naglowek2.jpg

                   

BIP PZMIUW w Likwidacji               BIP Wody Polskie

 

Komunikat dla Użytkowników Wód

Uprzejmie prosimy o wnoszenie opłaty za usługi wodne (opłata stała, zmienna) na indywidualne rachunki bankowe podane w przesłanych do Państwa informacjach o wysokości opłat za usługi wodne.

Wpłaty przyjmowane są przez PGW WP za pomocą Systemu Identyfikacji Masowych Płatności (SIMP), który generuje dla każdej decyzji będącej podstawą do sporządzenia informacji odrębny unikatowy nr rachunku bankowego.

W przypadku wnoszenia opłat za kilka informacji na jeden z podanych w nich rachunków bankowych na Państwa kontach rozliczeniowych powstają nieścisłości. Wnoszenie opłat z wykorzystaniem systemu SIMP pozwala nam na automatyczne przyporządkowanie wpłacanych przez Państwa środków do zobowiązań wynikających z wystawionych informacji.

 

Został ogłoszony program działań prowadzących do zmniejszenia zanieczyszczenia wód azotanami

W dniu 12 lipca 2018 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. 

Dokument został opracowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa i określa m.in.:

  • sposoby i warunki rolniczego wykorzystania nawozów azotowych w pobliżu wód, na terenach o dużym nachyleniu, a także na glebach zamarzniętych, zalanych wodą lub przykrytych śniegiem;
  • terminy, w których dozwolone jest rolnicze wykorzystanie nawozów;
  • warunki przechowywania nawozów naturalnych oraz postępowanie z odciekami, a także sposób obliczania wymaganej powierzchni i pojemności urządzeń do ich przechowywania;
  • sposób ustalania rocznej dawki nawozów naturalnych zawierającej nie więcej niż 170 kgN/ha;
  • zasady planowania prawidłowego nawożenia azotem;
  • sposób dokumentowania realizacji Programu.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni, tj. od dnia 27 lipca 2018 r.

Pełna treść rozporządzenia dostępna jest pod adresem: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1339/1

Atrakcje hydrotechniczne w "Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny”

Wody Polskie włączają się w akcję Ministerstwa Sportu i Turystyki „Polska zobacz więcej - weekend za pół ceny”. Od 5 do 7 października udostępnimy dla chętnych jedenaście obiektów hydrotechnicznych, takich jak jazy, śluzy, zapory czy elektrownie wodne. Nie za pół ceny, ale za darmo! Większość z nich nie jest na co dzień dostępna dla zwiedzających. Interesującą opowieść i oprowadzenie po obiekcie zapewnią nasi pracownicy! Serdecznie wszystkich zapraszamy!

W ramach akcji, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie udostępnia do nieodpłatnego zwiedzania zaporę na rzece Ropa w miejscowości Klimkówka.   

Zobacz więcej na stronie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej:

http://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/aktualnosci/591-polska-zobacz-wiecej-weekend-za-pol-ceny

Wydawanie deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną / wzór wniosku o wydanie deklaracji wodnej

Informacja dla Wnioskodawców w sprawie wydawania dokumentu potwierdzającego zgodność
z celami środowiskowymi dla projektów niebędących projektami dużymi w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.
Informujemy, że w dniu 13 lipca 2018 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dotyczące umożliwienia Wnioskodawcom, ubiegającym się o przyznanie środków pomocowych Unii Europejskiej
w perspektywie UE na lata 2014-2020, uzyskiwania dokumentu właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną potwierdzającego, że projekt nie pogarsza stanu jednolitych części wód, ani nie uniemożliwia osiągnięcia dobrego stanu wód, również dla projektów niebędących projektami dużymi w rozumieniu art. 100 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013.
Na mocy przedmiotowego porozumienia wnioski o wydanie tego dokumentu z regionu wodnego Górnej Wisły oraz regionu wodnego Dniestru, zgodnie z załączonym wzorem, prosimy kierować
do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-959 Rzeszów.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi dla projektów niebędących projektami dużymi w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, nie wydaje się dla zamierzeń obejmujących:
1) przedsięwzięcia, dla których wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, w treści których znajdują się wnioski z przeprowadzonej analizy oddziaływania inwestycji na jednolite części wód ;
2) inwestycje lub działania, dla których uzyskano ocenę wodnoprawną, o której mowa
w art. 425 ust. 1 Prawa wodnego;
3) prace studialne, czyli dotyczące opracowania dokumentacji, jeśli w ramach tych projektów nie zachodzi potrzeba prowadzenia działań fizycznych (np. robót budowlanych lub innych działań polegających na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu);
4) inwestycje nieinfrastrukturalne (jak np. działania zakupowe, niezwiązane z ingerencją
w środowisko);
5) inwestycje dotyczące systemów ERTMS, SESAR, ITS, VTMIS i systemu aplikacji telematycznych, oraz dotyczące modernizacji statków i taboru kolejowego, jeżeli proponowane projekty nie obejmują robót fizycznych, które mogą negatywnie wpłynąć na jednolite części wód;
6) termomodernizację budynków;
7) kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, powietrzne pompy ciepła;
8) wszelkie prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynków;
9) prace związane z wymianą źródeł i systemów grzewczych w budynkach;
10) przebudowę obiektów, mieszczącą się w obrysie zewnętrznym ścian parteru budynku (m.in. nadbudowę, przebudowę układu wewnętrznego pomieszczeń itp.);
11) energooszczędne oświetlenia ulic i dróg;
12) kable teletechniczne instalowane na słupach;
13) ścieżki rowerowe;
14) montaż anten, nadajników i odbiorników na istniejących obiektach budowlanych;
15) remontów obiektów budowlanych innych niż kategorie VIII, XXI, XXIV, XXVII, XXVIII, XXX
z załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, z późn zm.);
16) zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków;
17) obiekty małej architektury i zagospodarowania terenów zielonych.

 

 

Wzór wniosku o wydanie deklaracji wodnej