Konserwacja koryta potoku Bobrowski w km 0+115-4+024 w m. Wola Bobrowska, Bobrowa, km 5+400-5+600 w m. Nagoszyn oraz km 6+230-12+149 w m. Nagoszyn, Mokre, Zasów, gm. Żyraków PDF Drukuj
Wpisany przez Dział Umów - Rzeszów   
środa, 29 marca 2017 10:36

NU.502.13.EM.2017                                                                                                         Rzeszów, dnia 29.03.2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

35-959 Rzeszów ul. Hetmańska 9 , tel. nr (17) 85-37-400, fax nr (17) 85-364-21

e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres strony internetowej (URL): www.pzmiuw.pl

Adres profilu nabywcy: nie dotyczy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (jednostka budżetowa).

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.pzmiuw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:

pisemnie
Adres:

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

35-959 Rzeszów, ul. Hetmańska 9

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL)

 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

 

Wykonanie zadania p.n.:

Konserwacja koryta potoku Bobrowski w km 0+115-4+024 w m. Wola Bobrowska, Bobrowa, km 5+400-5+600 w m. Nagoszyn oraz km 6+230-12+149 w m. Nagoszyn, Mokre, Zasów, gm. Żyraków.


Numer referencyjny: NU.502.13.EM.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

nie

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie:

1) Etap I:

a) Robót j/n:

* km 0+515 - 4+024 w m. Wola Bobrowska, Bobrowa

- wydobycie z dna  i wywiezienie na składowisko zatorów utworzonych z gałęzi, traw i innych śmieci biodegradowalnych, również tam bobrowych,

- odmulenie dna w km 0+515-4+020,

- wywóz urobku w km 1+500-2+100, km 2+450-2+600, km 3+100-3+400,

- mechaniczne plantowanie urobku z odmulenia,

- ścinanie drzew piłą mechaniczną fi 16-25 cm (z wywozem poza obręb robót) oraz karczowanie pni,

- remont umocnień faszynowych, opaski z kiszek faszynowych fi 15 cm, (2 x 20 m na brzegu lewym) w km 3+720-3+740 i km 3+875-3+895,

- wykonanie narzutu kamiennego luzem (2 x 20 x 1 x 0,2 m),

* km 5+400 - 5+600 w m. Nagoszyn

- wydobycie z dna  i wywiezienie na składowisko zatorów utworzonych z gałęzi, traw i innych śmieci biodegradowalnych,

* km 6+230 - 8+000 w m. Nagoszyn

- wydobycie z dna  i wywiezienie na składowisko zatorów utworzonych z gałęzi, traw i innych śmieci biodegradowalnych oraz tam bobrowych,

- odmulenie dna w km 6+230 - 8+000,

- oczyszczenie z namułu przepustów rurowych,

* km 11+640 - 11+690 w m. Zasów

- odmulenie dna i rozplantowanie urobku wzdłuż brzegów,

- rozbiórka i ponowne ułożenie ubezpieczeń z płytek betonowych 50 x 50 cm.

b) Usług j/n:

* km 0+115 (stopień) - 4+024 (przejazd w bród) w m. Wola Bobrowska, Bobrowa

- koszenie porostów ze skarp (z poboczem) oraz dna wraz z wygrabieniem,

- wycięcie krzaków i odrostów samosiejek wraz z oczyszczeniem skarp,

- hakowanie roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60% w km 0+115-0+515,

- wywóz trawy poza obręb robót na wysypisko odpadów z odcinka w km 1+490-3+520,

* km 6+230 - 12+149 w m. Nagoszyn, Mokre, Zasów

- koszenie porostów ze skarp (z poboczem) oraz dna wraz z wygrabieniem,

- wycięcie krzaków i odrostów samosiejek wraz z oczyszczeniem skarp,

- hakowanie roślin korzeniących się, powierzchnia lustra wody ponad 60% w km 8+000-8+700.

2) Etap II:

a) Robót j/n:

* km 0+400 - 1+500 w m. Wola Bobrowska, Bobrowa i km 6+500 - 7+900 w m. Nagoszyn

- wydobycie z dna  i wywiezienie na składowisko zatorów utworzonych z gałęzi, traw i innych śmieci biodegradowalnych oraz tam bobrowych.

b) Usług j/n:

* km 0+115 (stopień) - 4+024 (przejazd w bród) w m. Wola Bobrowska, Bobrowa

- koszenie porostów ze skarp (z poboczem) wraz z wygrabieniem,

- wywóz trawy poza obręb robót na wysypisko odpadów z odcinka w km 1+490-3+520,

* km 6+230 - 12+149 w m. Nagoszyn, Mokre, Zasów

- koszenie porostów ze skarp (z poboczem) wraz z wygrabieniem.

 

II.5) Główny kod CPV: 45.24.64.00-7

Dodatkowe kody CPV 77.31.00.00-6

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Zamawiający nie podaje informacji o wartości zamówienia.

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

nie

 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 15.09.2017 r.

 

II.9) Informacje dodatkowe:

 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: nie dotyczy

Informacje dodatkowe

 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: nie dotyczy

Informacje dodatkowe

 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: nie dotyczy

Informacje dodatkowe

 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak

Zamawiający  przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

X ( podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

X ( podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej , o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 5  do oferty),

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 6 do oferty)

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Nie dotyczy

 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Formularz oferty (zał. nr 1 do s.i.w.z.), Kosztorys ofertowy (zał. nr 1 do oferty), * Pełnomocnictwo * jeżeli dotyczy, Dowód wniesienia wadium (zał. nr 7 do oferty)

 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) OPIS

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

X tak

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy)

1.     Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2 200,00 zł na okres związania ofertą określony w pkt IV.6.3).

2.     Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a)     pieniądzu,

b)    poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c)     gwarancjach bankowych,

d)    gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)    poręczeniach udzielonych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 z późn. zm.).

3.     Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy nr  52 1020 4391 0000 6102 0159 2096 w Banku PKO BP SA RCK Rzeszów, ul. T. Rejtana 53 b, 35-326 Rzeszów, z dopiskiem:

„Wadium na przetarg na:

Wykonanie zadania p.n.: Konserwacja koryta potoku Bobrowski w km 0+115-4+024 w m. Wola Bobrowska, Bobrowa, km 5+400-5+600 w m. Nagoszyn oraz km 6+230-12+149 w m. Nagoszyn, Mokre, Zasów, gm. Żyraków"

Kserokopię przelewu potwierdzoną „za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę należy dołączyć do oferty.

Warunkiem uznania wpłaty wadium będzie wpływ przekazanych środków na rachunek zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

4.     Uwagi dotyczące wadium wniesionego w formach, o których mowa w pkt. 2b - e,

a)     Poręczenia bankowe, poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielone przez podmioty, o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości winny zawierać zapisy o treści:

- „nieodwołalna", „bezwarunkowa", „płatna na pierwsze żądanie"

- zapis o brzmieniu art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

b)    Ww. formy wadium należy w oryginale złożyć w siedzibie Zamawiającego (Rzeszów, ul. Hetmańska 9) przez upływem terminu składania ofert.

Kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.

5.     Niespełnienie przez Wykonawcę wymogów, o których mowa w pkt 2, 3, 4 skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art.89 ust.1 pkt 7b ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

X nie

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej (jeżeli dotyczy)

nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy)

nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy):

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

nie

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenie co do przedstawionych wartości, wynikających z opisu przedmiotu zamówienia x  nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa 

Etap nr          czas trwania etapu

.............          .................................

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

x nie

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

 

IV.2.2) Kryteria                                                                  Znaczenie

Cena                                                                     60%

Termin wykonania I etapu zamówienia          20%

Termin wykonania II etapu zamówienia         20%

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak

 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne (jeżeli dotyczy)

 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji :

x nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

x nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

x nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

 

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa 

Etap nr          czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

x nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1.     Zamawiający, niezależnie od pozostałych przypadków przewidzianych w umowie, dopuszcza możliwość zmian postanowień w niej zawartych w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej;

a)     Ograniczenia zakresu rzeczowego umowy, w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego określonego w dokumentacji projektowej w związku z obiektywną niemożnością wykonania danego zakresu rzeczowego, brakiem celowości wykonania danego zakresu rzeczowego, działaniem siły wyższej,

b)    Zmiany przepisów prawnych dotyczących przedmiotu umowy, jeżeli zmiana przepisów wymaga zmiany postanowień umowy,

c)     Sytuacji niezależnych od stron umowy,

d)    W przypadku działania siły wyższej, powodującej konieczność wprowadzenia zmian do umowy. Przez działanie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron umowy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony umowy nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ jakie zdarzenie miało na przebieg realizacji przedmiotu umowy.

e)    Gdy potrzeba wprowadzenia zmian do umowy wynika z okoliczności natury technicznej i prawnej,
w tym zmian dokumentacji projektowej.

f)      Zamawiający dopuszcza, w uzasadnionych przypadkach, zmianę postanowień umowy w zakresie podwykonawstwa wraz z konsekwencjami z tego wynikającymi, w razie wystąpienia poniższych okoliczności:

·       W przypadku konieczności zmiany zakresu podwykonawstwa w stosunku do wskazanego w ofercie lub rezygnacji z wykonywania przedmiotu umowy w podwykonawstwie,

·       W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca zamierzał wykonać przedmiot umowy.

·       W sytuacji, gdy Wykonawca zamierzał wykonać przedmiot umowy samodzielnie, jednakże z uwagi na wystąpienie okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu składania ofert, zachodzi konieczność powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

Dokonując powyższych zmian Wykonawca zadba o odpowiednie stosowanie regulacji umowy w zakresie podwykonawstwa oraz o zabezpieczenie ewentualnych roszczeń za dotychczas wykonane zakresy robót.

2.     Zamawiający ponadto dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania umowy wraz z konsekwencjami z tego wynikającymi w sytuacji, gdy:

a)     Wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne, w szczególności uniemożliwiające prowadzenie usług i robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, tj. powyżej 30 m/s, gwałtowne opady deszczu (w tym oberwanie chmury) tj. trwające dłużej niż 3 dni lub intensywne w wielkości powyżej 30l/m2 , gradobicie, burze, wysoki stan wód , itp. ;

b)    Wystąpią przeszkody natury prawnej lub technicznej.

3.     Zmiana ustalonego w umowie wynagrodzenia nastąpi, gdy zaistnieją zdarzenia objęte regulacją § 3 ust. 3  i § 4 umowy (zmiana podatku VAT, ograniczenie zakresu rzeczowego)

4.     Na podstawie  art. 144 ustawy P.z.p. zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są dopuszczalne jeżeli zachodzi co najmniej jedna okoliczności określonych w treści art. 144 ustawy P.z.p. , to jest :

1) Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych  dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

2) Zostały spełnione łącznie następujące warunki:

·       konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

·       wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

3) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

a)     na podstawie postanowień umownych,

b)    w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

c)     w wyniku przejęcia przez Zamawiającego  zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;

4) Łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 Ustawy p.z.p. i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

5.     Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1, 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu mogą być wprowadzone w następującym trybie:

a)       W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, 2, 3 i 4 Wykonawca niezwłocznie zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierającym stosowne uzasadnienie. Wniosek winien być złożony w formie pisemnej.

b)       Zamawiający po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy dokona oceny zasadności zmiany umowy. W przypadku okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zostanie poinformowany niezwłocznie o ich zaistnieniu i konieczności zmiany umowy.

c)       Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane na podstawie obustronnie uzgodnionych aneksów do Umowy.

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

nie dotyczy

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym   (jeżeli dotyczy):

nie dotyczy

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 13.04.2017 r., Godzina: 08:30

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu : polski

 

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie

 

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1) Miejsce i termin otwarcia ofert: Sala konferencyjna (II piętro) w siedzibie PZMiUW w Rzeszowie przy ul. Hetmańskiej 9, w dniu 13.04.2017 r. o godz. 09:00. 2) Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:  P. Fabian Zięba - PZMiUW Rzeszów – Inspektorat Dębicko - Ropczycki, ul. Piłsudskiego 19, Dębica, tel.: 14 6702712. 3) Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie działa w imieniu i na rzecz Województwa Podkarpackiego. 4) Terminy wykonania zamówienia: Etap I: Rozpoczęcie: 25.05.2017 r., Zakończenie: do 30.06.2017 r., Etap II: Rozpoczęcie: 16.08.2017 r., Zakończenie: do 15.09.2017 r.

 

 

alt 1._13_EM_2017_SIWZ.doc 211.50 Kb

 

alt 2._13_EM_2017_wzor_oferty_z_zalacznikami.rar 46.36 Kb

 

alt 3._13_EM_2017_wzor_umowy.docx 46.48 Kb

 

alt 4._13_EM_2017_dokumentacja_i_specyfikacja_techniczna.rar 6.32 Mb  

 

 

 

NU.502.13.EM.2017.1                                                                                                Rzeszów, dnia 13.04.2017 r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

dotyczy:postępowaniaprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: „Konserwacja koryta potoku Bobrowski w km 0+115-4+024 w m. Wola Bobrowska, Bobrowa, km 5+400-5+600 w m. Nagoszyn oraz km 6+230-12+149 w m. Nagoszyn, Mokre, Zasów, gm. Żyraków".

 

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniższe informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu, tj.:

 

1.    Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

131 808,92 złote

 

2.    Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami, terminami wykonania zamówienia, okresem gwarancji i warunkami płatności zawartymi w ofertach:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena ofertowa z  podatkiem VAT

Termin wykonania I etapu zamówienia

Termin wykonania II etapu zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1.

Rejonowy Związek Spółek Wodnych

w Dębicy

ul. Piłsudskiego 19

39-200 Dębica   

167 171,48 zł

do 23.06.2017 r.

do  08.09.2017 r.

Zgodnie z zapisami SIWZ

Zgodnie z zapisami SIWZ

2.

TRANSBUD Czudec Musiałek Dariusz

ul. Cicha 31

38-120 Czudec

101 303,63 zł

do 23.06.2017 r.

do  08.09.2017 r.

Zgodnie z zapisami SIWZ

Zgodnie z zapisami SIWZ

3.

„OSKOS” Jan Pasieka

Kalników 326

37-724 Kalników   

95 136,74 zł

do 23.06.2017 r.

do  08.09.2017 r.

Zgodnie z zapisami SIWZ

Zgodnie z zapisami SIWZ

4.

Konserwacja Zabytków Architektury

Ryszard Piśko

Os. Wojska Polskiego 7/1

37-500 Jarosław

126 663,94 zł

do 23.06.2017 r.

do  08.09.2017 r.

Zgodnie z zapisami SIWZ

Zgodnie z zapisami SIWZ

 

 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy P.z.p. przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego zał. nr 5 do oferty.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: czwartek, 13 kwietnia 2017 12:29