Jednostka Realizująca Projekt JRP PDF Drukuj
Wpisany przez Grzegorz Popek   
piątek, 25 września 2015 06:42

Kierownik JRP

 

Agnieszka Duszkiewicz

 

tel.: +48 17 85-37-458
ul. Hetmańska 9
35-959 Rzeszów

 

„Do zakresu działania Jednostki Realizującej Projekt pn.: „Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły" należy w szczególności:

1) Dbałość o prawidłową realizację „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły" finansowanego ze środków Banku Światowego oraz banku rozwoju Rady Europy.

2) Określenie potrzeb oraz współpraca z Konsultantem w zakresie wprowadzenia dodatkowych zadań inwestycyjnych do realizacji w ramach „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły". Czynienie wszelkich starań w celu pozyskania niezbędnych dodatkowych środków finansowych na realizację robót budowlano-montażowych.

3) Nadzór i kontrola nad pracą Konsultanta Wsparcia technicznego/ Inżyniera Kontraktu.

4) Nadzór i kontrola nad pracą Wykonawcy.

5) Nadzór nad opracowaniem przez Konsultanta dokumentacji przedprojektowej i projektowej oraz uzyskiwaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień i innych dokumentów dla zadań realizowanych w ramach „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły".

6) Udział w przeglądach opracowań projektowych, radach projektu i wizytach roboczych, wizytach na placu budowy, misjach Banku Światowego, zapewnienie organizacji narad koordynacyjnych w toku realizacji Projektu.

7) Przygotowanie wszelkich dokumentów związanych z wyborem Konsultanta i Wykonawcy zgodnie z Instrukcją Banku Światowego oraz udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postepowań przetargowych.

8) Zarządzanie i obsługa finansowa Projektu.

9) Nadzór nad kosztami Projektu.

10) Planowanie wydatkowania środków.

11) Sporządzanie wniosków o zapewnienie i uruchamianie środków

12) Rozliczanie i sprawozdawczość.

13) Bieżąca współpraca z Biurem Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, w tym sporządzanie wszystkich niezbędnych raportów i sprawozdań.

14) Współpraca z Działem Przygotowania i Realizacji Inwestycji Melioracyjnych, Działem Finansowo - Księgowym, Działem Przygotowania Terenów oraz Działem Umów i Przetargów oraz Sekcją Planowania i Sprawozdawczości.

15) Archiwizacja dokumentacji dotyczącej Projektu, zapewnienie warunków i ogólny nadzór nad przechowywaniem całości dokumentacji związanej z Projektem.

16) Wykonywanie wszelkich innych zadań i czynności związanych z realizacją Projektu.

Poprawiony: piątek, 25 września 2015 07:05