Dyrekcja
Dyrektor PDF Drukuj
czwartek, 31 marca 2011 07:56

          

mgr inż. Małgorzata Wajda; magister zarządzania ,inżynier geodezji urządzeń rolnych, studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego


Obowiązki:


            Dyrektor PZMiUW kieruje całokształtem działalności PZMiUW (zgodnie z zasadą jednoosobowego  kierownictwa)

  i  ponosi odpowiedzialność za wyniki tej działalności przed Zarządem Województwa Podkarpackiego.

 

1) Zapewnienie prawidłowej organizacji i działalności PZMiUW.

2) Prawidłowe dysponowanie środkami budżetowymi PZMiUW.

3) Określenie kompetencji zastępców dyrektora.

4) Wydawanie zarządzeń, regulaminów i instrukcji wewnętrznych.

5) Podejmowanie decyzji w sprawach osobowych.

6) Nadzorowanie pracy zastępców dyrektora.

7) Nadzorowanie pracy komórek organizacyjnych bezpośrednio podporządkowanych.

8) Dokonywanie z upoważnienia Marszałka Województwa uzgodnień projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy w sprawach melioracji wodnych.

9) Zawieranie z upoważnienia Marszałka Województwa umów użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiącymi

  własność Skarbu Państwa, dla których prawa właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa.

 

Dyrektor nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych, stanowisk pracy i jednostki międzywydziałowej :


1) Z-ców Dyrektora,

2) Działu umów i przetargów,

3) Działu organizacji i kadr,

4) Radcy prawnego,

5) Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,

6) Głównego specjalisty,

7) Audytora wewnętrznego,

8) Inspektora ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,

9) Jednostki Realizującej Projekt,

10) Pełnomocnika Administratora Danych Osobowych.

 

 

      Pokój: 223

      tel.: 17 85 -37 - 440

      tel.: 17 85 -37 - 400
      Sekretariat:
     
      Pokój:222

      tel.: 17 85 -37 - 440

      tel.: 17 85 -37 - 400

Poprawiony: środa, 01 kwietnia 2015 09:22
 
Z-ca dyrektora ds. inwestycji PDF Drukuj
czwartek, 31 marca 2011 07:59

p.o. z-cy dyrektora ds. inwestycji mgr inż. Stefan Przywara, magister inżynier melioracji wodnych

 

1.  Do zakresu działania Z-cy Dyrektora ds. Inwestycji należy w szczególności:


1) Koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z przygotowaniem inwestycji do realizacji.

2) Nadzór nad prowadzeniem prac geodezyjnych i kartograficznych w zakresie niezbędnym do wykupu

terenów i prac projektowych dla prowadzonych przez PZMiUW inwestycji z zakresu melioracji i gospodarki

wodnej oraz ochrony przeciwpowodziowej (tj. działalności statutowej PZMiUW). 

3) Nadzór nad przygotowaniem dokumentacji do wykupu gruntów i nieruchomości na rzecz Skarbu państwa

pod urządzenia melioracji wodnych podstawowych.

4) Nadzór nad realizacją, odbiorem i rozliczeniem robót inwestycyjnych oraz przekazaniem zakończonych zadań do eksploatacji.

5) Zgłaszanie wniosków do dyrektora PZMiUW w sprawach osobowych podległych komórek organizacyjnych.

6) Nadzór i kontrola wykonywania przez podległe komórki organizacyjne zadań wynikających z ich zakresów działania.

7) Koordynowanie prac związanych z wnioskowaniem, pozyskiwaniem i rozliczaniem środków pozabudżetowych

przeznaczonych na realizację inwestycji.

 

2. Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji nadzoruje bezpośrednio pracę następujących komórek organizacyjnych:


1) Działu Przygotowania i Realizacji Inwestycji Melioracyjnych,

2) Działu Gospodarki Nieruchomościami.       Pokój: 224

       tel.: 17 85 -37 - 440

       tel.: 17 85 -37 - 400

Poprawiony: piątek, 14 kwietnia 2017 07:14
 
Z-ca dyrektora ds. konserwacji i eksploatacji PDF Drukuj
czwartek, 31 marca 2011 08:05

  

z-ca Dyrektora ds. Konserwacji i Eksploatacji

 

1. Do zakresu działania Z-cy Dyrektora ds. Konserwacji i Eksploatacji (DE) należy w szczególności:

 

1) Nadzorowanie pracy kierownika działu eksploatacji i rekultywacji, kierowników  podległych inspektoratów i  kierowników oddziałów PZMiUW.

2) Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z wykonywaniem przez PZMiUW w imieniu Marszałka Województwa praw właścicielskich w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz innych wód powierzonych Marszałkowi Województwa,

3) Koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z przygotowaniem do realizacji zadań w zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracji podstawowych,

4) Nadzór nad realizacją, odbiorem i rozliczeniem robót konserwacyjnych.

5) Nadzór nad właściwym przygotowaniem uzgodnień (postanowień) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy.

6) Nadzór nad właściwym przygotowaniem umów użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa podpisywanych przez Dyrektora PZMiUW z upoważnienia Marszałka Województwa.

7) Koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem zleconych robót w zakresie rekultywacji gruntów.

8) Nadzór i kontrola wykonywania przez podległe komórki organizacyjne zadań wynikających z ich zakresów działania.

9) Zgłaszanie wniosków do dyrektora PZMiUW w sprawach osobowych podległych komórek organizacyjnych.

10) Nadzór nad prowadzeniem obsługi inwestorskiej zadań powierzonych przez inwestorów bezpośrednich w zakresie robót melioracyjnych, urządzania dróg rolniczych na obiektach poscaleniowych, robót rekultywacyjnych i infrastruktury dla obszarów wiejskich.

11) Koordynowanie i nadzorowanie spraw związanych z pełnionym w imieniu Marszałka Województwa nadzorem nad działalnością Rejonowych Związków Spółek Wodnych.

 

2. Z-ca Dyrektora ds. Konserwacji i Eksploatacji nadzoruje bezpośrednio pracę następujących komórek organizacyjnych:

 

1) Działu konserwacji, eksploatacji i rekultywacji,

2) Oddziału PZMiUW w Jarosławiu,

3) Oddziału PZMiUW w Sanoku,

4) Oddziału PZMiUW w Tarnobrzegu,

5) Inspektoratu w Leżajsku,

6) Inspektoratu Dębicko - Ropczyckiego z siedzibą w Dębicy,

7) Inspektoratu w Rzeszowie.       Pokój: 221

       tel.: 17 85 -37 - 440

       tel.: 17 85 -37 - 400

Poprawiony: środa, 06 grudnia 2017 09:41
 
Zastępca dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny księgowy PDF Drukuj
czwartek, 31 marca 2011 08:09

    

mgr Zdzisława Klus magister zarządzania, studia podyplomowe w zakresie rachunkowość i finanse

 

1. Do zakresu działania Z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych - Głównego Księgowego (DF) należy odpowiedzialność  za całokształt obsługi finansowo-księgowej PZMiUW oraz przestrzeganie  obowiązujących przepisów w tym zakresie, a w szczególności:

 

1) Prowadzenie gospodarki finansowej PZMiUW.

2) Prowadzenie rachunkowości jednostki.

3) Wykonywanie dyspozycji środkami  pieniężnymi.

4) Dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.

5) Dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

6) Sporządzanie planów finansowych (harmonogramów dochodów i wydatków PZMiUW).

7) Opracowanie dokumentacji przyjętych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i innych ewentualnych instrukcji dotyczących rachunkowości.

8) Prowadzenie obsługi finansowej i ewidencji księgowej zadań zleconych (dotacje dla Gminnych Spółek Wodnych - GSW).

9) Zgłaszanie wniosków do Dyrektora w sprawach osobowych podległych komórek organizacyjnych.

 

2.  Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy nadzoruje bezpośrednio pracę następujących komórek organizacyjnych:

 

1) Działu finansowo-księgowego,

2) Działu administracyjno-gospodarczego.


        Pokój: 219

        tel.: 17 85 - 37 - 444

Poprawiony: czwartek, 20 marca 2014 12:52