Dyrektor PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 31 marca 2011 07:56

          

mgr inż. Małgorzata Wajda; magister zarządzania ,inżynier geodezji urządzeń rolnych, studia podyplomowe w zakresie prawa europejskiego


Obowiązki:


            Dyrektor PZMiUW kieruje całokształtem działalności PZMiUW (zgodnie z zasadą jednoosobowego  kierownictwa)

  i  ponosi odpowiedzialność za wyniki tej działalności przed Zarządem Województwa Podkarpackiego.

 

1) Zapewnienie prawidłowej organizacji i działalności PZMiUW.

2) Prawidłowe dysponowanie środkami budżetowymi PZMiUW.

3) Określenie kompetencji zastępców dyrektora.

4) Wydawanie zarządzeń, regulaminów i instrukcji wewnętrznych.

5) Podejmowanie decyzji w sprawach osobowych.

6) Nadzorowanie pracy zastępców dyrektora.

7) Nadzorowanie pracy komórek organizacyjnych bezpośrednio podporządkowanych.

8) Dokonywanie z upoważnienia Marszałka Województwa uzgodnień projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy w sprawach melioracji wodnych.

9) Zawieranie z upoważnienia Marszałka Województwa umów użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiącymi

  własność Skarbu Państwa, dla których prawa właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa.

 

Dyrektor nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych, stanowisk pracy i jednostki międzywydziałowej :


1) Z-ców Dyrektora,

2) Działu umów i przetargów,

3) Działu organizacji i kadr,

4) Radcy prawnego,

5) Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,

6) Głównego specjalisty,

7) Audytora wewnętrznego,

8) Inspektora ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,

9) Jednostki Realizującej Projekt,

10) Pełnomocnika Administratora Danych Osobowych.

 

 

      Pokój: 223

      tel.: 17 85 -37 - 440

      tel.: 17 85 -37 - 400
      Sekretariat:
     
      Pokój:222

      tel.: 17 85 -37 - 440

      tel.: 17 85 -37 - 400

Poprawiony: środa, 01 kwietnia 2015 09:22