Dział organizacji i kadr PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 05 kwietnia 2011 08:32Kierownik działu Organizacji i Kadr Krystyna Gacek
tel.: 85-37-443
ul. Hetmańska 9
35-959 Rzeszów


Zakres działania Działu Organizacji i Kadr:
 

1) Opracowywanie zarządzeń i regulaminów regulujących szczegółową organizację wewnętrzną i tok pracy zakładu.

2) Prowadzenie zbioru aktów normatywnych władz nadrzędnych (uchwał, zarządzeń, wytycznych i instrukcji).

3) Prowadzenie spraw osobowych pracowników PZMiUW w tym:

a) prowadzenie akt osobowych pracowników oraz przygotowywanie pism związanych z przyjęciem do pracy i rozwiązaniem umowy o pracę,

b) organizowanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze,

c) przeprowadzanie służby przygotowawczej i organizowanie egzaminu kończącego tę służbę,

d) prowadzenie listy  obecności pracowników,

e) kontrola przestrzegania porządku i dyscypliny pracy,

f) opracowywanie planów urlopów wypoczynkowych, wystawianie kart urlopowych i prowadzenie ewidencji wykorzystania urlopów w kartach ewidencji czasu pracy pracowników (w formie papierowej i elektronicznej),

g) organizowanie okresowych badań lekarskich pracowników,

h) sporządzanie sprawozdań GUS z zakresu zatrudnienia i z wykorzystania obiektów wypoczynkowych,

i) prowadzenie całokształtu spraw związanych z bhp, w tym  rejestru wypadków przy pracy oraz spraw związanych z wypadkami w drodze do pracy lub z pracy,

j) organizowanie szkoleń bhp,

k) pomoc w przygotowywaniu dokumentacji emerytalnej i rentowej   pracowników,

l)  prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami pracowników,

m) prowadzenie ewidencji i wystawianie poleceń wyjazdów służbowych,

n) zgłaszanie zatrudnionych pracowników do ubezpieczeń w ZUS i wyrejestrowywanie po ustaniu zatrudnienia oraz zgłaszanie wszelkich zmian zaistniałych w danych osobowych pracowników.

4) Prowadzenie spraw socjalnych zakładu, w tym:

a) opracowywanie rocznych planów działalności socjalnej i wykorzystania środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych we współdziałaniu z organizacją związkową,

b) załatwianie spraw wynikających z planu działalności socjalnej,

5) Prowadzenie ewidencji skarg, wniosków i listów obywateli oraz kontrola terminowości ich załatwiania.

6) Prowadzenie książki kontroli zewnętrznych i ewidencjonowanie protokołów pokontrolnych.

7) Koordynowanie działalności Oddziałów i Inspektoratów PZMiUW w zakresie spraw     osobowych.

8) Przeprowadzanie w Oddziałach i Inspektoratach PZMiUW kontroli dyscypliny pracy oraz prawidłowości prowadzenia spraw osobowych.

9) Wykonywanie zadań w zakresie reklamowania pracowników na wniosek, od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Przygotowała: Katarzyna Szmyd
Poprawiony: środa, 06 grudnia 2017 09:43