Działalność PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
piątek, 01 kwietnia 2011 12:50

alt


Tarnobrzeski Oddział mieszczący się przy ulicy Sienkiewicza 86 w Tarnobrzegu, stanowi jednostkę terenową mającą na celu realizację zadań Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Rzeszowie, działając na terenie powiatów:
• tarnobrzeskiego z Miastem Tarnobrzeg,
• stalowowolskiego,
• niżańskiego,
• mieleckiego,
• kolbuszowskiego.

Najważniejszymi zadaniami Oddziału z podległymi mu inspektoratami: tarnobrzeskim, mieleckim i niżańskim są:

• Utrzymywanie wałów przeciwpowodziowych (ok. 510 km długości) z międzywałami,
   przepompowni wody i innych budowli hydrotechnicznych zlokalizowanych na terenie
   w/w powiatów, będących pod nadzorem Oddziału Tarnobrzeg.

• Przeprowadzanie przeglądów urządzeń wodnych, celem zebrania informacji
  o ich stanie technicznym, określenia potrzeb w celu poprawy ich funkcjonowania.

• Przygotowanie dokumentacji obiektów budowlanych dla budowli hydrotechnicznych (wały
  przeciwpowodziowe, śluzy, jazy, przepompownie itp.), wycen, przedmiarów robót będących
  podstawą do przygotowania zamówień na ich remonty i konserwację.

• Przygotowywanie i przeprowadzanie zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych
   i innych przepisów przetargów w celu wyboru wykonawców dla wykonania robót
   konserwacyjnych lub do usuwania innych szkód i awarii.

• Sporządzanie planów rocznych na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji podstawowych
   w oparciu o przyznane środki finansowe.

• Sporządzanie sprawozdań i aktualizacja ewidencji urządzeń melioracji podstawowej dla terenu
   działania Oddziału Tarnobrzeg.

• Uzgadnianie przez inspektoraty dokumentacji technicznej, w związku
  z zagospodarowaniem terenów, sąsiadujących z urządzeniami melioracji podstawowej
   nadzorowanych przez PZMiUW.


W roku 2010 w miesiącach maju i czerwcu w skutek intensywnych opadów deszczu i co za tym idzie wzmożonego napływu wód, na terenach Oddziału Tarnobrzeg wystąpiła powódź spowodowana wylaniem rzeki Wisły w okolicy Sandomierza. Mimo heroicznej walki żywioł spowodował olbrzymie straty nie tylko na mieniu dotkniętych mieszkańców ale i na wielu urządzeniach będących pod nadzorem Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie – oddziale tarnobrzeskim. Zniszczone zostały wały przeciwpowodziowe, drogi dojazdowe do wałów i przepompownie wody.
Dalsza część roku minęła na intensywnej pracy nad zażegnaniem skutków powodzi. Naprawiono wały rzeki Wisły, Trześniówki, Łęgu i zniszczenia na wielu mniejszych ciekach, odnowiono całkowicie zalaną przepompownię wody w Gorzycach.

Rok 2011 upłynie pod znakiem dalszego usuwania skutków powodzi i bieżącym utrzymaniu urządzeń wodnych melioracji podstawowej.


 
Przygotował: Rafał Łagowski
Poprawiony: piątek, 23 października 2015 08:50