Dział przygotowania i realizacji inwestycji melioracyjnych PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
piątek, 01 kwietnia 2011 13:43
tel.: 85-37-420
ul. Hetmańska 9
35-959 Rzeszów

Główne zadania Działu Przygotowania i Realizacji Inwestycji Melioracyjnych to:
 

• Określenie potrzeb oraz prognozowanie rozwoju melioracji i urządzeń wodnych.
• Opracowywanie programów inwestycji melioracyjnych i obiektów gospodarki wodnej
   dla potrzeb rolnictwa oraz ochrony przeciwpowodziowej.
• Uczestniczenie w szkoleniach mających na celu przygotowanie do ubiegania się
   o środki funduszy strukturalnych i ich wykorzystywania w realizacji inwestycji.
• Występowanie z wnioskami o dofinansowanie inwestycji z środków budżetu państwa
   i środków pozabudżetowych, NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz innych nie wymienionych
   źródeł przeznaczonych na realizację inwestycji z zakresu melioracji i gospodarki
   wodnej oraz ochrony przeciwpowodziowej.
• Opracowywanie rocznych planów inwestycji melioracyjnych do akceptacji
   Zarządu Województwa Podkarpackiego.
• Dokonywanie formalnej i merytorycznej oceny wniosków osób fizycznych i prawnych
   o wykonanie inwestycji melioracyjnych na koszt państwa za zwrotem części kosztów.
• Występowanie do działu umów i przetargów o zorganizowanie zgodnie z ustawą
  – Prawo zamówień publicznych postępowań o udzielenie zamówień publicznych
   na wykonanie dokumentacji projektowych, opracowanie opinii, ekspertyz i wykonywanie
   robót budowlanych, itp. w zakresie niezbędnym dla potrzeb inwestycji melioracyjnych.
• Przygotowywanie niezbędnych danych dla działu umów i przetargów w celu
   zorganizowania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
• Udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie prac
   projektowych, opracowanie opinii i ekspertyz i wykonanie robót budowlanych
   w zakresie niezbędnym dla potrzeb inwestycji melioracyjnych i utrzymania
   urządzeń melioracji wodnych podstawowych.
• Przygotowywanie do podpisu umów przedkładanych przez wykonawców prac
   projektowych.
• Obsługa inwestorska inwestycji w zakresie melioracji i gospodarki wodnej
   oraz ochrony przeciwpowodziowej.
• Przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie retencji wodnej.
• Analiza dokumentacji projektowej w zakresie jej zgodności z Ustawami: Prawo
  budowlane, Prawo wodne, Prawo o ochronie środowiska i Ustawą o ochronie przyrody.
• Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej, sprawdzanie jej kompletności
   i przekazywanie wykonawcom robót budowlano-montażowych.
• Dokonywanie rozliczeń z jednostkami projektowania.
• Organizowanie okazywania dokumentacji projektowych zainteresowanym rolnikom.
• Przygotowywanie materiałów i uzyskiwanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
   celu publicznego.
• Uzyskiwanie pozwoleń wodno-prawnych.
• Uzyskiwanie pozwoleń na budowę.
• Uzyskiwanie decyzji zezwalających na wejście w teren z robotami melioracyjnymi.
• Przekazywanie wykonawcom robót placów budów.
• Prowadzenie nadzoru inwestorskiego.
• Współpraca z Działem Przygotowania Terenów w zakresie przygotowania terenów
   pod inwestycje i współudział w szacunku nieruchomości i składników roślinnych.
• Odbiór wykonanych robót i przekazywanie obiektów do użytku oraz dokonywanie
   rozliczeń finansowych zadań.
• Przygotowywanie protokołów przekazania użytkownikom środków trwałych
   w zakresie urządzeń melioracyjnych.
• Ocena działania wykonanych urządzeń w okresie rękojmi oraz podejmowanie działań
   zmierzających do usunięcia przez wykonawcę ujawnionych wad i usterek.
• Określenie przerobów miesięcznych, kwartalnych i rocznych oraz sporządzanie
   odnośnych meldunków.
• Określenie obszarów konkurencyjnych dla terenów zmeliorowanych,
• zlecanie do biura geodezji, wykonania operatów pomiarowych dla określonych
   obszarów konkurencyjnych.
• Przygotowywanie decyzji w sprawie dofinansowania części kosztów związanych
   z budową urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz ustalanie wysokości opłaty
   melioracyjnej każdemu zainteresowanemu właścicielowi gruntu proporcjonalnie
   do powierzchni gruntów, na które korzystny wpływ wywierają te urządzenia.
• Prowadzenie rejestru wykonanych zadań inwestycyjnych.
• Koordynowanie pracy sekcji technicznej w oddziałach PZMiUW w zakresie realizacji
   inwestycji.
• Opracowywanie przy współpracy z Działem finansowo – księgowym sprawozdań GUS
   z zakresu inwestycji.

 

Przygotował: Krzysztof Gwizdak
Poprawiony: poniedziałek, 27 lutego 2017 12:55