Dział finansowo-księgowy PDF Drukuj
Wpisany przez Łukasz Matliński   
wtorek, 05 kwietnia 2011 08:42

Główny Księgowy

Zdzisława Klus
tel. 85-37-444
ul. Hetmańska 9
35-959 Rzeszów

Kierownik

Janina Balicka
tel. 85-37-438
ul. Hetmańska 9
35-959 Rzeszów

Zadania:

Główny księgowy odpowiada za całokształt obsługi finansowo-księgowej PZMiUW oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów w tym zakresie.

1. Do obowiązków Głównego Księgowego należy w szczególności:

     1) Prowadzenie gospodarki finansowej PZMiUW.
     2) Prowadzenie rachunkowości jednostki.
     3) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
     4) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
         z planem finansowym.
     5) Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących
         operacji gospodarczych i finansowych.
     6) Sporządzanie planów finansowych (harmonogramów dochodów i wydatków PZMiUW).
     7) Opracowanie dokumentacji przyjętych przez jednostkę zasad(polityki) rachunkowości
         i innych ewentualnych instrukcji dotyczących rachunkowości.
     8) Prowadzenie obsługi finansowej i ewidencji księgowej zadań zleconych (dotacje
         dla Gminnych Spółek Wodnych – GSW).
     9) Zgłaszanie wniosków do Dyrektora w sprawach osobowych podległych
         komórek organizacyjnych.

2. Główny Księgowy (F) nadzoruje bezpośrednio pracę następujących komórek organizacyjnych i stanowisk pracy:

     1) Działu finansowo-księgowego (FK),
     2) Działu administracyjno-gospodarczego (FG),
     3) Rewidentów (FR).


Do zakresu działania Działu Finansowo-Księgowego należy:

1.  Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy
     zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym. Księgi rachunkowe obejmują:
     dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald księgi głównej
     oraz sald ksiąg pomocniczych.
2.  Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji projektów
     z udziałem środków Unii Europejskiej.
3.  Prowadzenie ewidencji wpływających dowodów księgowych (faktury, rachunki,
     noty, itp.),
     czuwanie nad ich merytorycznym sprawdzeniem przez rzeczowe komórki organizacyjne.
4.  Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym.
5.  Sporządzanie sprawozdawczości finansowych oraz sprawozdań budżetowych.
6.  Dokonywanie terminowe płatności z rachunków bankowych PZMiUW w oparciu
     o zatwierdzone dowody księgowe.
7.  Rozliczanie wykonania środków budżetowych i środków pozabudżetowych będących
     w dyspozycji PZMiUW.
8.  Rozliczanie podatków i opłat
9.  Naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń pracowników PZMiUW oraz wynagrodzeń
     z tyt. umowy zlecenia i umowy o dzieło łącznie z rozliczeniem z Zakładem Ubezpieczeń
     Społecznych i Urzędem Skarbowym.
10. Sprawdzanie i rozliczanie krajowych i zagranicznych kosztów podróży służbowych.
11. Prowadzenie obsługi kasowej PZMiUW.
12. Sporządzanie sprawozdań do GUS z zakresu wynagrodzeń i środków trwałych
13. Przygotowywanie projektu planu dochodów i wydatków na podstawie materiałów
     złożonych przez poszczególne działy merytoryczne oraz opracowanie końcowego
     planu finansowego.
14. Okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu
      aktywów i pasywów
15. Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji
     przewidzianej ustawą o rachunkowości. 


Przygotowała: Janina Balicka
Poprawiony: czwartek, 05 maja 2011 13:22