naglowek2.jpg

                   

BIP PZMIUW w Likwidacji               BIP Wody Polskie

 

Wydawanie deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną / wzór wniosku o wydanie deklaracji wodnej

Informacja dla Wnioskodawców w sprawie wydawania dokumentu potwierdzającego zgodność
z celami środowiskowymi dla projektów niebędących projektami dużymi w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.
Informujemy, że w dniu 13 lipca 2018 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dotyczące umożliwienia Wnioskodawcom, ubiegającym się o przyznanie środków pomocowych Unii Europejskiej
w perspektywie UE na lata 2014-2020, uzyskiwania dokumentu właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną potwierdzającego, że projekt nie pogarsza stanu jednolitych części wód, ani nie uniemożliwia osiągnięcia dobrego stanu wód, również dla projektów niebędących projektami dużymi w rozumieniu art. 100 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013.
Na mocy przedmiotowego porozumienia wnioski o wydanie tego dokumentu z regionu wodnego Górnej Wisły oraz regionu wodnego Dniestru, zgodnie z załączonym wzorem, prosimy kierować
do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Rzeszowie, ul. Hetmańska 9, 35-959 Rzeszów.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi dla projektów niebędących projektami dużymi w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, nie wydaje się dla zamierzeń obejmujących:
1) przedsięwzięcia, dla których wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, w treści których znajdują się wnioski z przeprowadzonej analizy oddziaływania inwestycji na jednolite części wód ;
2) inwestycje lub działania, dla których uzyskano ocenę wodnoprawną, o której mowa
w art. 425 ust. 1 Prawa wodnego;
3) prace studialne, czyli dotyczące opracowania dokumentacji, jeśli w ramach tych projektów nie zachodzi potrzeba prowadzenia działań fizycznych (np. robót budowlanych lub innych działań polegających na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu);
4) inwestycje nieinfrastrukturalne (jak np. działania zakupowe, niezwiązane z ingerencją
w środowisko);
5) inwestycje dotyczące systemów ERTMS, SESAR, ITS, VTMIS i systemu aplikacji telematycznych, oraz dotyczące modernizacji statków i taboru kolejowego, jeżeli proponowane projekty nie obejmują robót fizycznych, które mogą negatywnie wpłynąć na jednolite części wód;
6) termomodernizację budynków;
7) kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, powietrzne pompy ciepła;
8) wszelkie prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynków;
9) prace związane z wymianą źródeł i systemów grzewczych w budynkach;
10) przebudowę obiektów, mieszczącą się w obrysie zewnętrznym ścian parteru budynku (m.in. nadbudowę, przebudowę układu wewnętrznego pomieszczeń itp.);
11) energooszczędne oświetlenia ulic i dróg;
12) kable teletechniczne instalowane na słupach;
13) ścieżki rowerowe;
14) montaż anten, nadajników i odbiorników na istniejących obiektach budowlanych;
15) remontów obiektów budowlanych innych niż kategorie VIII, XXI, XXIV, XXVII, XXVIII, XXX
z załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, z późn zm.);
16) zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków;
17) obiekty małej architektury i zagospodarowania terenów zielonych.

 

 

Wzór wniosku o wydanie deklaracji wodnej

Informacje

W związku z wejściem Wód polskich, w zawarte w regionalne zarządy gospodarki wodnej, marszałków województw lub samorządowe jednostki organizacyjne, umowy o których mowa w art. 20 ustawy Prawo wodne z 2001 r. oraz w art. 43 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

   W związku z wejściem w życie przepisów ustawy oz 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, uprzejmie informuję, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wstąpiły z mocy ustawy w zawarte przez Prezesa KZGW, regionalne zarządy gospodarki wodnej, marszałków województw lub samorządowe jednostki organizacyjne (zarządy melioracji) umowy dotyczące:

-użytkowania lub użyczenia gruntów pokrytych wodami (zawarte w trybie art. 20 ustawy Prawo wodne z 2001r.);

- dzierżawy, najmu lub użyczenia nieruchomości (zawartych w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami).

   Po fizycznym przekazaniu tych umów do właściwych jednostek organizacyjnych  Wód Polskich, zostaną przez Wody Polskie wystawione faktury , z podaniem numeru konta, na które należy uiszczać zobowiązania wynikające z tych umów. Zobowiązania te od 1 stycznia 2018 r. stały się przychodem Wód Polskich.

   Z uwagi na wejście w życie rozporządzenia Rady Ministrów z 28 grudnia 2017 r., w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami, zmieniły się wysokości jednostkowych stawek dla poszczególnych rodzajów działalności. Faktury wystawione przez Wody Polskie za użytkowanie gruntów pod wodami powierzchniowymi płynącymi będą uwzględniały, obowiązujące od 1 stycznia 2018 r., jednostkowe stawki opłat.

   Jednocześnie informuję, że od czasu pojawienia się rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów określonego w art. 266 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a także do czasu opracowania nowych wytycznych gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w przypadkach nie wymagających przeprowadzenia przetargu obowiązują „Procedury Władania mieniem Skarbu Państwa, będącym we władaniu regionalnych zarządów gospodarki wodnej”.

Zastępca Prezesa

Wód Polskich

Mateusz Balcerowicz

Przemysław Daca Prezesem Wód Polskich

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk powołał (17 stycznia) Przemysława Dacę na stanowisko Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Dotychczasowemu zastępcy dyrektora Departamentu Żeglugi Śródlądowej w MGMiŻŚ akt powołania na nowe stanowisko wręczyli Podsekretarz Stanu w MGMiŻŚ Anna Moskwa oraz Sekretarz Stanu w MGMiŻŚ Jerzy Materna. W przekazaniu dokumentów w siedzibie Wód Polskich w Warszawie uczestniczyli zastępcy Prezesa Wód Polskich Iwona Koza i Mateusz Balcerowicz oraz dyrektor Andrzej Kulon.

Czytaj więcej: Przemysław Daca Prezesem Wód Polskich