Działalność PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 31 marca 2011 09:32
Kierownik Oddziału
alt

Dominik Wiesław

Teren działania Oddziału Jarosław obejmuje powiaty : przemyski , jarosławski, przeworski,
lubaczowski, częściowo rzeszowski.

W ramach struktury oddziału zadania
są realizowane poprzez Inspektorat Jarosław
i Inspektorat Lubaczów


Zadania:

• Utrzymywanie wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych (wały
 przeciwpowodziowe z międzywałami, zbiorniki wodne, budowle  hydrotechniczne) będących
  w administracji Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.
• Dokonywanie podziału przydzielonych środków finansowych na poszczególne Inspektoraty
  w zależności od wielkości i pilności potrzeb.
• Opracowywanie zbiorczego planu robót w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych
  dla Oddziału w oparciu o przydzielone środki budżetowe i faktyczne potrzeby.
• Przygotowanie i przeprowadzanie postępowań przetargowych na wykonanie konserwacji
   i usuwanie szkód powodziowych na wodach i urządzeniach melioracji wodnych .
• Sporządzanie umów po przeprowadzonych przetargach.
• Wykonywanie sprawozdań z wykonywania działalności statutowej
• Wykonywanie sprawozdań rocznych RWW-10
• Sporządzanie, na podstawie protokołów z przeglądów przeprowadzanych przez
  inspektoraty zbiorczych informacji o stanie technicznym urządzeń wodnych i określenie
  potrzeb oraz niezbędnych działań w celu poprawy ich stanu.
• Prowadzenie rozliczeń końcowych zadań realizowanych przez Inspektoraty
  (kompletowanie dokumentów księgowych, sprawdzanie faktur i rachunków pod względem
  merytorycznym oraz zgodności z umowami).
• Nadzór i koordynacja prac komisji powołanych do oszacowania szkód powodziowych
   w administrowanych wodach i urządzeniach melioracji wodnych.
• Sporządzanie zbiorczych zestawień szkód, w tym powodziowych, w urządzeniach wodnych
   na terenie Oddziału.
• Współpraca w sporządzaniu planów realizacji robót związanych z usuwaniem szkód ,
   w tym powodziowych.
• Nadzór i kontrola prowadzonych przez inspektoraty dokumentacji obiektów budowlanych
  dla budowli hydrotechnicznych (wały przeciwpowodziowe, śluzy, jazy, zbiorniki
  wodne, itp.).
• Sporządzanie bieżącego i rocznego bilansu wykorzystania środków finansowych na
   realizację zadań z zakresu utrzymania wód i urządzeń wodnych - na podstawie planu
   utrzymania, planu zamówień publicznych, przeprowadzonych postępowań przetargowych,
   zawartych umów, faktur.
• Sporządzanie zbiorczego wykazu potrzeb z zakresu utrzymania wód i urządzeń wodnych.
• Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych z utrzymania wód i urządzeń wodnych.
• Nadzór i kontrola wykorzystania oraz rozliczanie środków finansowych otrzymanych
  z WFOŚiGW, jednostek samorządu terytorialnego i innych źródeł.
• Sprawdzanie i weryfikacja przedmiarów robót i wycen szacunkowych przedkładanych
  przez Inspektoraty w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami.
• Sprawdzanie i weryfikacja przedmiarów robót i wycen szacunkowych lub kosztorysów
  inwestorskich przedkładanych przez inspektoraty w celu przeprowadzenia procedury
  przetargowej.
• Sporządzanie rozliczeń końcowych wykonanych i odebranych robót.
• Organizowanie narad z inspektorami nadzoru i pracownikami Oddziału i Inspektoratów
  pełniącymi nadzór nad wykonawstwem robót remontowo-konserwacyjnych wód i urządzeń
  melioracji podstawowych i szczegółowych oraz prowadzącymi ewidencję urządzeń
  wodno-melioracyjnych.
• Opracowywanie zbiorczego i finansowego planu robót w zakresie utrzymania wód
  i urządzeń melioracji wodnych podstawowych dla województwa w podziale na Oddziały
  i Inspektoraty w oparciu o przydzielone środki budżetowe i faktyczne potrzeby
  stwierdzone w terenie.
• Sporządzanie informacji w zakresie przygotowywania i realizacji zadań.

W 2010 roku w miesiącach maju i czerwcu w skutek intensywnych opadów deszczu
i w związku z tym przyborem wód w rzekach i potokach na terenie Oddziału Jarosław wystąpiły lokalne powodzie zwłaszcza na rzece Mleczka Zarzecka i jej dopływach oraz rzeki Mleczka Kańczudzka i jej dopływach , a także rzece Wisłok . Wezbrane wody rzek i potoków poczyniły duże zniszczenia obrębie koryt powodując liczne wyrwy i osunięcia skarp, a tym samym stwarzając zagrożenie dla przyległego terenu .
W drugiej połowie 2010r. przystąpiono do intensywnej pracy związanej z usuwaniem szkód powodziowych .

W 2011roku zaplanowano ciąg dalszy prac związanych z usuwaniem szkód powodziowych jak również bieżąca konserwację urządzeń melioracji wodnych podstawowych.


 
Przygotował: Jan Kozdroń


 

 
 
Poprawiony: czwartek, 14 lutego 2013 07:41