Dwukrotne koszenie skarp i korony wału - prawy wał Wisłoki i wały cofkowe rowu Złotnicko- -Berdechowskiego L+P - 30956 mb w m. Wola Zdakowska - Brzyście gm. Gawłuszowice, Chrząstów - Złotniki gm. Mielec, Mielec - Rzochów gm. M. Mielec, Tuszyma gm. Przecła PDF Drukuj
Wpisany przez Oddział Tarnobrzeg   
czwartek, 13 kwietnia 2017 10:56

PZMiUW OT.502.022.2017                                                                   Tarnobrzeg , dnia 13.04.2017r.

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.:

Dwukrotne koszenie skarp i korony wału - prawy wał Wisłoki i wały cofkowe rowu Złotnicko- -Berdechowskiego L+P - 30956 mb w m. Wola Zdakowska - Brzyście gm. Gawłuszowice, Chrząstów - Złotniki gm. Mielec, Mielec - Rzochów gm. M. Mielec, Tuszyma gm. Przecław, i trzecie koszenie pr. wału Wisłoki w km 16+074 – 20+060 w m. Mielec

           

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniższe informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu, tj.:

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:

66 349,96 złotych brutto

 

  1. Firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami, terminami wykonania zamówienia zawartymi w ofertach:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena ofertowa z  podatkiem VAT

Terminy wykonania zamówienia

1

Usługi Transportowe i Roboty Ziemno-Melioracyjne Sylwester Stępień ul. Zamkowa Osiedle 16A, 

39-450 Baranów Sandomierski

 52 004,83 zł

Etap 1:do 19.06.2017

Etap 2:do 19.10.2017

Etap 3:do 04.08.2017

2

Transport Drogowy Towarów Paweł Szczerba Pławo 29

39-305 Borowa

 80 064,48 zł

Etap 1:do 19.06.2017

Etap 2:do 19.10.2017

Etap 3:do 04.08.2017

3

Czesław Świerk AGRO-SERVICE Usługi dla rolnictwa i leśnictwa ul. Słowackiego 14, 37-630 Oleszyce

 51 645,34 zł

Etap 1:do 19.06.2017

Etap 2:do 19.10.2017

Etap 3:do 04.08.2017

         

  Warunki płatności zgodnie z SIWZ

Wykonawca w terminie do 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy P.z.p. przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego zał. nr 5 do oferty.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

PZMiUW.OT.502.022.2017                                                                       Tarnobrzeg, dnia 19.04.2017r.

 

Dotyczy:          Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania p. n.:

Dwukrotne koszenie skarp i korony wału - prawy wał Wisłoki i wały cofkowe rowu Złotnicko- -Berdechowskiego L+P - 30956 mb w m. Wola Zdakowska - Brzyście gm. Gawłuszowice, Chrząstów - Złotniki gm. Mielec, Mielec - Rzochów gm. M. Mielec, Tuszyma gm. Przecław, i trzecie koszenie pr. wału Wisłoki w km 16+074 – 20+060 w m. Mielec

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia została wybrana oferta nr 3 złożona przez:

 

Czesław Świerk AGRO-SERVICE Usługi dla rolnictwa i leśnictwa ul. Słowackiego 14, 37-630 Oleszyce

 

Uzasadnienie:

W/w oferta została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny, kryterium „termin realizacji I etapu” i „termin realizacji II etapu”-  spośród złożonych ofert

 

W związku z tym oferta nr 3 uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

Ponadto zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy podajemy następujące informacje:

 

1. Nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty:

- oferta nr 1

Usługi Transportowe i Roboty Ziemno-Melioracyjne Sylwester Stępień ul. Zamkowa Osiedle 16A, 39-450 Baranów Sandomierski

- oferta nr 2

Transport Drogowy Towarów Paweł Szczerba Pławo 29 39-305 Borowa

- oferta nr 3

Czesław Świerk AGRO-SERVICE Usługi dla rolnictwa i leśnictwa ul. Słowackiego 14, 37-630 Oleszyce

                       

2. Punktacja przyznana ofertom:


Kryterium oceny ofert:

1) Cena – 60%

2) Termin wykonania I etapu zamówienia – 20%

3) Termin wykonania I etapu zamówienia – 20%

Po porównaniu wszystkich ofert przyznano następującą punktację:

 

- oferta nr 1

1) Cena – 5,96 pkt.                                                     

2) Termin wykonania I etapu zamówienia – 2,00 pkt.

3) Termin wykonania II etapu zamówienia – 2,00 pkt.

(5,96+2,00+2,00)*3= 29,88 pkt


- oferta nr 2

Oferta odrzucona

 

- oferta nr 3

1) Cena – 6,00 pkt                                                      

2) Termin wykonania I etapu zamówienia – 2,00 pkt.

3) Termin wykonania II etapu zamówienia – 2,00 pkt.

(6,00+2,00+2,00)*3= 30,00 pkt


Poprawiony: środa, 19 kwietnia 2017 09:38