Likwidacja tam bobrowych na terenie działalności Inspektoratu Leżajsk – Powiat Leżajsk oraz gmina Sokołów Młp. i Kamień. PDF Drukuj
Wpisany przez Dział Umów - Rzeszów   
czwartek, 30 marca 2017 15:11

NU.502.19.EM.2017                                                                                               Rzeszów, dnia 30.03.2017 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

35-959 Rzeszów ul. Hetmańska 9 , tel. (17) 85-37-400, fax (17) 85-364-21

e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Adres strony internetowej (URL) www.pzmiuw.pl

Adres profilu nabywcy: nie dotyczy

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie dotyczy

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (jednostka budżetowa).

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak

www.pzmiuw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób: pisemnie

adres: Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie 35-959 Rzeszów,

ul. Hetmańska 9

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie zadania: Likwidacja tam bobrowych na terenie działalności Inspektoratu Leżajsk – Powiat Leżajsk oraz gmina Sokołów Młp. i Kamień.

Numer referencyjny:

NU.502.19.EM.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1) Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka tam bobrowych na terenie działalności Inspektoratu Leżajsk.

Teren realizacji zamówienia obejmuje powiat Leżajsk oraz gminę Sokołów Młp. i Kamień.

Orientacyjna ilość tam bobrowych do likwidacji, ustalona na podstawie danych z 2016 r. wynosi 296,45 m3.

2) Z wykonawcą wybranym w drodze przetargu zostanie zawarta umowa określające warunki realizacji zamówienia. W trakcie realizacji przedmiotu umowy udzielone będą zlecenia na konkretne zakresy prac, które następnie zostaną wprowadzone aneksem do umowy. W ww. aneksach ustalone będą również terminy realizacji i wysokość wynagrodzenia wg zasad o których mowa w pkt VII.1.

3) Zakres likwidacji 1 m3  tam bobrowych obejmuje wykonanie następujących robót:

- roboty ziemne koparkami chwytakowymi z transportem urobku samochodami,

- usunięcie ręczne zatorów i odwiezienie wydobytego urobku,

- plantowanie skarp i dna wykopu.

II.5) Główny kod CPV: 45246400-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Zamawiający nie podaje informacji o wartości zamówienia.

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 30.11.2017 r.

II.9) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: nie dotyczy

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach technicznych lub doświadczeniu tych osób:  X nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak

Zamawiający  przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

X (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

X (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zał. nr 5 do oferty) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji , w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 6 do oferty)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
nie dotyczy

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

- Formularz oferty (zał. nr 1 do s.i.w.z.),

- Kosztorys ofertowy (zał. nr 1 do oferty),

- Pełnomocnictwo (zał. nr 4 do oferty)*

* jeżeli dotyczy

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

X nie
Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy)
nie dotyczy

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

X nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej (jeżeli dotyczy)

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy)
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
albo minimalna liczba wykonawców      lub maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy):

Umowa ramowa będzie zawarta:
Przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja jednoetapowa   czas trwania:...........

Aukcja wieloetapowa 

Etap nr          czas trwania etapu

.............          .................................
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

 

IV.2.2) Kryteria                                                                                             Znaczenie

Cena                                                                                                                - 60%

Czas  reakcji wykonawcy na zgłoszenie konieczności wykonania robót,

które mogą wystąpić w określonych warunkach                                             - 40%

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne (jeżeli dotyczy)

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji : nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja jednoetapowa   czas trwania:...........

Aukcja wieloetapowa 

Etap nr          czas trwania etapu

.............          .................................
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

nie

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data:              Godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1.    Zamawiający, niezależnie od pozostałych przypadków przewidzianych w umowie, dopuszcza możliwość zmian postanowień w niej zawartych w następujących okolicznościach:

a)      Ograniczenia zakresu rzeczowego umowy, w szczególności zmniejszenie zakresu rzeczowego określonego w dokumentacji projektowej w związku z obiektywną niemożnością wykonania danego zakresu rzeczowego, bakiem celowości wykonania danego zakresu rzeczowego, działaniem siły wyższej,

b)      Zmiany przepisów prawnych dotyczących przedmiotu umowy, jeżeli zmiana przepisów wymaga zmiany postanowień umowy,

c)       Sytuacji niezależnych od stron umowy,

d)      W przypadku działania siły wyższej, powodującej konieczność wprowadzenia zmian do umowy. Przez działanie siły wyższej należy rozumieć zdarzenie bądź połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od stron umowy, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony umowy nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec, ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o fakcie zaistnienia siły wyższej oraz wskazać zakres i wpływ jakie zdarzenie miało na przebieg realizacji przedmiotu umowy.

e)      Gdy potrzeba wprowadzenia zmian do umowy wynika z okoliczności natury technicznej i prawnej,
w tym zmian dokumentacji projektowej.

f)       Zamawiający dopuszcza, w uzasadnionych przypadkach, zmianę postanowień umowy w zakresie podwykonawstwa wraz z konsekwencjami z tego wynikającymi, w razie wystąpienia poniższych okoliczności:

·                W przypadku konieczności zmiany zakresu podwykonawstwa w stosunku do wskazanego w ofercie lub rezygnacji z wykonywania przedmiotu umowy w podwykonawstwie,

·      W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, przy pomocy którego wykonawca zamierzał wykonać przedmiot umowy.

·      W sytuacji, gdy wykonawca zamierzał wykonać przedmiot umowy samodzielnie, jednakże z uwagi na wystąpienie okoliczności niemożliwych do przewidzenia w dniu składania ofert, zachodzi konieczność powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

Dokonując powyższych zmian wykonawca zadba o odpowiednie stosowanie regulacji umowy w zakresie podwykonawstwa oraz o zabezpieczenie ewentualnych roszczeń za dotychczas wykonane zakresy robót.

2.    Zamawiający ponadto dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania umowy wraz z konsekwencjami z tego wynikającymi w sytuacji, gdy:

a)      Wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne, w szczególności uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, tj. powyżej 30 m/s, gwałtowne opady deszczu (w tym oberwanie chmury) tj. trwające dłużej niż 3 dni lub intensywne w wielkości powyżej 30l/m2 , gradobicie, burze, wysoki stan wód , itp.;

b)      Wystąpią przeszkody natury prawnej lub technicznej.

3.    Zmiana ustalonego w umowie wynagrodzenia nastąpi, gdy zaistnieją zdarzenia objęte regulacją § 3 ust. 3  umowy (zmiana podatku VAT).

4.    Na podstawie  art. 144 ustawy P.z.p. zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są dopuszczalne jeżeli zachodzi co najmniej jedna okoliczności określonych w treści art. 144 ustawy P.z.p., to jest :

1) Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych  dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

2) Zostały spełnione łącznie następujące warunki:

·         konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

·         wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

3) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

a)      na podstawie postanowień umownych,

b)      w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

c)       w wyniku przejęcia przez Zamawiającego  zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców;

4) Łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

art.11 ust.8 ustawy P.z.p. i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w

umowie.

5.    Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1, 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu mogą być wprowadzone w następującym trybie:

a)    W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, 2, 3 i 4 Wykonawca zwróci się niezwłocznie do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany umowy, zawierającym stosowne uzasadnienie. Wniosek winien być złożony w formie pisemnej.

b)   Zamawiający po zapoznaniu się z uzasadnieniem i przy uwzględnieniu okoliczności sprawy dokona oceny zasadności zmiany umowy. W przypadku okoliczności leżących po stronie Zamawiającego Wykonawca zostanie poinformowany niezwłocznie o ich zaistnieniu i konieczności zmiany umowy.

c)    Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane na podstawie obustronnie uzgodnionych aneksów do Umowy.

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym   (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data 18.04.2017 r., Godzina: 8:45.


Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1) Miejsce i termin otwarcia ofert: PZMiUW Rzeszów, ul. Hetmańska 9 - sala konferencyjna (II p.), w dniu 18.04.2017 r. o godz. 9:15.

2) Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:  Jerzy Szajnar, tel. (17) 242 02 46.

3) Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie działa w imieniu i na rzecz Województwa Podkarpackiego.

4) Realizacja sukcesywnie do 30.11.2017 r.

 

Załączniki:

alt 1._Siwz.rar  Bytes

alt 2._Wzor_oferty_z_zal.rar  Bytes

alt 3._Wzor_umowy.rar  Bytes

alt 4._Dokumentacja_Lezajsk.rar  Bytes

 

 

NU.502.19.EM.2017.1                                                                                                    Rzeszów, dnia 19.04.2017 r.

  

                                                                     INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania:Likwidacja tam bobrowych na terenie działalności Inspektoratu Leżajsk – Powiat Leżajsk oraz gmina Sokołów Młp. i Kamień

                 

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniższe informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu, tj.:

 

  1. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

    30.999,78 złotych, 104,57 zł/1m3 tamy.

     

  2. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami, terminami wykonania zamówienia i warunkami płatności zawartymi w ofertach:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena ofertowa z  podatkiem VAT

Terminy wykonania zamówienia

Warunki płatności

1.

Rejonowy Związek

Spółek Wodnych w

Leżajsku

37-300 Leżajsk

ul. Mickiewicza 50

Ryczałtowa cena jednostkowa

likwidacji 1m3 tamy: 102,78 zł

Sukcesywnie do dnia

30.11.2017r.

Zgodnie z wzorem

umowy

 

 

 

Poprawiony: środa, 19 kwietnia 2017 13:38