naglowek1.jpg

                   

BIP PZMIUW w Likwidacji               BIP Wody Polskie

 

W związku z wejściem Wód polskich, w zawarte w regionalne zarządy gospodarki wodnej, marszałków województw lub samorządowe jednostki organizacyjne, umowy o których mowa w art. 20 ustawy Prawo wodne z 2001 r. oraz w art. 43 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

   W związku z wejściem w życie przepisów ustawy oz 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, uprzejmie informuję, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wstąpiły z mocy ustawy w zawarte przez Prezesa KZGW, regionalne zarządy gospodarki wodnej, marszałków województw lub samorządowe jednostki organizacyjne (zarządy melioracji) umowy dotyczące:

-użytkowania lub użyczenia gruntów pokrytych wodami (zawarte w trybie art. 20 ustawy Prawo wodne z 2001r.);

- dzierżawy, najmu lub użyczenia nieruchomości (zawartych w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami).

   Po fizycznym przekazaniu tych umów do właściwych jednostek organizacyjnych  Wód Polskich, zostaną przez Wody Polskie wystawione faktury , z podaniem numeru konta, na które należy uiszczać zobowiązania wynikające z tych umów. Zobowiązania te od 1 stycznia 2018 r. stały się przychodem Wód Polskich.

   Z uwagi na wejście w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 28 grudnia 2017 r., w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, zmieniły się wysokości jednostkowych stawek dla poszczególnych rodzajów działalności. Faktury wystawione przez Wody Polskie za użytkowanie gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi będą uwzględniały, obowiązujące od 1 stycznia 2018 r., jednostkowe stawki opłat.

   Jednocześnie informuję, że od czasu pojawienia się rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów określonego w art. 266 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a także do czasu opracowania nowych wytycznych gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w przypadkach nie wymagających przeprowadzenia przetargu obowiązują „Procedury Władania mieniem Skarbu Państwa, będącym we władaniu regionalnych zarządów gospodarki wodnej”.

Zastępca Prezesa

Wód Polskich

Mateusz Balcerowicz