Dwukrotne koszenie skarp i korony wałów - prawy wał rzeki Łęg w km 11+000 - 19+454 - 8454 mb w m. Jamnica, Krawce gm. Grębów powiat tarnobrzeski PDF Drukuj
Wpisany przez Oddział Tarnobrzeg   
piątek, 31 marca 2017 10:03

PZMiUW OT.502.011.2017                                                                   Tarnobrzeg , dnia 31.03.2017r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:

 

Dwukrotne koszenie skarp i korony wałów - prawy wał rzeki Łęg w km 11+000 - 19+454 - 8454 mb w m. Jamnica, Krawce gm. Grębów powiat tarnobrzeski

                       

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniższe informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu, tj.:

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

12.812,06 złotych brutto

 

  1. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami, terminami wykonania zamówienia zawartymi w ofertach:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena ofertowa z  podatkiem VAT

Terminy wykonania zamówienia

1

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Tarnobrzegu  ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg

 19.435,60 zł

Etap 1: do 19.06.2017

Etap 2: do 29.09.2017.

2

Czesław Świerk AGRO-SERVICE Usługi dla rolnictwa i leśnictwa ul. Słowackiego 14, 37-630 Oleszyce

 11.017,02 zł

Etap 1: do 19.06.2017

Etap 2: do 28.09.2017.

3

Usługi Transportowe i Roboty Ziemno-Melioracyjne Sylwester Stępień ul. Zamkowa Osiedle 16A, 

39-450 Baranów Sandomierski

 12.126,93 zł

Etap 1: do 19.06.2017

Etap 2: do 29.09.2017.

4

Zakład Usług Transportowych i Melioracyjnych Sławomir Rolek ul. Jana Pawła 114,

39-451 Skopanie

 11.379,38 zł

Etap 1: do 19.06.2017

Etap 2: do 29.09.2017..

5

Firma MELBUD Marcin Mazurek Chwałowice 104, 37-455 Radomyśl nad Sanem

 13.291,61 zł

Etap 1: do 19.06.2017

Etap 2: do 29.09.2017.

         

  Warunki płatności zgodnie z SIWZ

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy P.z.p. przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego zał. nr 5 do oferty.

 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

PZMiUW.OT.502.011.2017                                                                       Tarnobrzeg, dnia 31.03.2017r.

 

 

 

Dotyczy:           Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania p. n.:

Dwukrotne koszenie skarp i korony wałów - prawy wał rzeki Łęg w km 11+000 - 19+454 - 8454 mb w m. Jamnica, Krawce gm. Grębów powiat tarnobrzeski

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia została wybrana oferta nr 2 złożona przez:

 

Czesław Świerk AGRO-SERVICE Usługi dla rolnictwa i leśnictwa ul. Słowackiego 14, 37-630 Oleszyce

 

Uzasadnienie:

 

W/w oferta została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium „termin realizacji I etapu”
i „termin realizacji II etapu”-  spośród złożonych ofert

 

W związku z tym oferta nr 2 uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

Ponadto zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy podajemy następujące informacje:

1. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty:

- oferta nr 1

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Tarnobrzegu  ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg

- oferta nr 2

Czesław Świerk AGRO-SERVICE Usługi dla rolnictwa i leśnictwa ul. Słowackiego 14, 37-630 Oleszyce

- oferta nr 3

Usługi Transportowe i Roboty Ziemno-Melioracyjne Sylwester Stępień ul. Zamkowa Osiedle 16A, 

39-450 Baranów Sandomierski

- oferta nr 4

Zakład Usług Transportowych i Melioracyjnych Sławomir Rolek ul. Jana Pawła 114,

39-451 Skopanie

- oferta nr 5

Firma MELBUD Marcin Mazurek Chwałowice 104, 37-455 Radomyśl nad Sanem

 

 

2. Punktacja przyznana ofertom:

Kryterium oceny ofert:

1) Cena – 60%

2) Termin wykonania I etapu zamówienia – 20%

3) Termin wykonania I etapu zamówienia – 20%

Po porównaniu wszystkich ofert przyznano następującą punktację:

 

- oferta nr 1

1) Cena – 3,40 pkt.                                                      

2) Termin wykonania I etapu zamówienia – 2,00 pkt.

3) Termin wykonania II etapu zamówienia – 2,00 pkt.

(3,40+2,00+2,00)*3= 22,20 pkt


- oferta nr 2

1) Cena – 6,00 pkt.                                                      

2) Termin wykonania I etapu zamówienia – 2,00 pkt.

3) Termin wykonania II etapu zamówienia – 2,00 pkt.

(6,00+2,00+2,00)*3= 30,00 pkt


- oferta nr 3

1) Cena – 5,45 pkt                                                       

2) Termin wykonania I etapu zamówienia – 2,00 pkt.

3) Termin wykonania II etapu zamówienia – 2,00 pkt.

(5,45+2,00+2,00)*3= 28,35 pkt


- oferta nr 4

1) Cena – 5,81 pkt                                                       

2) Termin wykonania I etapu zamówienia – 2,00 pkt.

3) Termin wykonania II etapu zamówienia – 2,00 pkt.

(5,81+2,00+2,00)*3= 29,43 pkt


- oferta nr 5

1) Cena – 5,81 pkt                                                       

2) Termin wykonania I etapu zamówienia – 2,00 pkt.

3) Termin wykonania II etapu zamówienia – 2,00 pkt.

(4,97+2,00+2,00)*3= 26,91 pkt

Poprawiony: środa, 19 kwietnia 2017 11:25