Dział umów i przetargów PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 05 kwietnia 2011 08:21

Kierownik

Łukasz Gacek

tel.: 85-37-445

ul. Hetmańska 9

35-959 RzeszówDo zakresu działania Działu Umów i Przetargów należy:

1. Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlano-montażowych i remontowo-konserwacyjnych, usług, w tym na wykonanie prac projektowych oraz dostaw zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do w/w ustawy,

2. Wykonanie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych,

3. Współpraca z działami merytorycznymi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

4. Przygotowanie do podpisu Umów oraz aneksów do Umów na wykonanie robót budowlano-montażowych i remontowo konserwacyjnych, usług, w tym na wykonanie prac projektowych oraz dostaw, a także sporządzanie w uzgodnieniu z odpowiednimi działami merytorycznymi stosownych protokołów uzasadniających zgodność postanowień aneksów z przepisami Prawa zamówień publicznych oraz zawartymi umowami,

5. Prowadzenie ewidencji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

6. Przeprowadzanie analiz i interpretacji oraz monitorowanie zmian przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych do w/w ustawy w oparciu o „opinie i Informatory Urzędu Zamówień Publicznych”, orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, dostępne publikacje, własną wiedzę itp., a następnie wdrażanie ich do prowadzonych postępowań,

7. Udzielanie wyjaśnień pracownikom poszczególnych działów w zakresie stosowania Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wykonawczych do tej ustawy, w tym informowanie o wszelkich zmianach, w niezbędnym zakresie, pracowników poszczególnych działów,

8. Sporządzanie i przekazywanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych,

9. Przygotowywanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla potrzeb kontroli przeprowadzanych przez uprawnione instytucje,

10. Wykonywanie czynności związanych z realizacją projektu pn.: „Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły”, w szczególności:

a) Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych zgodnie z Instrukcją Banku Światowego oraz w uzasadnionych przypadkach zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych,

b) Udział w wizytach roboczych, wizytach na placu budowy oraz naradach koordynacyjnych w toku realizacji Projektu

c) Wykonywanie wszelkich innych czynności związanych z realizacją Projektu.

11. Wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 


Przygotował: Łukasz Gacek

Poprawiony: czwartek, 20 kwietnia 2017 11:03