naglowek3.jpg

                   

BIP PZMIUW w Likwidacji               BIP Wody Polskie

 

Informujemy, że w związku z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) zmianie uległ sposób wydawania deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną. Zgodnie z art. 439 w/w ustawy, deklaracja zgodności z celami środowiskowymi sporządzana jest jedynie dla inwestycji, dla których została wydana ocena wodnoprawna.

Z kolei art. 425 ustawy Prawo wodne stanowi, że ocena wodnoprawna jest wymagana dla inwestycji lub działań w zakresie:        

 1. Korzystania z usług wodnych;
 2. Długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej;
 3. Piętrzenia wody podziemnej;
 4. Rekultywacji wód powierzchniowych lub wód podziemnych;
 5. Wprowadzania do śródlądowych wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów;
 6. Wykonania urządzeń wodnych;
 7. Regulacji wód, zabudowy potoków górskich oraz kształtowania nowych koryt cieków naturalnych;
 8. Zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód mającej wpływ na warunki przepływu wód;
 1. Robót i obiektów budowlanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;
 2. Działań, o których mowa w 227 ust. 3.
 3. W związku z powyższym sporządzenie deklaracji możliwe jest jedynie dla inwestycji lub działań wymienionych w w/w katalogu, dla których jednocześnie wydano ocenę wodnoprawną. Wobec braku łącznego spełnienia powyższych przesłanek wydanie deklaracji nie jest możliwe.

W przypadku konieczności uzyskania deklaracji dla przedsięwzięć lub działań kwalifikujących się, zgodnie z w/w art. 425 ustawy Prawo wodne do uzyskania oceny wodnoprawnej, wniosek o deklarację należy zastąpić wnioskiem o wydanie takiej oceny,
w  następstwie której organ właściwy do jej wydania sporządzi  także deklarację. Zakres wniosku określa art. 427 ustawy Prawo wodne. 

Ponadto, zgodnie z art. 428 ustawy Prawo wodne sporządzeniu deklaracji zgodności nie podlegają także inwestycje lub działania, które wymagają uzyskania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, ponieważ decyzje te, zastępujące oceny wodnoprawne, powinny w sposób jednoznaczny i wystarczający potwierdzać zgodność  przedsięwzięć z celami środowiskowymi, o których mowa powyżej.

Do wydania oceny wodnoprawnej, a tym samym deklaracji zgodności, zgodnie
z art. 397 ust. 5 ustawy Prawo wodne kompetentny jest organ właściwy  w sprawach pozwoleń wodnoprawnych tj.:

-     dyrektor właściwego terytorialnie regionalnego zarządu gospodarki wodnej - w przypadku przedsięwzięć lub działań określonych w art. 425, w zakresie wynikającym z art. 397 ust. 3 pkt 1 ppkt a i c ustawy Prawo wodne (z wyłączeniem przedsięwzięć i działań, dla których wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zastępująca ocenę wodnoprawną),

-     dyrektor właściwego terytorialnie zarządu zlewni – we wszystkich pozostałych przypadkach przedsięwzięć lub działań określonych w art. 425 ustawy Prawo wodne (z wyłączeniem przedsięwzięć
i działań, dla których wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zastępująca ocenę wodnoprawną).

Przedstawiona powyżej informacja o właściwości organów Wód Polskich do wydawania deklaracji zgodności z celami środowiskowymi dotyczy projektów o wartości poniżej
50 milionów euro.