Działu konserwacji, eksploatacji i rekultywacji PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 05 kwietnia 2011 08:01
Kierownik

Jadwiga Salabura

tel.: 85-37-430
ul. Hetmańska 9
35-959 Rzeszów


Zadania:


• Utrzymywanie wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych (wały przeciwpowodziowe z międzywałami, stacje pomp, zbiorniki wodne, budowle hydrotechniczne) będących w administracji Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.
• Dokonywanie podziału przydzielonych środków finansowych na poszczególne Inspektoraty i Oddziały w zależności od wielkości i pilności potrzeb.
• Udział w pracach komisji przetargowych.
• Sporządzanie, na podstawie protokołów z przeglądów przeprowadzanych przez inspektoraty zbiorczych informacji o stanie technicznym urządzeń wodnych i określenie potrzeb oraz niezbędnych działań w celu poprawy ich stanu.
• Prowadzenie rozliczeń końcowych zadań realizowanych przez Inspektoraty (kompletowanie dokumentów księgowych, sprawdzanie faktur i rachunków pod względem merytorycznym oraz zgodności z umowami).
• Nadzór i koordynacja prac komisji powołanych do oszacowania szkód powodziowych w administrowanych wodach i urządzeniach melioracji wodnych.
• Sporządzanie zbiorczych zestawień szkód, w tym powodziowych, w urządzeniach wodnych Podkarpackiego Zarządu. Precyzowanie projektów wystąpień o środki
   finansowe z różnych źródeł na usuwanie powstałych szkód.
• Współpraca w sporządzaniu planów realizacji robót związanych z usuwaniem szkód, w tym powodziowych.
• Nadzór i kontrola prowadzonych przez inspektoraty i oddziały dokumentacji obiektów budowlanych dla budowli hydrotechnicznych (wały przeciwpowodziowe,
   śluzy, jazy, przepompownie, zbiorniki wodne, itp.).
• Sporządzanie bieżącego i rocznego bilansu wykorzystania środków finansowych na realizację zadań z zakresu utrzymania wód i urządzeń wodnych - na podstawie
   planu utrzymania, planu zamówień publicznych, przeprowadzonych postępowań przetargowych, zawartych umów, faktur.
• Opracowywanie zbiorczego planu robót w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych dla województwa w oparciu o przydzielone środki budżetowe i faktyczne potrzeby.
• Sporządzanie zbiorczego wykazu potrzeb z zakresu utrzymania wód i urządzeń wodnych.
• Współudział w pozyskiwaniu z innych źródeł środków finansowych na realizację zadań z zakresu utrzymania wód i urządzeń wodnych w formie dotacji, współfinansowania, itp. .
• Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych z utrzymania wód i urządzeń wodnych.
• Nadzór i kontrola wykorzystania oraz rozliczanie środków finansowych otrzymanych z WFOŚiGW, jednostek samorządu terytorialnego i innych źródeł.
• Sprawdzanie i weryfikacja przedmiarów robót i wycen szacunkowych przedkładanych przez poszczególne Inspektoraty w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami.
• Opiniowanie projektów decyzji i wniosków o warunkach zabudowy.
• Sprawdzanie i weryfikacja przedmiarów robót i wycen szacunkowych lub kosztorysów inwestorskich przedkładanych przez inspektoraty w celu przeprowadzenia procedury
   przetargowej.
• Opiniowanie projektów umów i harmonogramów rzeczowo-finansowych na wykonanie poszczególnych obiektów.
• Sporządzanie rozliczeń końcowych wykonanych i odebranych robót.
• Przygotowywanie zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i innych przepisów materiałów do przeprowadzania przetargów w celu wyboru wykonawców robót   utrzymaniowych i usuwania szkód, następnie przekazywanie do działu zamówień publicznych.
•  Analiza danych w Pionie Utrzymania Wód i Urządzeń Wodnych oraz opracowywanie zbiorczych sprawozdań, informacji dotyczących planów i realizacji dotyczących   utrzymania w zakresie gospodarki wodnej i melioracji wodnych oraz usuwania szkód powodziowych, a także powierzonych zadań.
• Opiniowanie wniosków o udzielanie dotacji budżetu państwa i samorządów terytorialnych spółkom wodnym.
• Organizowanie narad i szkoleń z inspektorami nadzoru i pracownikami Oddziałów Podkarpackiego Zarządu i Inspektoratów pełniącymi nadzór nad wykonawstwem robót remontowo-konserwacyjnych wód i urządzeń melioracji podstawowych i szczegółowych oraz prowadzącymi ewidencję urządzeń wodno-melioracyjnych.
• Prowadzenie wewnętrznej kontroli wstępnej i bieżącej w przedmiocie zagadnień wynikających z zakresu czynności działu.
• Opracowywanie zbiorczego i finansowego planu robót w zakresie utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych dla województwa w podziale na Oddziały i Inspektoraty w oparciu o przydzielone środki budżetowe i faktyczne potrzeby stwierdzone w terenie.
• Sporządzanie informacji w zakresie przygotowywania i realizacji zadań.
 
 
 
Przygotował: Wojciech Kaszuba
Poprawiony: czwartek, 15 marca 2012 07:24