Dwukrotne koszenie skarp i korony wału - prawy wał Nowego Brnia - 10582 mb w m. Otałęż - Breń Osuchowski gm. Czermin, Wampierzów - Kosówka gm. Wadowice Górne PDF Drukuj
Wpisany przez Oddział Tarnobrzeg   
czwartek, 13 kwietnia 2017 10:55

PZMiUW OT.502.021.2017                                                                   Tarnobrzeg , dnia 13.04.2017r.

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:

Dwukrotne koszenie skarp i korony wału - prawy wał Nowego Brnia - 10582 mb w m. Otałęż - Breń Osuchowski gm. Czermin, Wampierzów - Kosówka gm. Wadowice Górne

           

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniższe informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu, tj.:

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

13 314,43 złotych brutto

 

  1. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami, terminami wykonania zamówienia zawartymi w ofertach:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena ofertowa z  podatkiem VAT

Terminy wykonania zamówienia

1

Zakład Usług Transportowych i Melioracyjnych Sławomir Rolek ul. Jana Pawła 114,

39-451 Skopanie

 10 937,78 zł

Etap 1:do 22.06.2017

Etap 2:do 18.10.2017.

2

Usługi Transportowe i Roboty Ziemno-Melioracyjne Sylwester Stępień ul. Zamkowa Osiedle 16A, 

39-450 Baranów Sandomierski

 13 242,44 zł

Etap 1:do 29.06.2017

Etap 2:do 25.10.2017.

3

Firma Usługowo-Handlowa Dominik Maziarz

39-308 Wadowice Górne, Piątkowiec 7B

 10 999,98 zł

Etap 1:do 10.06.2017

Etap 2:do 29.09.2017.

4

Transport Drogowy Towarów Paweł Szczerba Pławo 29

39-305 Borowa

 16 081,23 zł

Etap 1:do 22.06.2017

Etap 2:do 18.10.2017.

5

Perrun Grzegorz Ciździel ul. Tarnowskiego 28/6,

39-400 Tarnobrzeg

   9 500,00 zł

Etap 1:do 22.06.2017

Etap 2:do 18.10.2017.

6

Czesław Świerk AGRO-SERVICE Usługi dla rolnictwa i leśnictwa ul. Słowackiego 14, 37-630 Oleszyce

 11 227,28 zł

Etap 1:do 22.06.2017

Etap 2:do 18.10.2017.

         

  Warunki płatności zgodnie z SIWZ

Wykonawca w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy P.z.p. przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego zał. nr 5 do oferty.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

 

PZMiUW.OT.502.021.2017                                                                       Tarnobrzeg, dnia 19.04.2017r.

 

Dotyczy:           Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania p. n.:

Dwukrotne koszenie skarp i korony wału - prawy wał Nowego Brnia - 10582 mb w m. Otałęż - Breń Osuchowski gm. Czermin, Wampierzów - Kosówka gm. Wadowice Górne

 

 

ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia została wybrana oferta nr 5 złożona przez:

 

Perrun Grzegorz Ciździel ul. Tarnowskiego 28/6, 39-400 Tarnobrzeg

 

Uzasadnienie:

 

W/w oferta została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium „termin realizacji I etapu” i „termin realizacji II etapu”-  spośród złożonych ofert

 

W związku z tym oferta nr 5 uzyskała najwyższą ilość punktów.

Ponadto zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy podajemy następujące informacje:

 

1. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty:

- oferta nr 1

Zakład Usług Transportowych i Melioracyjnych Sławomir Rolek ul. Jana Pawła 114, 39-451 Skopanie

- oferta nr 2

Usługi Transportowe i Roboty Ziemno-Melioracyjne Sylwester Stępień ul. Zamkowa Osiedle 16A, 39-450 Baranów Sandomierski

- oferta nr 3

Firma Usługowo-Handlowa Dominik Maziarz 39-308 Wadowice Górne, Piątkowiec 7B

- oferta nr 4

Transport Drogowy Towarów Paweł Szczerba Pławo 29 39-305 Borowa

- oferta nr 5

Perrun Grzegorz Ciździel ul. Tarnowskiego 28/6, 39-400 Tarnobrzeg

- oferta nr 6

Czesław Świerk AGRO-SERVICE Usługi dla rolnictwa i leśnictwa ul. Słowackiego 14, 37-630 Oleszyce

 

                                                                                                  

2. Punktacja przyznana ofertom:

Kryterium oceny ofert:

1) Cena – 60%

2) Termin wykonania I etapu zamówienia – 20%

3) Termin wykonania I etapu zamówienia – 20%

 

Po porównaniu wszystkich ofert przyznano następującą punktację:

 

- oferta nr 1

1) Cena – 5,21 pkt.                                                      

2) Termin wykonania I etapu zamówienia – 2,00 pkt.

3) Termin wykonania II etapu zamówienia – 2,00 pkt.

(5,21+2,00+2,00)*3= 27,63 pkt


- oferta nr 2

1) Cena – 4,30 pkt.                                                      

2) Termin wykonania I etapu zamówienia – 0,00 pkt.

3) Termin wykonania II etapu zamówienia – 0,00 pkt.

(4,30+0,00+0,00)*3= 12,91 pkt


- oferta nr 3

1) Cena – 5,18 pkt                                                       

2) Termin wykonania I etapu zamówienia – 2,00 pkt.

3) Termin wykonania II etapu zamówienia – 2,00 pkt.

(5,18+2,00+2,00)*3= 27,55 pkt


- oferta nr 4

1) Cena – 3,54 pkt                                                       

2) Termin wykonania I etapu zamówienia – 2,00 pkt.

3) Termin wykonania II etapu zamówienia – 2,00 pkt.

(3,54+2,00+2,00)*3= 22,63 pkt

 

- oferta nr 5

1) Cena – 6,00 pkt.                                                      

2) Termin wykonania I etapu zamówienia – 2,00 pkt.

3) Termin wykonania II etapu zamówienia – 2,00 pkt.

(6,00+2,00+2,00)*3= 30,00 pkt


- oferta nr 6

1) Cena – 5,08 pkt                                                       

2) Termin wykonania I etapu zamówienia – 2,00 pkt.

3) Termin wykonania II etapu zamówienia – 2,00 pkt.

(5,08+2,00+2,00)*3= 27,23 pkt


Poprawiony: środa, 19 kwietnia 2017 09:39