań, dla których wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zastępująca ocenę wodnoprawną),

-     dyrektor właściwego terytorialnie zarządu zlewni – we wszystkich pozostałych przypadkach przedsięwzięć lub działań określonych w art. 425 ustawy Prawo wodne (z wyłączeniem przedsięwzięć
i działań, dla których wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zastępująca ocenę wodnoprawną).

Przedstawiona powyżej informacja o właściwości organów Wód Polskich do wydawania deklaracji zgodności z celami środowiskowymi dotyczy projektów o wartości poniżej
50 milionów euro.

Informacje

W związku z wejściem Wód polskich, w zawarte w regionalne zarządy gospodarki wodnej, marszałków województw lub samorządowe jednostki organizacyjne, umowy o których mowa w art. 20 ustawy Prawo wodne z 2001 r. oraz w art. 43 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

   W związku z wejściem w życie przepisów ustawy oz 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, uprzejmie informuję, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wstąpiły z mocy ustawy w zawarte przez Prezesa KZGW, regionalne zarządy gospodarki wodnej, marszałków województw lub samorządowe jednostki organizacyjne (zarządy melioracji) umowy dotyczące:

-użytkowania lub użyczenia gruntów pokrytych wodami (zawarte w trybie art. 20 ustawy Prawo wodne z 2001r.);

- dzierżawy, najmu lub użyczenia nieruchomości (zawartych w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami).

   Po fizycznym przekazaniu tych umów do właściwych jednostek organizacyjnych  Wód Polskich, zostaną przez Wody Polskie wystawione faktury , z podaniem numeru konta, na które należy uiszczać zobowiązania wynikające z tych umów. Zobowiązania te od 1 stycznia 2018 r. stały się przychodem Wód Polskich.

   Z uwagi na wejście w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 28 grudnia 2017 r., w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, zmieniły się wysokości jednostkowych stawek dla poszczególnych rodzajów działalności. Faktury wystawione przez Wody Polskie za użytkowanie gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi będą uwzględniały, obowiązujące od 1 stycznia 2018 r., jednostkowe stawki opłat.

   Jednocześnie informuję, że od czasu pojawienia się rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów określonego w art. 266 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a także do czasu opracowania nowych wytycznych gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w przypadkach nie wymagających przeprowadzenia przetargu obowiązują „Procedury Władania mieniem Skarbu Państwa, będącym we władaniu regionalnych zarządów gospodarki wodnej”.

Zastępca Prezesa

Wód Polskich

Mateusz Balcerowicz

Przemysław Daca Prezesem Wód Polskich

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk powołał (17 stycznia) Przemysława Dacę na stanowisko Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Dotychczasowemu zastępcy dyrektora Departamentu Żeglugi Śródlądowej w MGMiŻŚ akt powołania na nowe stanowisko wręczyli Podsekretarz Stanu w MGMiŻŚ Anna Moskwa oraz Sekretarz Stanu w MGMiŻŚ Jerzy Materna. W przekazaniu dokumentów w siedzibie Wód Polskich w Warszawie uczestniczyli zastępcy Prezesa Wód Polskich Iwona Koza i Mateusz Balcerowicz oraz dyrektor Andrzej Kulon.

Czytaj więcej: Przemysław Daca Prezesem Wód Polskich