Dwukrotne koszenie skarp i korony wałów - lewy w km 5+000- 7+580, prawy w km 5+200- 11+000 wał rzeki Łęg - 8.380 mb w m. Gorzyce, Orliska, Kępie Zaleszańskie gm. Gorzyce, Zaleszany powiat tarnobrzeski PDF Drukuj
Wpisany przez Oddział Tarnobrzeg   
wtorek, 11 kwietnia 2017 10:06

 

PZMiUW OT.502.017.2017                                                                   Tarnobrzeg , dnia 11.04.2017r.

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:

Dwukrotne koszenie skarp i korony wałów - lewy w km 5+000- 7+580, prawy w km 5+200- 11+000 wał rzeki Łęg - 8.380 mb w m. Gorzyce, Orliska, Kępie Zaleszańskie gm. Gorzyce, Zaleszany powiat tarnobrzeski

                       

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniższe informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu, tj.:

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

18 905,53 złotych brutto

 

  1. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami, terminami wykonania zamówienia zawartymi w ofertach:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena ofertowa z  podatkiem VAT

Terminy wykonania zamówienia

1

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Tarnobrzegu  ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg

 19 463,09 zł

Etap 1:do 23.06.2017

Etap 2:do 29.09.2017.

2

Firma MELBUD Marcin Mazurek Chwałowice 104,

37-455 Radomyśl nad Sanem

 16 910,56 zł

Etap 1:do 23.06.2017

Etap 2:do 29.09.2017.

3

Czesław Świerk AGRO-SERVICE Usługi dla rolnictwa i leśnictwa ul. Słowackiego 14, 37-630 Oleszyce

 15 824,31 zł

Etap 1:do 23.06.2017

Etap 2:do 29.09.2017.

4

Usługi Transportowe i Roboty Ziemno-Melioracyjne Sylwester Stępień ul. Zamkowa Osiedle 16A, 

39-450 Baranów Sandomierski

 18 881,22 zł

Etap 1:do 23.06.2017

Etap 2:do 29.09.2017.

         

 

 

Warunki płatności zgodnie z SIWZ

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy P.z.p. przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego zał. nr 5 do oferty.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

PZMiUW.OT.502.017.2017                                                                       Tarnobrzeg, dnia 12.04.2017r.

 

 

Dotyczy:          Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania p. n.:

Dwukrotne koszenie skarp i korony wałów - lewy w km 5+000- 7+580, prawy w km 5+200- 11+000 wał rzeki Łęg - 8.380 mb w m. Gorzyce, Orliska, Kępie Zaleszańskie gm. Gorzyce, Zaleszany powiat tarnobrzeski

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia została wybrana oferta nr 3 złożona przez:

 

Czesław Świerk AGRO-SERVICE Usługi dla rolnictwa i leśnictwa ul. Słowackiego 14, 37-630 Oleszyce

 

Uzasadnienie:

 

W/w oferta została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium „termin realizacji I etapu”
i „termin realizacji II etapu”-  spośród złożonych ofert

 

W związku z tym oferta nr 3 uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

Ponadto zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy podajemy następujące informacje:

 

1. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty:

- oferta nr 1

Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Tarnobrzegu  ul. 1 Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg

- oferta nr 2

Firma MELBUD Marcin Mazurek Chwałowice 104, 37-455 Radomyśl nad Sanem

- oferta nr 3

Czesław Świerk AGRO-SERVICE Usługi dla rolnictwa i leśnictwa ul. Słowackiego 14, 37-630 Oleszyce

- oferta nr 4

Usługi Transportowe i Roboty Ziemno-Melioracyjne Sylwester Stępień ul. Zamkowa Osiedle 16A, 39-450 Baranów Sandomierski

 

2. Punktacja przyznana ofertom:

Kryterium oceny ofert:

1) Cena – 60%

2) Termin wykonania I etapu zamówienia – 20%

3) Termin wykonania I etapu zamówienia – 20%

 

Po porównaniu wszystkich ofert przyznano następującą punktację:

 

- oferta nr 1

1) Cena – 4,88 pkt.                                                     

2) Termin wykonania I etapu zamówienia – 2,00 pkt.

3) Termin wykonania II etapu zamówienia – 2,00 pkt.

(4,88+2,00+2,00)*3= 26,64 pkt


- oferta nr 2

1) Cena – 5,61 pkt.                                                     

2) Termin wykonania I etapu zamówienia – 2,00 pkt.

3) Termin wykonania II etapu zamówienia – 2,00 pkt.

(5,61+2,00+2,00)*3= 28,44 pkt


- oferta nr 3

1) Cena – 6,00 pkt                                                      

2) Termin wykonania I etapu zamówienia – 2,00 pkt.

3) Termin wykonania II etapu zamówienia – 2,00 pkt.

(6,00+2,00+2,00)*3= 30,00 pkt


- oferta nr 4

1) Cena – 5,03 pkt                                                      

2) Termin wykonania I etapu zamówienia – 2,00 pkt.

3) Termin wykonania II etapu zamówienia – 2,00 pkt.

(5,03+2,00+2,00)*3= 27,09 pkt


Poprawiony: środa, 12 kwietnia 2017 06:21