naglowek3.jpg

                   

BIP PZMIUW w Likwidacji               BIP Wody Polskie

 

Informacja dla Wnioskodawców w sprawie wydawania dokumentu potwierdzającego zgodność
z celami środowiskowymi dla projektów niebędących projektami dużymi w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.
Informujemy, że w dniu 13 lipca 2018 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dotyczące umożliwienia Wnioskodawcom, ubiegającym się o przyznanie środków pomocowych Unii Europejskiej
w perspektywie UE na lata 2014-2020, uzyskiwania dokumentu właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną potwierdzającego, że projekt nie pogarsza stanu jednolitych części wód, ani nie uniemożliwia osiągnięcia dobrego stanu wód, również dla projektów niebędących projektami dużymi w rozumieniu art. 100 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013.
Na mocy przedmiotowego porozumienia wnioski o wydanie tego dokumentu z regionu wodnego Górnej Wisły oraz regionu wodnego Dniestru, zgodnie z załączonym wzorem, prosimy kierować
do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-959 Rzeszów.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi dla projektów niebędących projektami dużymi w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, nie wydaje się dla zamierzeń obejmujących:
1) przedsięwzięcia, dla których wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, w treści których znajdują się wnioski z przeprowadzonej analizy oddziaływania inwestycji na jednolite części wód ;
2) inwestycje lub działania, dla których uzyskano ocenę wodnoprawną, o której mowa
w art. 425 ust. 1 Prawa wodnego;
3) prace studialne, czyli dotyczące opracowania dokumentacji, jeśli w ramach tych projektów nie zachodzi potrzeba prowadzenia działań fizycznych (np. robót budowlanych lub innych działań polegających na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu);
4) inwestycje nieinfrastrukturalne (jak np. działania zakupowe, niezwiązane z ingerencją
w środowisko);
5) inwestycje dotyczące systemów ERTMS, SESAR, ITS, VTMIS i systemu aplikacji telematycznych, oraz dotyczące modernizacji statków i taboru kolejowego, jeżeli proponowane projekty nie obejmują robót fizycznych, które mogą negatywnie wpłynąć na jednolite części wód;
6) termomodernizację budynków;
7) kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, powietrzne pompy ciepła;
8) wszelkie prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynków;
9) prace związane z wymianą źródeł i systemów grzewczych w budynkach;
10) przebudowę obiektów, mieszczącą się w obrysie zewnętrznym ścian parteru budynku (m.in. nadbudowę, przebudowę układu wewnętrznego pomieszczeń itp.);
11) energooszczędne oświetlenia ulic i dróg;
12) kable teletechniczne instalowane na słupach;
13) ścieżki rowerowe;
14) montaż anten, nadajników i odbiorników na istniejących obiektach budowlanych;
15) remontów obiektów budowlanych innych niż kategorie VIII, XXI, XXIV, XXVII, XXVIII, XXX
z załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, z późn zm.);
16) zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków;
17) obiekty małej architektury i zagospodarowania terenów zielonych.

 

 

Wzór wniosku o wydanie deklaracji wodnej