Działalność PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
czwartek, 31 marca 2011 12:37
Kierownik oddziału
alt
 
Jerzy Skoczyński
 
Oddział PZMiUW w Sanoku wykonuje swoje zadania poprzez Sekcję techniczną oraz Inspektoraty w Jaśle, Krośnie i Sanoku.

Poszczególne inspektoraty obsługują powiaty:

Inspektorat w Jaśle: jasielski, strzyżowski
Inspektorat w Krośnie: krośnieński ziemski, krośnieński grodzki
Inspektorat w Sanoku: bieszczadzki, brzozowski, leski, sanocki

Do zadań Oddziału należy:
1. prowadzenie ewidencji urządzeń melioracji wodnych podstawowych
2. dokonywanie przeglądów urządzeń melioracji wodnych
3. utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji podstawowych oraz zapewnienie obsługi,
    bezpieczeństwa i właściwego funkcjonowania budowli hydrotechnicznych piętrzących
    wodę, stopni wodnych, śluz i przepustów,
4. wykonywanie w imieniu Marszałka Województwa praw właścicielskich w stosunku do wód
    publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, istotnych dla regulacji
    stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz innych wód powierzonych
    Marszałkowi Województwa
5. opracowywanie dokumentacji technicznej na konserwację urządzeń melioracji
    podstawowych i ochrony przeciwpowodziowej
6. przygotowywanie umów na wykonanie robót, wejścia w teren, użytkowanie gruntów
    pod wodą
7. przygotowanie i przeprowadzenie przetargów na konserwację, usuwanie szkód
    powodziowych i zabezpieczanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych
8. zapewnienie swobodnego odpływu wód publicznych na potokach w imieniu
    Marszałka Województwa – tzw. „potoki pozostałe”,
9. organizowanie i nadzorowanie robót remontowo-konserwacyjnych na urządzeniach
    melioracji podstawowych i potokach pozostałych
10. dokonywanie uzgodnień dla jednostek zewnętrznych w tym udział w rozprawach wodno
     – prawnych, ZUD, dla wydawania postanowień w/s uzgodnienia urządzeń
     melioracji wodnych
11. prowadzenie ewidencji wód publicznych w stosunku do których prawa właścicielskie
     wykonuje Marszałek Województwa, urządzeń melioracji wodnych oraz gruntów
     zmeliorowanych,
12. utrzymanie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych,
13. rozpoznanie dla projektów decyzji Marszałka w sprawie zgody na odstąpienie
     od zakazów obowiązujących na terenach gdzie zlokalizowane są
     wały przeciwpowodziowe,
14. sporządzanie sprawozdań z prowadzonej działalności, prognoz i rozliczeń
     przydzielonych środków finansowych oraz informacji i planów zgodnie z obowiązującymi
     przepisami i wymogami działu eksploatacji PZMiUW w Rzeszowie
15. współpraca z Działem Przygotowania i Realizacji Inwestycji Melioracyjnych w Rzeszowie
     poprzez wnioskowanie o wykonanie robót w ramach inwestycji, rozpoznanie i ocenę
     wniosków osób fizycznych i prawnych o wykonanie inwestycji melioracyjnych, udział
     w radach technicznych, podpisywanie w terenie umów na roboty inwestycyjne,
     opiniowanie koncepcji i rozwiązań technicznych, pomoc w uzyskaniu decyzji
     o uwarunkowaniach środowiskowych


ROK 2010:
wykonanie 5 766 tys. zł (w tym 16 tys. zł dofinansowanie z gminy)
w tym:
- środki budżetowe na urz. mel. wodnych podstawowych– 500 tys. zł
- środki budżetowe na „potoki pozostałe” - 55 tys. zł
- usuwanie szkód powodziowych (urz. mel. wod. podst.) -5 029 tys. zł
- usuwanie szkód powodziowych (potoki pozostałe) - 182 tys. Zł

ROK 2011:
Przewidujemy wykonywanie bieżące konserwacji urządzeń wodnych podstawowych, oraz usuwanie szkód powodziowych powstałych w roku 2010 oraz w okresach wcześniejszych,
w miarę posiadanych i pozyskiwanych w ciągu roku środków finansowych.

 

Przygotował: Janusz Władyka
Poprawiony: czwartek, 14 lutego 2013 07:44