Sekcja Planowania i Sprawozdawczości PDF Drukuj
Wpisany przez Grzegorz Popek   
piątek, 25 września 2015 06:38

Kierownik Sekcji

 

Iwona Maciąg

 

tel.: +48 17 85-37-441
ul. Hetmańska 9
35-959 Rzeszów


 

 

Do zakresu działania Sekcji Planowania i Sprawozdawczości należy w szczególności:

1) Występowanie z wnioskami o dofinansowanie inwestycji z środków budżetu państwa i środków pozabudżetowych, NFOŚiGW, WFOSIGW oraz innych nie wymienionych źródeł przeznaczonych na realizację inwestycji z zakresu melioracji i gospodarki wodnej oraz ochrony przeciwpowodziowej.

2) Opracowywanie końcowych projektów rocznych planów inwestycji melioracyjnych i dostosowanie ich do uchwały budżetowej województwa podkarpackiego oraz realizacja przyjętych (uchwalonych) przez organy Samorządu Województwa Podkarpackiego rocznych planów inwestycji melioracyjnych.

3) Opracowywanie sprawozdań z zakresu inwestycji melioracyjnych.

4) Ustalanie, realizacja i weryfikacja planów rocznych w zakresie zabezpieczenia środków finansowych na wykup nieruchomości oraz szkody w składnikach roślinnych i budowlanych.

5) Prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowaniem, pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków finansowych na utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych, w stosunku do których PZMiUW w Rzeszowie w imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie.

6) Sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

7) Opracowywanie stosownych informacji i rozliczeń dotyczących zrealizowanych wydatków i dochodów.

8) Sporządzanie sprawozdań statystycznych.

9) Opracowanie projektu planu dochodu i wydatków oraz końcowych planów finansowych z uwzględnieniem zmian dokonywanych w ciągu roku budżetowego.

10) Występowanie z wnioskami o dokonanie stosownych zmian w ciągu roku budżetowego w planie finansowym jednostki w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych, utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i bieżącej działalności jednostki.

11) Opracowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego w części realizowanych zadań przez PZMiUW w Rzeszowie wraz z wnioskami o stosowne zmiany.

12) Składanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wniosków o udzielenie upoważnienia dla Dyrektora PZMiUW w Rzeszowie do zaciągnięcia zobowiązań obciążających poszczególne lata budżetowe.

13) Prowadzenie szczegółowej analizy zmian w planie wydatków inwestycyjnych i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego w zakresie środków z budżetu państwa i Unii Europejskiej.

14) Przygotowywanie i składanie zapotrzebowań na środki finansowe na zadania realizowane w ramach planu inwestycji melioracyjnych i robót utrzymaniowych wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

15) Wykonywanie wszelkich innych zadań i czynności związanych z działalnością sekcji.

Poprawiony: piątek, 25 września 2015 06:59