Regulamin PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 05 kwietnia 2011 10:30

ZARządzenie Nr 25/2013

 

Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

 

Na podstawie Uchwały Nr  298 / 7221 / 13 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 grudnia 2013 r.  w sprawie zatwierdzenia projektu zmian w Regulaminie Organizacyjnym Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie zarządza się co następuje:

§ 1

Wprowadza się tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego dla  Podkarpackiego Zarządu Melioracjii Urządzeń Wodnych w Rzeszowie stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc dotychczas obowiązujący Regulamin Organizacyjny Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 3/2012 Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie z dnia12 marca 2012 r.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

 

 

 

                                                                                                                      Załącznik

                                                                                                                                                             do Zarządzenia Nr 25/2013

               Dyrektora PZMiUW w Rzeszowie

               z dnia 19 grudnia 2013 r.

        

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych

w Rzeszowie

 

R O Z D Z I A Ł   I

Postanowienia ogólne

§ 1

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie działa na podstawie:

1) uchwały Nr IV/30/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie połączenia Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji w Rzeszowie, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krośnie, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Przemyślu, Rejonowego Zarządu Urządzeń Wodnych i Inwestycji w Nisku i Rejonowego Zarządu Urządzeń Wodnych i Inwestycji w Tarnobrzegu w Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie i nadania statutu, zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXX/332/2001 z dnia 23 kwietnia 2001 r., Nr XLVII/517/02 z dnia 5 sierpnia 2002 r., Nr LXI/758/06 z dnia 28 sierpnia 2006 r., Nr XXXVI/659/09 z dnia 13 lipca 2009 r. oraz uchwały Nr XVII/289/12 z dnia 30 stycznia 2012 r.   

2) niniejszego regulaminu organizacyjnego.

§ 2

Regulamin organizacyjny Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, zwany dalej PZMiUW określa szczegółową organizację wewnętrzną, zasady kierowania jednostką, podstawowe obowiązki kierowników komórek organizacyjnych i pracowników oraz zakresy działania komórek organizacyjnych.

R O Z D Z I A Ł   II 

Struktura organizacyjna

§ 3

W skład PZMiUW wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział PZMiUW w Jarosławiu z Sekcją Techniczną, stanowiskami obsługi administracyjno-gospodarczej oraz Inspektoratami w Jarosławiu i Lubaczowie,

2) Oddział PZMiUW w Sanoku z Sekcją Techniczną i stanowiskami obsługi administracyjno-gospodarczej oraz Inspektoratami w Jaśle, Krośnie i Sanoku,

3) Oddział PZMiUW w Tarnobrzegu z Sekcją Techniczną i stanowiskami obsługi administracyjno - gospodarczej oraz Inspektoratami w Mielcu, Nisku i Tarnobrzegu,

4) Dział Przygotowania i Realizacji Inwestycji Melioracyjnych,

5) Dział Przygotowania Terenów,

6) Dział Konserwacji, Eksploatacji i Rekultywacji - z nadzorowanymi Inspektoratami: Dębicko-Ropczyckim, Leżajskim i Rzeszowskim oraz podległą Sekcją Gospodarki Mieniem,

7) Dział Umów i Przetargów,

8) Dział Organizacji i Kadr,

9) Dział Finansowo-Księgowy,

10) Dział Administracyjno-Gospodarczy,

11) Radca Prawny,

12) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych,

13) Główny Specjalista,

14) Specjalisty ds. Kontroli Zarządczej (NZ),

15) Inspektor ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego,

16) Pełnomocnik Administratora Danych Osobowych,

17) Zespół Pracowników do Obsługi Przepompowni i Utrzymania Urządzeń Melioracyjnych.

  § 4

1. Pracą oddziału kieruje kierownik oddziału.

2. Pracą działu kieruje kierownik działu.

3. Pracą inspektoratu kieruje kierownik inspektoratu.

4. Pracą sekcji kieruje kierownik sekcji.

5. Pracą Zespołu Pracowników do Obsługi Przepompowni i Utrzymania Urządzeń Melioracyjnych kierują kierownicy inspektoratów na terenie których znajdują się przepompownie i urządzenia melioracyjne (dotyczy Inspektoratów w Tarnobrzegu, Nisku, Mielcu i Rzeszowie).

§ 5

Schemat organizacyjny PZMiUW określają załączniki o numerach:  1, 1a,1b,1c i 2.

R O Z D Z I A Ł   III

Zasady kierowania jednostką

§ 6

1. Dyrektor PZMiUW kieruje całokształtem działalności PZMiUW (zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa) i ponosi odpowiedzialność za wyniki tej działalności przed Zarządem Województwa Podkarpackiego.

2. W czasie nieobecności dyrektora zastępstwo sprawują:
- Z-ca Dyrektora d/s Konserwacji i Eksploatacji,
- Z-ca Dyrektora d/s Inwestycji,

- Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych – Główny Księgowy.

3.      Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
1) Zapewnienie prawidłowej organizacji i działalności PZMiUW.

2) Prawidłowe dysponowanie środkami budżetowymi PZMiUW.

3) Określenie kompetencji zastępców dyrektora.

4) Wydawanie zarządzeń, regulaminów i instrukcji wewnętrznych.

5) Podejmowanie decyzji w sprawach osobowych.

6) Nadzorowanie pracy zastępców dyrektora.

7) Nadzorowanie pracy komórek organizacyjnych bezpośrednio podporządkowanych.

8) Dokonywanie z upoważnienia Marszałka Województwa uzgodnień projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy w sprawach melioracji wodnych.

9) Zawieranie z upoważnienia Marszałka Województwa umów użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiącymi  własność Skarbu Państwa, dla których prawa właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa.

4.      Dyrektor (DN) nadzoruje pracę następujących komórek organizacyjnych, stanowisk pracy
1) Z-ców Dyrektora,

2) Działu Umów i Przetargów (NU),

3) Działu Organizacji i Kadr (NK),

4) Radcy Prawnego (NR),

5) Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych (PO),

6) Głównego Specjalisty (NG),

7) Specjalisty ds. Kontroli Zarządczej (NZ),

8) Inspektora ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego (NOC),

9) Pełnomocnika Administratora Danych Osobowych.

§ 7

1.  Do zakresu działania Z-cy Dyrektora ds. Inwestycji (DI) należy w szczególności:

1) Koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z przygotowaniem inwestycji do realizacji.

2) Nadzór nad prowadzeniem prac geodezyjnych i kartograficznych w zakresie niezbędnym do wykupu terenów i prac projektowych dla prowadzonych przez PZMiUW inwestycji z zakresu melioracji i gospodarki wodnej oraz ochrony przeciwpowodziowej (tj. działalności statutowej PZMiUW). 

3) Nadzór nad przygotowaniem dokumentacji do wykupu gruntów i nieruchomości na rzecz Skarbu państwa pod urządzenia melioracji wodnych podstawowych.

4) Nadzór nad realizacją, odbiorem i rozliczeniem robót inwestycyjnych oraz przekazaniem zakończonych zadań do eksploatacji.

5) Zgłaszanie wniosków do dyrektora PZMiUW w sprawach osobowych podległych komórek organizacyjnych.

6) Nadzór i kontrola wykonywania przez podległe komórki organizacyjne zadań wynikających z ich zakresów działania.

7) Koordynowanie prac związanych z wnioskowaniem, pozyskiwaniem i rozliczaniem środków pozabudżetowych przeznaczonych na realizację inwestycji.

2.  Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji (DI) nadzoruje bezpośrednio pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Działu Przygotowania i Realizacji Inwestycji Melioracyjnych (IM),

2) Działu Przygotowania Terenów (IT).

§ 8

 

1. Do zakresu działania Z-cy Dyrektora ds. Konserwacji i Eksploatacji (DE) należy w szczególności:

1) Nadzorowanie pracy Kierownika Działu Konserwacji Eksploatacji i Rekultywacji, kierowników  podległych oddziałów i inspektoratów.

2) Nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z wykonywaniem przez PZMiUW w imieniu Marszałka Województwa praw właścicielskich w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz innych wód powierzonych Marszałkowi Województwa,

3) Koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z przygotowaniem do realizacji zadań w zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracji podstawowych,

4) Nadzór nad realizacją, odbiorem i rozliczeniem robót konserwacyjnych.

5) Nadzór nad właściwym przygotowaniem uzgodnień (postanowień) decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy.

6) Nadzór nad właściwym przygotowaniem umów użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa podpisywanych przez Dyrektora PZMiUW z upoważnienia Marszałka Województwa.

7) Koordynowanie i nadzorowanie prac związanych z przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem zleconych robót w zakresie rekultywacji gruntów.

8) Nadzór i kontrola wykonywania przez podległe komórki organizacyjne zadań wynikających z ich zakresów działania.

9) Zgłaszanie wniosków do dyrektora PZMiUW w sprawach osobowych podległych komórek organizacyjnych.

10) Nadzór nad prowadzeniem obsługi inwestorskiej zadań powierzonych przez inwestorów bezpośrednich w zakresie robót melioracyjnych, urządzania dróg rolniczych na obiektach poscaleniowych, robót rekultywacyjnych i infrastruktury dla obszarów wiejskich.

11) Koordynowanie i nadzorowanie spraw związanych z pełnionym w imieniu Marszałka Województwa nadzorem nad działalnością Rejonowych Związków Spółek Wodnych.

12) Koordynowanie i nadzorowanie pracy Sekcji Gospodarki Mieniem.

13) Koordynowanie i nadzorowanie pracy Zespołu Pracowników do Obsługi Przepompowni i Utrzymania Urządzeń Melioracyjnych.

2. Z-ca Dyrektora ds. Konserwacji i Eksploatacji (DE) nadzoruje bezpośrednio pracę następujących komórek organizacyjnych:

1) Działu Konserwacji, Eksploatacji i Rekultywacji (EM) z Sekcją Gospodarki Mieniem.

2) Oddziału PZMiUW w Jarosławiu (OJ),

3) Oddziału PZMiUW w Sanoku (OS),

4) Oddziału PZMiUW w Tarnobrzegu (OT),

5) Inspektoratu w Leżajsku (ILż),

6) Inspektoratu Dębicko-Ropczyckiego (IDR) z siedzibą w Dębicy,

7) Inspektoratu w Rzeszowie (IRz).

 3.  Teren działania poszczególnych Inspektoratów PZMiUW przedstawia  zał. nr 2.

§ 9

 

1.  Do zakresu działania Z-cy Dyrektora ds. Ekonomicznych - Głównego Księgowego (DF) należy odpowiedzialność  za całokształt obsługi finansowo-księgowej PZMiUW oraz przestrzeganie  obowiązujących przepisów w tym zakresie, a w szczególności:

1) Prowadzenie gospodarki finansowej PZMiUW.

2) Prowadzenie rachunkowości jednostki.

3) Wykonywanie dyspozycji środkami  pieniężnymi.

4) Dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.

5) Dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

6) Sporządzanie planów finansowych (harmonogramów dochodów i wydatków PZMiUW).

7) Opracowanie dokumentacji przyjętych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i innych ewentualnych instrukcji dotyczących rachunkowości.

8) Prowadzenie obsługi finansowej i ewidencji księgowej zadań zleconych (dotacje dla Gminnych Spółek Wodnych - GSW).

9) Zgłaszanie wniosków do Dyrektora w sprawach osobowych podległych komórek organizacyjnych.

2.  Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych - Główny Księgowy (DF) nadzoruje bezpośrednio pracę następujących komórek organizacyjnych:

     1) Działu Finansowo-Księgowego (FK),

     2) Działu Administracyjno-Gospodarczego (FG).

R O Z D Z I A Ł  IV

 

Podstawowe obowiązki kierowników komórek organizacyjnych i pracowników

§ 10

Do obowiązków kierowników komórek organizacyjnych należy:

1) Ustalanie prawidłowego podziału pracy wewnątrz komórki organizacyjnej,

2) Opracowywanie projektów szczegółowych zakresów obowiązków (czynności) podległych pracowników.

3) Nadzór nad wykonywaniem przez podległych pracowników przydzielonych im zadań,

4) Nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników porządku i dyscypliny pracy. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

5) Dążenie do stwarzania podległym pracownikom odpowiednich warunków pracy i kształtowania zasad kulturalnego współżycia i współpracy.

6) Nadzór nad prawidłową eksploatacją powierzonego sprzętu biurowego i innego majątku zakładu oraz dbałość o jego należyte zabezpieczenie.

7) Przegląd i przydział wpływających spraw, udzielanie wskazówek, co do sposobu ich załatwienia oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłowym obiegiem dokumentów.

8) Informowanie przełożonych o stanie wykonania zadań oraz potrzebach związanych z działalnością podległej komórki.

9) Opiniowanie przydatności pracowników na zajmowanym stanowisku.

§ 11

1.  Do ogólnych obowiązków pracowników należy:

1) Inicjowanie oraz prawidłowe i terminowe wykonywanie przypisanych zadań.

2) Wykonywanie poleceń przełożonych dotyczących pracy.

3) Przestrzeganie ustalonego trybu załatwiania spraw i drogi służbowej.

4) Przestrzeganie przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej oraz zachowanie w tajemnicy informacji technicznych, organizacyjnych i innych których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

5) Właściwy stosunek do interesantów, współpracowników i przełożonych.

6) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

7) Właściwe wykorzystywanie czasu pracy oraz przestrzeganie ustalonego porządku i dyscypliny pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów p.pożarowych.

8) Przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej i zasad ewidencjonowania i przechowywania akt.

9) Dbałość o mienie zakładu.

2.  Szczegółowe zakresy obowiązków (czynności) pracowników określają odrębne dokumenty zatwierdzone przez Dyrektora.

 

 

R O Z D Z I A Ł   V

 

Zakresy działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy

§ 12

Do zakresu działania Działu Przygotowania i Realizacji Inwestycji Melioracyjnych należy:

1) Określenie potrzeb oraz prognozowanie rozwoju melioracji i urządzeń wodnych.

2) Opracowywanie i realizacja programów z zakresu inwestycji melioracyjnych dla potrzeb rolnictwa  oraz ochrony przeciwpowodziowej.

3) Uczestniczenie w szkoleniach mających na celu przygotowanie do ubiegania się o środki funduszy strukturalnych i ich wykorzystywania w realizacji inwestycji.

4) Występowanie z wnioskami o dofinansowanie inwestycji z środków budżetu państwa i środków pozabudżetowych, NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz innych nie wymienionych źródeł przeznaczonych na realizację inwestycji z zakresu melioracji i gospodarki wodnej oraz ochrony przeciwpowodziowej.

5) Opracowywanie  projektów rocznych planów inwestycji melioracyjnych i dostosowanie ich do Uchwały Budżetowej Województwa Podkarpackiego oraz realizacja przyjętych (uchwalonych) przez organy samorządu Województwa Podkarpackiego rocznych planów inwestycji melioracyjnych.

6) Dokonywanie formalnej i merytorycznej oceny wniosków osób fizycznych i prawnych o wykonanie inwestycji melioracyjnych na koszt państwa za zwrotem części kosztów.

7) Występowanie do działu umów i przetargów o zorganizowanie zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie dokumentacji projektowych, opracowanie opinii, ekspertyz i wykonywanie robót budowlanych, itp. w zakresie niezbędnym dla potrzeb inwestycji melioracyjnych.

8) Przygotowywanie niezbędnych danych dla działu umów i przetargów w celu zorganizowania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

9) Udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie prac projektowych, opracowanie opinii i ekspertyz i wykonanie robót budowlanych w zakresie niezbędnym dla potrzeb inwestycji melioracyjnych i utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

10) Przygotowywanie do podpisu umów przedkładanych przez wykonawców prac projektowych.

11) Obsługa inwestorska inwestycji w zakresie melioracji i gospodarki wodnej oraz ochrony przeciwpowodziowej.

12) Przygotowanie i realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury przeciwpowodziowej.

13) Analiza dokumentacji projektowej w zakresie jej zgodności z Ustawami: Prawo budowlane, Prawo wodne, Prawo o ochronie środowiska i Ustawą o ochronie przyrody.

14) Odbiór opracowanej dokumentacji projektowej, sprawdzanie jej kompletności i przekazywanie wykonawcom robót budowlano-montażowych.

15) Dokonywanie rozliczeń z jednostkami projektowania.

16) Organizowanie okazywania dokumentacji projektowych zainteresowanym rolnikom.

17) Przygotowywanie materiałów i uzyskiwanie decyzji administracyjnych, w szczególności zaś:

- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- uzyskanie pozwoleń wodno-prawnych,

- decyzji o warunkach prowadzenia robót,

- uzyskiwanie pozwoleń na budowę lub decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji

  przeciwpowodziowych na podstawie spec ustawy.

18) Uzyskiwanie decyzji zezwalających na wejście w teren z robotami melioracyjnymi.

19) Przekazywanie wykonawcom robót placów budów.

20) Prowadzenie nadzoru inwestorskiego.

21) Współpraca z Działem Przygotowania Terenów w zakresie przygotowania terenów pod inwestycje i współudział w szacunku nieruchomości i składników roślinnych.

22) Odbiór wykonanych robót i przekazywanie obiektów do użytku oraz dokonywanie rozliczeń finansowych zadań.

23) Przygotowywanie protokołów przekazania użytkownikom środków trwałych w zakresie urządzeń melioracyjnych.

24) Ocena działania wykonanych urządzeń w okresie rękojmi oraz podejmowanie działań zmierzających do usunięcia przez wykonawcę ujawnionych wad i usterek.

25) Określenie przerobów miesięcznych, kwartalnych i rocznych oraz sporządzanie odnośnych meldunków.

26) Określenie obszarów konkurencyjnych dla terenów zmeliorowanych,

27) Zlecanie do biur geodezji, wykonania operatów pomiarowych dla określonych obszarów konkurencyjnych oraz podziałów nieruchomości pod inwestycje melioracyjne.

28) Przygotowywanie decyzji w sprawie dofinansowania części kosztów związanych z budową urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz ustalanie wysokości opłaty melioracyjnej lub inwestycyjnej każdemu zainteresowanemu właścicielowi gruntu proporcjonalnie do powierzchni gruntów, na które korzystny wpływ wywierają te urządzenia.

29) Prowadzenie rejestru wykonanych zadań inwestycyjnych.

30) Koordynowanie pracy sekcji technicznej w oddziałach PZMiUW w zakresie realizacji inwestycji.

31) Opracowywanie przy współpracy z Działem Finansowo – Księgowym sprawozdań GUS z zakresu inwestycji.

§ 13

Do zakresu działania Działu Przygotowania Terenów należy:

 1. Przygotowanie dokumentacji do wykupu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa pod urządzenia melioracji wodnych podstawowych.
 2. Opracowywanie wniosków do Urzędów Gmin i uzyskiwanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości.
 3. Uzyskiwanie poświadczeń hipotecznych z właściwych Sądów Rejonowych.
 4. Uzyskiwanie wypisów z rejestrów gruntów z właściwych Starostw Powiatowych.
 5. Występowanie do działu umów o zorganizowanie zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.

     – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) postępowań o udzielanie zamówień publicznych w celu wyłonienia rzeczoznawców majątkowych, którzy dokonają wyceny nieruchomości oraz składników roślinnych i budowlanych.

 1. Przygotowanie niezbędnych danych dla działu umów w celu zorganizowania postępowań o udzielenie zamówień publicznych, udział w pracach komisji przetargowych i współpraca w zakresie przygotowania umów z wykonawcami, bieżący nadzór nad realizacją zawartych umów, odbiorów oraz sprawdzanie kompletności operatów szacunkowych,
 2. Sprawdzanie pod względem merytorycznym faktur, rachunków itp.
 3. Wnioskowanie do zapłaty sprawdzonych w/w dokumentów.
 4. Opracowywanie wniosków i uzyskiwanie zgody Wojewody Podkarpackiego na wykup nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

10) Kompletowanie i doręczanie do kancelarii notarialnych stosownych dokumentów i doprowadzanie do zawarcia umów kupna – sprzedaży.

11) Wypłata odszkodowań za wykupione nieruchomości.

12) Opracowywanie wniosków wywłaszczeniowych w stosunku do nieruchomości, których nabycie w drodze umowy notarialnej nie było możliwe, uczestnictwo w rozprawach wywłaszczeniowych.

13) Uzyskanie decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości i wypłata odszkodowania.

14) Przygotowywanie i wysyłanie niezbędnych dokumentów stanowiących podstawę do wypłaty odszkodowania za zaistniałe szkody.

15) Prowadzenie prac geodezyjnych i kartograficznych w zakresie niezbędnym do wykupu terenów i prac projektowych dla prowadzonych przez PZMiUW inwestycji z zakresu melioracji i gospodarki wodnej oraz ochrony przeciwpowodziowej (tj. działalności statutowej PZMiUW). 

16) Odbiór oraz sprawdzanie kompletności dokumentacji geodezyjnej dot. nieruchomości przeznaczonych do wykupu na rzecz Skarbu Państwa.

17) Bieżąca współpraca z działem inwestycji melioracyjnych w szczególności obejmująca: ustalanie, realizację i weryfikację planów rocznych w zakresie zabezpieczenia środków finansowych na wykup nieruchomości oraz szkody w składnikach roślinnych i budowlanych.                    

18) Dokonywanie rozliczeń w zakresie wykupu terenu w ramach zadań inwestycyjnych (PT).

19) Porządkowanie zaległych spraw terenowo – prawnych.

20) Opracowywanie dla Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie informacji miesięcznych dot. zrealizowanego wykupu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

§ 14

 

1. Do zakresu działania Działu Konserwacji, Eksploatacji i Rekultywacji należy:

1) Prowadzenie ewidencji wód publicznych w stosunku, do których prawa właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów.

2) Wykonywanie w imieniu Marszałka Województwa praw właścicielskich w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa  istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz w stosunku do tzw. „wód pozostałych”, o których mowa w art.11 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo wodne, a także gospodarowanie gruntami pokrytymi płynącymi wodami powierzchniowymi w odniesieniu do których prawa właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa Podkarpackiego, w tym w szczególności:

a)  Planowanie, organizowanie i nadzorowanie robót w zakresie utrzymania  wód określonych w  pkt.2.

b) Udział w opracowywaniu dokumentacji technicznych na roboty w zakresie utrzymania wód określonych w    pkt.2.

c) Udział w przetargach lub innych, zgodnych z Ustawą - Prawo zamówień publicznych,  formach doboru wykonawców prac w zakresie utrzymania wód określonych w pkt.2.

d) Przygotowywanie umów użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, dla których prawo właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa.

3) Utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji  podstawowych, w tym zapewnienie obsługi, bezpieczeństwa i właściwego funkcjonowania budowli hydrotechnicznych piętrzących wodę,  stopni  wodnych, śluz, przepompowni i innych obiektów będących własnością Skarbu Państwa, w tym
w szczególności:

a) Planowanie, organizowanie i nadzorowanie robót remontowo-konserwacyjnych w zakresie utrzymania  urządzeń melioracji podstawowych.

b) Udział w opracowywaniu dokumentacji technicznych na roboty remontowo - konserwacyjne urządzeń melioracji podstawowych.

c) Udział w przetargach lub innych, zgodnych z Ustawą - Prawo zamówień publicznych, formach doboru wykonawców prac remontowo- konserwacyjnych na urządzeniach melioracji  podstawowych.

d) Przygotowywanie i wydawanie z upoważnienia Marszałka Województwa decyzji w sprawie zwolnienia z  zakazów obowiązujących na terenach w sąsiedztwie wałów przeciwpowodziowych tj. w strefie określonej zgodnie z ustawą prawo wodne.

e) Uzgadnianie projektów infrastruktury technicznej w zakresie kolizji z urządzeniami melioracji wodnych podstawowych.

4)  Uzgadnianie w trybie art. 106 k.p.a. projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy w zakresie melioracji wodnych.

5)  Utrzymanie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych.

6)  Udział w pracach Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w okresie zagrożenia powodziowego.

7)  Sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością związków spółek wodnych w zakresie otrzymanych od Marszałka Województwa pełnomocnictw.

8)  Udział w podziale dotacji budżetu państwa dla spółek wodnych.

9)  Wykonywanie zadań związanych z udzielaniem przez Województwo Podkarpackie pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie województwa podkarpackiego.

10) Nadzór nad realizacją umów dotacji udzielanych Gminom przez Województwo Podkarpackie na wykonywanie robót rekultywacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 03.02.1995r o ochronie gruntów rolnych i leśnych poprzez:

a) Udział w przekazywaniu placów budów wykonawcom robót.

b) Kontrola jakości wykonywanych robót w trakcie ich realizacji.

c) Udział w odbiorach robót.

d) Rozliczenie wykorzystania dotacji.

e) Wydawanie opinii o prawidłowości wykorzystania dotacji.

11) Współpraca z Inspektoratami w zakresie prowadzonych spraw.

12) Nadzór i współpraca z Sekcją Gospodarki Mieniem w zakresie prowadzonych przez sekcję spraw.

13) Koordynowanie pracami Zespołu Pracowników do Obsługi Przepompowni i Utrzymania Urządzeń Melioracyjnych.

14) Współpraca z oddziałami  PZMiUW  oraz Inspektoratami: Dębicko-Ropczyckim, Leżajskim i Rzeszowskim  w zakresie prowadzonych spraw.

2. Do zakresu działania Sekcji Gospodarki Mieniem należy:

1) Prowadzenie ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa w zakresie gruntów pod publicznymi wodami płynącymi w stosunku do których prawa właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz gruntów zajętych pod urządzenia melioracji wodnych podstawowych zarządzanych przez PZMiUW w Rzeszowie w ramach działalności statutowej jednostki.

2) Regulowanie stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa wyszczególnionych w pkt.1

3) Współpraca z działem EM przy  prowadzeniu  zbiorczej ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów (w zakresie gruntów wyszczególnionych w pkt.1) wraz z  jej aktualizacją w elektronicznym systemie GeoMelio oraz udostępnianiu elementów tej ewidencji podmiotom realizującym zadania publiczne.

4) Podejmowanie czynności związanych z porządkowaniem wpisów w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez starostwa powiatowe i miasta na prawach powiatu, w tym spraw dotyczących wykreślenia z ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa nie związanych ze statutową działalnością PZMiUW w Rzeszowie.

5) Prowadzenie spraw dotyczących ustalania linii brzegu, zlecanie wykonania operatów geodezyjno – prawnych, operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości w celu wypłaty odszkodowań z tytułu trwałego (w sposób naturalny) zajęcia przez płynące wody powierzchniowe gruntów nie stanowiących własności właściciela wody.

6) Współpraca z jednostkami terenowymi w sprawach dotyczących udziału w rozprawach administracyjnych w zakresie ustalania linii brzegu, modernizacji ewidencji gruntów, scaleń gruntów, klasyfikacji gleboznawczej gruntów, podziałów nieruchomości i rozgraniczeń.

7) Prowadzenie spraw podatkowych dotyczących gruntów związanych z działalnością statutową PZMiUW
w Rzeszowie w zakresie utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

8) Przygotowywanie i zawieranie, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne, umów użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, dla których prawa właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa Podkarpackiego.

§ 15

Do zakresu działania Działu Umów i Przetargów należy:

1. Wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie robót budowlano-montażowych i remontowo-konserwacyjnych, usług, w tym na wykonanie prac projektowych oraz dostaw zgodnie z ustawą – Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, w tym w szczególności:

a) Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

b) Przygotowanie i publikacja ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz Dzienniku Urzędowym Unii europejskiej,

c) Udział w pracach komisji przetargowej,

d) Badanie i ocena ofert złożonych w postępowaniu,

e) Przygotowanie do podpisu pism w zakresie korespondencji z wykonawcami, tj. m.in.: odpowiedzi na zapytania składane przez wykonawców w postępowaniu, wezwania do uzupełnienia dokumentów i oświadczeń, rozstrzygnięcie postępowania,

f) Sporządzenie protokołu postępowania,

2. Wykonanie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych,

3. Współpraca z działami merytorycznymi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

4. Przeprowadzanie analiz i interpretacji przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych do w/w ustawy w oparciu o „opinie i Informatory Urzędu Zamówień Publicznych”, orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, dostępne publikacje, własną wiedzę itp., a następnie wdrażanie ich do prowadzonych postępowań,

5. Przygotowanie do podpisu Umów na wykonanie robót budowlano-montażowych i remontowo konserwacyjnych, usług, w tym na wykonanie prac projektowych oraz dostaw,

6. Koordynowanie czynności związanych z zawarciem umowy z Wykonawcą wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania, a w szczególności uzgadnianie i negocjowanie z Wykonawcą oraz innymi podmiotami treści dokumentów stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz treści polis ubezpieczeniowych,

7. Przygotowanie do podpisu aneksów do Umów na wykonanie robót budowlano-montażowych i remontowo-konserwacyjnych, usług, w tym na wykonanie prac projektowych oraz dostaw, a także sporządzanie w uzgodnieniu z odpowiednimi działami merytorycznymi stosownych protokołów uzasadniających zgodność postanowień aneksów z przepisami Prawa zamówień publicznych oraz zawartymi umowami,

8. Prowadzenie ewidencji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

9. Przechowywanie dokumentacji postępowań,

10. Udzielanie wyjaśnień pracownikom poszczególnych działów w zakresie stosowania Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych i przepisów wykonawczych do tej ustawy,

11. Monitorowanie zmian w aktach prawnych dotyczących zamówień publicznych i informowanie o tych zmianach w niezbędnym zakresie pracowników poszczególnych działów,

12. Sporządzanie i przekazywanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych,

13. Przygotowywanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla potrzeb kontroli przeprowadzanych przez uprawnione instytucje,

14. Przygotowanie i przesłanie przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne, dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej do kontroli uprzedniej przeprowadzanej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, jeżeli wartość danego zamówienia dla:

a) robót budowlanych – jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość 20 mln euro,

b) dostaw lub usług – jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość 10 mln euro,

c) Wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy – Prawo zamówień publicznych.

15. Wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 

                       § 16

Do zakresu działania Działu Organizacji i Kadr należy:

1) Opracowywanie zarządzeń i regulaminów regulujących szczegółową organizację wewnętrzną i tok pracy zakładu.

2) Prowadzenie zbioru aktów normatywnych władz nadrzędnych (uchwał, zarządzeń, wytycznych i instrukcji).

3) Prowadzenie spraw osobowych pracowników PZMiUW w tym:

a) prowadzenie akt osobowych pracowników oraz przygotowywanie pism związanych z przyjęciem do pracy i rozwiązaniem umowy o pracę,

b) organizowanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze,

c)  przeprowadzanie służby przygotowawczej i organizowanie egzaminu kończącego tę służbę,

d) prowadzenie listy  obecności pracowników,

e) kontrola przestrzegania porządku i dyscypliny pracy,

f) opracowywanie planów urlopów wypoczynkowych, wystawianie kart urlopowych i prowadzenie ewidencji wykorzystania urlopów w kartach ewidencji czasu pracy pracowników (w formie papierowej i elektronicznej),

g) organizowanie okresowych badań lekarskich pracowników,

h) sporządzanie sprawozdań GUS z zakresu zatrudnienia i z wykorzystania obiektów wypoczynkowych,

i) prowadzenie całokształtu spraw związanych z bhp, w tym  rejestru wypadków przy pracy oraz spraw związanych z wypadkami w drodze do pracy lub z pracy,

j) organizowanie szkoleń bhp,

k) pomoc w przygotowywaniu dokumentacji emerytalnej i rentowej pracowników,

l) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami pracowników,

m) prowadzenie ewidencji i wystawianie poleceń wyjazdów służbowych,

n) zgłaszanie zatrudnionych pracowników do ubezpieczeń w ZUS i wyrejestrowywanie po ustaniu zatrudnienia oraz zgłaszanie wszelkich zmian zaistniałych w danych osobowych pracowników.

4) Prowadzenie spraw socjalnych zakładu, w tym:
a) opracowywanie rocznych planów działalności socjalnej i wykorzystania środków   zakładowego funduszu świadczeń socjalnych we współdziałaniu z organizacją związkową,
b) załatwianie spraw wynikających z planu działalności socjalnej, a w szczególności organizowanie różnorodnych form wypoczynku i rekreacji pracowników, imprez   oraz pomocy dla  emerytów i rencistów zakładu, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

5) Prowadzenie ewidencji skarg, wniosków i listów obywateli oraz kontrola terminowości ich załatwiania.

6) Prowadzenie książki kontroli zewnętrznych i ewidencjonowanie protokołów pokontrolnych.

7) Koordynowanie działalności Oddziałów i Inspektoratów PZMiUW w zakresie spraw osobowych.

8) Przeprowadzanie w Oddziałach i Inspektoratach PZMiUW kontroli dyscypliny pracy oraz prawidłowości prowadzenia spraw osobowych.

9) Wykonywanie zadań w zakresie reklamowania pracowników na wniosek, od obowiązku czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

§ 17

 

Do zakresu działania Działu Finansowo-Księgowego należy:

1) Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym zgodnie z przyjętą  polityką  rachunkowości  jednostki. Księgi rachunkowe obejmują dziennik, księgę główna, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald księgi głównej, oraz księgi pomocnicze.

2) Prowadzenie ewidencji wpływających dowodów księgowych ( faktury, rachunki, noty, decyzje, akty notarialne, uchwały itp.), czuwanie nad ich merytorycznym sprawdzeniem przez rzeczowe komórki organizacyjne.

3) Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym.

4) Dokonywanie terminowych płatności z rachunków bankowych PZMiUW w oparciu o zatwierdzone dowody księgowe.

5) Prowadzenie windykacji należności z tytułu dochodów budżetowych..

6) Opracowywanie stosownych informacji i rozliczeń dotyczących zrealizowanych wydatków i dochodów.

7) Rozliczanie podatków i opłat.

8) Sporządzanie list płac w zakresie wynagrodzeń i innych świadczeń pracowników PZMiUW, wynagrodzeń z tyt. umowy zlecenie i umowy o dzieło i ich wypłata oraz dokonywanie  rozliczeń z  Zakładem   Ubezpieczeń Społecznych i   Urzędem Skarbowym.

9) Sprawdzanie i rozliczanie krajowych i zagranicznych kosztów podróży służbowych.

10) Prowadzenie obsługi kasowej PZMiUW.

11) Sporządzanie sprawozdań budżetowych, finansowych, oraz statystycznych

12) Sporządzanie sprawozdań do GUS z zakresu wynagrodzeń i środków trwałych.

13) Opracowanie  projektu planu dochodów i wydatków na podstawie materiałów przekazanych  przez poszczególne działy merytoryczne oraz  końcowego planu finansowego z   uwzględnieniem zmian dokonywanych w ciągu roku budżetowego.

14) Okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów.

15) Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

16) Sporządzenie dokumentów w części dotyczącej wynagrodzeń będących podstawą do świadczeń emerytalno-rentowych.

17) Prowadzenie obsługi księgowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.

 § 18

 

Do zakresu działania Działu Administracyjno-Gospodarczego należy:

1) Prowadzenie kancelarii ogólnej, rejestrowanie i rozprowadzanie korespondencji wpływającej oraz ekspedycja przesyłek (w formie elektronicznej i papierowej).

2) Współpraca z działem finansowo-księgowym w planowaniu wydatków w zakresie utrzymania jednostki, zakupu środków trwałych i pozostałych środków trwałych w użytkowaniu i materiałów, ubezpieczeń rzeczowych oraz bieżąca analiza wydatków w tym zakresie.

3) Dokonywanie zakupu środków trwałych, pozostałych środków trwałych w użytkowaniu, materiałów oraz sporządzanie dokumentów OT.

4) Sporządzanie dokumentów związanych ze zmianą miejsca użytkowania, bezpłatnego przekazania,  likwidacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych w użytkowaniu. 

5) Sprawdzanie pod względem merytorycznym faktur i rachunków za wykonane usługi i zakupy oraz  ich rozliczanie i dokonywanie stosownych obciążeń najemców.

6) Administrowanie  nieruchomościami pozostającymi w trwałym zarządzie PZMiUW, w tym zlecenia wykonania wszelkich usług związanych z ich bieżącą eksploatacją.

7) Zabezpieczenia mienia zakładowego poprzez zainstalowany monitoring ( jego eksploatacja i konserwacja).

8) Prowadzenie ewidencji nieruchomości, środków trwałych, pozostałych środków trwałych w  użytkowaniu i materiałów.

9) Prowadzenie ewidencji  druków ścisłego zarachowania.

10) Czuwanie nad prawidłową eksploatacją pojazdów samochodowych, wydawanie i ewidencja odpowiednich dokumentów dla kierowców, przyjmowanie i realizacja zamówień na samochody oraz rozliczanie kierowców z pobranego paliwa i oleju.

11) Kontrola paliwa w zbiornikach samochodowych m.in. raz w miesiącu oraz sprawdzanie stanu liczników.

12) Prowadzenie magazynu materiałów biurowych i środków czystości.

13) Wnioskowanie do likwidacji lub sprzedaży zbędnych lub wyeksploatowanych środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wyposażenia i przeprowadzanie wszelkich działań z tym związanych.

14) Zapewnienie czystości w pomieszczeniach biurowych oraz zabezpieczenie sprzętu i urządzeń biurowych przed dewastacją i kradzieżą.

15) Konserwacja i naprawy sprzętu i urządzeń biurowych.

16) Prenumerata wydawnictw.

17) Zlecanie wyrobu i ewidencja pieczęci służbowych.

18) Zakup odzieży ochronnej i roboczej (naliczanie ekwiwalentów pieniężnych za używanie i pranie własnej odzieży zamiast odzieży służbowej).

19) Zaopatrzenie pracowników w materiały biurowe i środki ochrony indywidualnej.

20) Prowadzenie apteczki pierwszej pomocy.

21) Prowadzenie umów o wynajem pomieszczeń w  budynkach biurowych innym użytkownikom oraz bieżąca aktualizacja cen wynajmu (czynszu) stosownie do zmian cen rynkowych.

22) Fakturowanie czynszów, usług i sprzedaży oraz dokonywanie innych obciążeń wynikających z zawartych umów.

23) Prowadzenie inwestycji i remontów własnych zgodnie z ustawą  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zlecanie robót i rozliczanie po wykonaniu robót.

24) Sporządzanie niezbędnej sprawozdawczości z działalności działu.

25) Prowadzenie archiwum zakładowego.

26) Nadzór i współpraca z Oddziałami PZMiUW w Jarosławiu, Tarnobrzegu i Sanoku w zakresie  zadań administracyjno – gospodarczych danego Oddziału.

27) Sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości dla gruntów i budynków stanowiących własność Samorządu Województwa.

28) Sporządzanie sprawozdań o pojazdach i maszynach dla WKU w Rzeszowie.

29) Sporządzanie sprawozdań za korzystanie ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat dla UM w Rzeszowie.

30) Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia oraz środków transportu.

31) Nadzór nad programami komputerowymi oraz  ich aktualizacja.

32) Kontrola i bieżące naprawy sprzętu komputerowego.

33) Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci komputerowej.

34) Tworzenie i aktualizacja stron internetowych.

35) Instalacja programów, drukarek.

36) Rejestrowanie i nadawanie uprawnień użytkownikom.

37) Zakładanie, modernizacja, zmiana kont poczty e-mail.

38) Nadzór nad prawidłowym działaniem łączy internetowych.

39) Nadzór nad prawidłowym działaniem serwera Komadres, e-Dok, GeoMelio.

40) Zarządzanie i nadzór nad dostępem do dokumentów, nadawanie praw dostępu.

41) Szkolenia pracowników z zakresu prawidłowego posługiwania się sprzętem komputerowym i wykorzystywanym oprogramowaniem.

§ 19

Radca Prawny wykonuje obsługę prawną PZMiUW zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, a w szczególności:

1) Udziela dyrektorom i innym pracownikom zakładu porad i opinii prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa.

2) Występuje w charakterze pełnomocnika zakładu w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi.

3) Opiniuje pod względem prawnym wewnętrzne akty normatywne.

4) Uczestniczy w prowadzonych przez zakład rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, w tym zwłaszcza umów.

5) Opiniuje umowy w tym głównie umowy zawierane przez PZMiUW z wykonawcami prac projektowych i robót budowlano-montażowych.

6) Opracowuje okresowe wewnętrzne informacje dla dyrekcji i kierowników komórek organizacyjnych o ukazaniu się obowiązujących aktów prawnych.

§ 20

Do zakresu działania Pełnomocnika Administratora Danych Osobowych należy:

Koordynacja i prowadzenie spraw w zakresie zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, a w szczególności:

a) Prowadzenie spraw  wynikających z zadań i obowiązków Dyrektora PZMiUW jako Administratora Danych Osobowych PZMiUW,

b) Nadzorowanie wykonywania ustawowych zadań przez ABI - Administratora Bezpieczeństwa Informacji związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa danych osobowych w systemie informatycznym i standardowym, w tym szczególności przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu,

c) Opracowanie i aktualizacja dokumentów ustawowych tj. „Polityki Bezpieczeństwa Informacji w PZMiUW i ”Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w PZMiUW”,

d) Szkolenie pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

 

§ 21

 

Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych podlegający bezpośrednio Dyrektorowi PZMiUW działa zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) i odpowiada za:

1) Zapewnienie ochrony informacji niejawnych (środki bezpieczeństwa fizycznego).

2) Prowadzenie szkolenia OIN.

3) Prowadzenie postępowań sprawdzających (zwykłe i kontrolne).

4) Prowadzenie aktualnego wykazu:

- osób uprawnionych do dostępu do OIN,

- osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa,

- osób, którym cofnięto poświadczenie bezpieczeństwa.

5) Przekazywanie danych ww. osób do ewidencji,(odpowiednio do ABW lub SKW, za wyjątkiem art. 23 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

6) Opracowanie sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne”.

7) Opracowanie dokumentacji określającej poziom zagrożeń dot. nieuprawnionego dostępu do informacji niejawnych lub ich utraty(o klauzuli „poufne”).

8) Opracowanie instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”.

9) Opracowanie instrukcji dotyczącej zakresu i warunków stosowania środków  bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony.

10) Prowadzenie kancelarii niejawnej.

11) Inne zadania (zlecone przez Dyrektora PZMiUW ).

 

 

§ 22

Do zakresu działania Głównego Specjalisty należy:

1) Koordynowanie  prac związanych z przygotowaniem inwestycji do realizacji.

2) Koordynowanie całokształtu spraw związanych z  prowadzeniem prac geodezyjnych i kartograficznych w zakresie niezbędnym do wykupu terenów i prac projektowych dla prowadzonych przez PZMiUW inwestycji z zakresu melioracji i gospodarki wodnej oraz ochrony przeciwpowodziowej (tj. działalności statutowej PZMiUW).

3) Koordynowanie spraw związanych z przygotowaniem dokumentacji do wykupu gruntów i nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa pod urządzenia melioracji wodnych podstawowych.

4) Koordynowanie całokształtu spraw związanych z  realizacją, odbiorem i realizacją robót inwestycyjnych oraz przekazaniem zakończonych zadań do eksploatacji.

5) Koordynowanie prac związanych z wnioskowaniem, pozyskiwaniem i rozliczaniem środków pozabudżetowych przeznaczonych na realizacje inwestycji.

§ 23   

 

Do zakresu działania Specjalisty do Spraw Kontroli Zarządczej należy w szczególności:

1. Badania systemów zgodności prowadzonych działalności PZMiUW z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.

2. Badania skuteczności i efektywności działania.

3. Badania wiarygodności sprawozdań.

4. Prowadzenie kontroli zarządczej w PZMiUW w Rzeszowie zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

5. Badania efektywności i skuteczności przepływu informacji wewnątrz jednostki.

6. Kontrola przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, ochrony zasobów.

7. Wykonania czynności doradczych mających na celu usprawnienia funkcjonowania PZMiUW w Rzeszowie.

8. Przedstawianie Dyrektorowi PZMiUW rocznych planów kontroli oraz rocznych sprawozdań z wykonania planu kontroli

9. Weryfikowanie otrzymywanych od kierowników komórek organizacyjnych kwestionariuszy zarządzania ryzykiem.

10. Analiza zidentyfikowanych ryzyk.

11. Ocena adekwatności i efektywności zaproponowanych mechanizmów kontrolnych mających na celu ograniczenia ryzyka.

12. Sporządzania rejestru ryzyk – zgodnie z określonym wzorem.

13. Monitorowania ryzyk o największym wpływie i prawdopodobieństwie wystąpienia oraz inicjowania działań zmierzających do ich ograniczenia.

14. Informowania Dyrektora PZMiUW w Rzeszowie o najważniejszych ryzykach i działaniach podejmowanych w celu ich minimalizacji.

§ 24

 

Do zakresu działania Inspektora ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego należy:

1) Realizacja przedsięwzięć obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie PZMiUW w oparciu o dokładną znajomość aktów prawnych dotyczących obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, w szczególności:

a. Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 2012. poz.461j.t. ).

b. Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U.2013.  poz. 1166 j.t. ),

c. Ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. 2002 r. nr 62.poz.558).

2) Gromadzenie, ewidencjonowanie, przechowywanie i ciągła aktualizacja wydanych aktów prawnych dotyczących zagadnień obronności , obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

3) Opracowywanie planów działalności obronnej, zarządzania  kryzysowego, bezpieczeństwa i obrony cywilnej zgodnie z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego  i Urzędu Miasta Rzeszowa.

4) Dokonywanie ocen realizacji zadań obronnych, bezpieczeństwa publicznego, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz sporządzanie  nakazanych dokumentów wykonawczych  oraz  sprawozdań.

5) Realizacja zadań obronnych, oraz prowadzenie szkolenia  obronnego w grupach szkoleniowych wg właściwości poszczególnych osób funkcyjnych PZMiUW.

6) Wykonywanie zadań związanych z dokumentowaniem oceny stanu przygotowań  obronnych oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań w tym zakresie.

7) Opracowywanie planu ewakuacji doraźnej na wypadek wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń.

8) Współuczestniczenie w opracowaniu    „ Wojewódzkiego planu operacyjnego ochrony przed powodzią”  na szczeblu PUW w części dotyczącej PZMiUW.  

9) Koordynacja przedsięwzięć związanych z zabezpieczeniem w sprzęt techniczny i ochronny OC  pracowników. 

10) Organizowanie i prowadzenie działalności popularyzacyjnej i upowszechniania problematyki  obronności ,ochrony ludności i obrony cywilnej wśród stanu osobowego.

11) Sprawowanie nadzoru nad przechowywaniem i konserwacją sprzętu OC na terenie PZMiUW, a w szczególności:

a. dbałość o zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania i konserwacji,

b. rotacji sprzętu i umundurowania,

c. prowadzenie ewidencji oraz zlecanie i nadzorowanie konserwacji i napraw sprzętu OC.

12) Składanie zapotrzebowań związanych z realizacją zadań ochrony ludności, obrony cywilnej oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji ewidencyjnej
i sprawozdawczości.

13) Opracowanie dokumentów wykonawczych do przedsięwzięć i procedur zarządzania kryzysowego ,ze szczególnym uwzględnieniem modułów zadaniowych i realizacji zadań wynikających z wprowadzenia poszczególnych stopni alarmowych.

14) Prowadzenie dokumentacji wewnętrznej nakazanych  przez organy samorządowe świadczeń osobistych i rzeczowych niezbędnych do realizacji zadań obronności i obrony cywilnej.

15) Uczestniczenie w szkoleniach, odprawach, naradach i ćwiczeniach organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Rzeszowa i Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

16) Opracowywanie i realizacja rocznego planu zamierzeń obronnych PZMiUW.

17) Współdziałanie z Departamentem Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem oraz innymi podmiotami  w zakresie realizacji zadań z dziedziny obronności, zarządzania kryzysowego i OC.

18) Wykonywanie innych zadań z zakresu obronności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego zleconych doraźnie przez  Dyrektora  PZMiUW , Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Rzeszowa i Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

19) Ścisła współpraca z:

a) Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Rzeszowa, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w zakresie pełnej realizacji zadań obronności,  obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,

b) Urzędem Miasta Rzeszowa w zakresie planowania ewakuacji doraźnej pracowników PZMiUW oraz w zakresie planowania i zapewnienia dostaw wody pitnej oraz do likwidacji skażeń i celów przeciwpożarowych,

c) Kierownikiem Działu Konserwacji, Eksploatacji i Rekultywacji PZMiUW w sprawie utrzymania wojewódzkich magazynów powodziowych,

d) Kierownikiem Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w aktualizacji dokumentów  „Wojewódzkiego planu operacyjnego ochrony przed powodzią” w części  dotyczącej PZMiUW.”.

§ 25

Do zakresu działania Zespołu Pracowników do Obsługi Przepompowni i Utrzymania Urządzeń Melioracyjnych należy:

1) Utrzymanie w ciągłej sprawności, eksploatacja i dozór pompowni melioracyjnych, w tym:

- zapewnienie obsługi, bezpieczeństwa i właściwego funkcjonowania przepompowni,

- przeprowadzanie w oparciu o „Instrukcję eksploatacji pompowni” i dokumentację techniczno – ruchową  (DTR) bieżącej konserwacji urządzeń przepompowni i współpracujących  urządzeń hydrotechnicznych,

- wykonywanie na bieżąco niezbędnych prac porządkowych na terenie eksploatowanych obiektów.

2) Przegląd wałów i śluz oraz ramp przejazdowych raz w miesiącu.

3) Utrzymanie i eksploatacja urządzeń piętrzących – jazów.

4) Utrzymanie i eksploatacja zbiorników wodnych. 

5) Przegląd rowów odwadniających przy zaporach.

6) Udział w przeglądach wiosennych i jesiennych urządzeń melioracji wodnych podstawowych pozostających  w utrzymaniu.

7) Dokonywanie przeglądów urządzeń melioracji wodnych podstawowych (w tym w szczególności wałów przeciwpowodziowych, rzek, potoków) po przejściu fali powodziowej dla określenia szkód powodziowych.

8) Udział w zwalczaniu powodzi i jej skutków.

 

R O Z D Z I A Ł   VI

Organizacja Oddziałów PZMiUW w Jarosławiu, Sanoku i Tarnobrzegu

§ 26

1. Oddział w Jarosławiu obejmuje zasięgiem swojego działania teren powiatów: Jarosław, Lubaczów, Przemyśl (powiat ziemski i grodzki), Przeworsk.

2. Oddział w Sanoku obejmuje zasięgiem swojego działania teren powiatów: Brzozów, Jasło, Krosno (powiat ziemski i grodzki), Sanok, Ustrzyki Dolne, Lesko.

3. Oddział w Tarnobrzegu obejmuje zasięgiem swojego działania teren powiatów: Kolbuszowa, Mielec, Nisko, Stalowa Wola, Tarnobrzeg (powiat ziemski i grodzki), z wyłączeniem zbiornika wodnego w Wilczej Woli i rzeki Łęg oraz przyległych do zbiornika urządzeń i obiektów.

§ 27

Oddziały PZMiUW podlegają bezpośrednio Z-cy Dyrektora ds. Konserwacji i Eksploatacji PZMiUW w Rzeszowie.

§ 28

 

Do zakresu działania oddziałów PZMiUW należy:

1. W zakresie obsługi zadań inwestycyjnych: wykonywanie w porozumieniu i w ścisłym współdziałaniu działem przygotowania i realizacji inwestycji melioracyjnych PZMiUW w Rzeszowie, zadań w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji wodno-melioracyjnych oraz infrastruktury przeciwpowodziowej (czynności analogiczne jak w § 12 niniejszego regulaminu).

2. W zakresie zadań należących do Działu Konserwacji, Eksploatacji i Rekultywacji:

a) prowadzenie ewidencji wód publicznych w stosunku, do których prawa właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów,

b) wykonywanie zadań w zakresie przygotowania i realizacji robót remontowo-konserwacyjnych na wodach i urządzeniach melioracji wodnych podstawowych, w tym: opracowywanie dokumentacji technicznych na roboty, organizowanie przetargów lub innych, zgodnych z Ustawą - Prawo zamówień publicznych, form doboru wykonawców robót, nadzorowanie robót, odbiór i rozliczenie robót,

c) merytoryczne przygotowanie umów użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, dla których prawo właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa,

d) merytoryczne przygotowanie uzgodnień w trybie art. 106 k.p.a. projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy w zakresie melioracji

wodnych,

e) uzgadnianie projektów infrastruktury technicznej w zakresie kolizji z urządzeniami melioracji wodnych podstawowych,

f) merytoryczne przygotowanie decyzji w sprawie zwolnienia z  zakazów obowiązujących na terenach w sąsiedztwie wałów przeciwpowodziowych tj. w strefie określonej zgodnie z ustawą  Prawo wodne,

g) udział w pracach Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w okresie zagrożenia powodziowego

h) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad magazynami przeciwpowodziowymi, w tym nad gospodarką sprzętem znajdującym się w wojewódzkich magazynach przeciwpowodziowych,

i) prowadzenie zasobów gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi, stanowiącymi   własność Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 14a ustawy – Prawo wodne (Dz. U. z 2012, poz. 145 z późn. zm.),

j) wykonywanie wszelkich niezbędnych czynności w ramach nadzoru nad realizacją umów dotacji udzielanych Gminom przez Województwo Podkarpackie na wykonywanie robót rekultywacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

3. Współpraca z działami PZMiUW w Rzeszowie w zakresie prowadzonych spraw.

4. W zakresie spraw osobowych:

prowadzenie w uzgodnieniu i w ścisłej współpracy z działem organizacji i kadr, PZMiUW w Rzeszowie spraw osobowych  Oddziału, w tym:

a) prowadzenie listy obecności pracowników Oddziału i podległych Inspektoratów,

b) kontrola przestrzegania porządku i dyscypliny pracy,

c) opracowywanie planów urlopów wypoczynkowych pracowników Oddziału i podległych Inspektoratów, wystawianie kart urlopowych i prowadzenie ewidencji wykorzystania urlopów oraz kart ewidencji czasu pracy tych pracowników,

d) przygotowanie materiałów do sprawozdań dotyczących wykorzystania obiektów wypoczynkowych  - dotyczy tylko Oddziału Sanok,

e) prowadzenie ewidencji i wystawianie poleceń wyjazdów służbowych dla pracowników Oddziału i podległych Inspektoratów,

f) rozliczanie czasu pracy kierowców Oddziału i kierowców podległych Inspektoratów, w tym pracy w godzinach nadliczbowych i przekazywanie comiesięcznej pisemnej informacji w tej sprawie do Działu Organizacji i Kadr,

g) załatwianie innych spraw osobowych  wynikających w toku działalności PZMiUW, w uzgodnieniu z działem organizacji i kadr PZMiUW w Rzeszowie,

h) nadzór nad opracowywaniem harmonogramów czasu pracy pracowników przepompowni pracujących w ruchu ciągłym i rozliczaniem ich czasu pracy.

5. W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych:
obsługa w porozumieniu i w ścisłej współpracy z działem administracyjno-gospodarczym PZMiUW w Rzeszowie, zadań administracyjno-gospodarczych związanych z bieżącą działalnością Oddziału
i podległych Inspektoratów, w tym:

a) rejestrowanie i rozprowadzanie korespondencji wpływającej do Oddziału oraz ekspedycja przesyłek ( w formie elektronicznej i papierowej),

b) czuwanie nad prawidłową eksploatacją pojazdów samochodowych, stanowiących własność zakładu, wydawanie i ewidencja kart drogowych oraz rozliczanie kierowców z pobranego paliwa
i oleju,

c) kontrola paliwa w zbiornikach samochodowych min. raz w miesiącu oraz sprawdzanie stanu liczników z kartami drogowymi,

d) wnioskowanie do likwidacji lub sprzedaży zbędnych lub wyeksploatowanych przedmiotów i urządzeń,

e) zapewnienie czystości w pomieszczeniach biurowych Oddziału oraz zabezpieczenie sprzętu i urządzeń biurowych przed dewastacją i kradzieżą,

f) dbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy,

g) konserwacja i naprawy sprzętu i urządzeń biurowych,

h) inne sprawy wynikające w toku działalności Oddziału - w uzgodnieniu z działem administracyjno-gospodarczym PZMiUW w Rzeszowie.

6. W zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych

1)    Dotyczy Oddziałów w Sanoku, Jarosławiu i Tarnobrzegu:

a) Wykonywanie, we współpracy z Działem Umów i Przetargów oraz właściwymi Inspektoratami czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, na wykonanie robót remontowo-konserwacyjnych urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz usług, zgodnie z ustawą – Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisami wykonawczymi do w/w ustawy, w tym w szczególności:

- Przyjmowanie i weryfikacja złożonych wniosków  przez podległe w zakresie udzielania zamówień Inspektoraty,

- Przygotowanie i publikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- Przygotowanie i publikacja ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, stronie internetowej oraz miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego,

- Udział w pracach komisji przetargowej,

- Badanie i ocena ofert złożonych w postępowaniu,

- Przygotowanie do podpisu pism w zakresie korespondencji z wykonawcami, tj. m.in.: odpowiedzi na zapytania składane przez wykonawców w postępowaniu, wezwania do uzupełnienia dokumentów i oświadczeń, dokonywanie zmian w treści s.i.w.z. i ogłoszeń, rozstrzygnięcie postępowania oraz prowadzenie innej korespondencji związanej z postępowaniem,

- Sporządzenie protokołu postępowania,

- Zamieszczanie zmian s.i.w.z. i ogłoszeń na stronie internetowej oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych,

- Przygotowywanie innych nie wymienionych wyżej dokumentów właściwych dla danego trybu postępowania,

- Wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy – Prawo zamówień publicznych.

b) Wykonywanie, we współpracy z Działem Umów i Przetargów oraz właściwymi inspektoratami czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych,

c) Przygotowanie do podpisu, we współpracy z Działem Umów i Przetargów oraz właściwymi Inspektoratami,  Umów z wykonawcami wyłonionymi w wyniku przeprowadzonych postępowań oraz w koordynowanie czynności związanych z zawieraniem Umów,

d) Przygotowywanie do popisu, we współpracy z Działem Umów i Przetargów oraz właściwymi Inspektoratami, aneksów do zawartych Umów oraz sporządzanie niezbędnych protokołów,

e) Przygotowywanie dokumentacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla potrzeb   kontroli przeprowadzanych przez uprawnione instytucje,

2) W Oddziałach Sanok, Jarosław i Tarnobrzeg wyznacza się pracowników do obsługi przetargów na określonym terenie przyporządkowanym do danego inspektoratu:

- Do Oddziału Sanok wyznacza się teren powiatów: Brzozów, Jasło, Krosno (powiat ziemski i grodzki), Sanok, Ustrzyki Dolne, Lesko.

- Do Oddziału Jarosław wyznacza się teren powiatów: Jarosław, Lubaczów, Przemyśl (powiat ziemski i grodzki), Przeworsk.

- Do Oddziału Tarnobrzeg wyznacza się teren powiatów: Kolbuszowa, Mielec, Nisko, Stalowa Wola, Tarnobrzeg (powiat ziemski i grodzki), z wyłączeniem zbiornika wodnego w Wilczej Woli i rzeki Łęg oraz przyległych do zbiornika urządzeń i obiektów.

Obsługę przetargów w Inspektoratach: Rzeszów, Leżajsk i Dębicko-Ropczyckim prowadzić będzie Dział Umów i Przetargów.

 

§ 29

W oddziałach PZMiUW działają następujące komórki organizacyjne:
1) Sekcja techniczna (ST),

2) Stanowiska obsługi administracyjno – gospodarczej (SOA-G),

3) Inspektoraty PZMiUW.

§ 30

1. Kierownik Oddziału jest odpowiedzialny za realizację całości zadań określonych dla Oddziału w § 28, wykonywania obowiązków wynikających z postanowień § 10 i § 11 niniejszego regulaminu, prawidłową gospodarkę środkami majątkowymi znajdującymi się na wyposażeniu Oddziału oraz dbałość o powierzony majątek.

2. Kierownik Oddziału nadzoruje bezpośrednio pracę sekcji technicznej, stanowisk obsługi administracyjno - gospodarczej i inspektoratów PZMiUW.

 

§ 31

1. Pracowników Oddziału, w tym kierowników podległych Inspektoratów urlopuje Kierownik Oddziału w oparciu o roczny plan urlopów wypoczynkowych.

2. Urlopu dla Kierownika Oddziału udziela Z-ca Dyrektora ds. Konserwacji i Eksploatacji PZMiUW.

§ 32

1. Do zakresu działania sekcji technicznej należą zadania określone w § 28 pkt. 1 - 3,

2. Do zakresu działania stanowisk obsługi administracyjno – gospodarczej należą zadania określone w § 28 pkt. 4 i 5.

§ 33

1. Inspektoraty PZMiUW są komórkami działającymi na wyznaczonym terenie. Obszar działania poszczególnych Inspektoratów PZMiUW określa załącznik nr 2.

2. Na terenie Oddziału w Jarosławiu działają następujące Inspektoraty PZMiUW:

1) Inspektorat w Jarosławiu (IJr),

2) Inspektorat w Lubaczowie (Ilu).

3. Na terenie Oddziału w Sanoku działają następujące Inspektoraty PZMiUW:

1) Inspektorat w Jaśle (IJs),

2) Inspektorat w Krośnie (IKr),

3) Inspektorat w Sanoku (IS).

4. Na terenie Oddziału w Tarnobrzegu działają następujące Inspektoraty PZMiUW:

1) Inspektorat w Mielcu (IMi),

2) Inspektorat w Nisku (INi),

3) Inspektorat w Tarnobrzegu (ITg).

5. Inspektoraty bezpośrednio podlegające Działowi konserwacji, eksploatacji i rekultywacji:

1) Inspektorat Dębicko – Ropczycki (IDR),

2) Inspektorat w Leżajsku (ILż),

3) Inspektorat w Rzeszowie (IRz).

6. Do zakresu działania Inspektoratów PZMiUW  należy:

    1) Współpraca w zakresie prowadzonych spraw:

         a) Inspektoratów PZMiUW w Rzeszowie wymienionych w pkt. 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu z sekcją techniczną Oddziału PZMiUW i działami PZMiUW w Rzeszowie,

         b) Inspektoratów PZMiUW w Rzeszowie wymienione w pkt. 5 niniejszego paragrafu z działami PZMiUW w Rzeszowie.

    2)  Wykonywanie przez inspektoraty zadań w zakresie:

a) obsługi zadań inwestycyjnych:

wykonywanie w porozumieniu i w ścisłym    współdziałaniu z działem przygotowania i realizacji inwestycji melioracyjnych PZMiUW w Rzeszowie zadań  w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji wodno-melioracyjnych oraz infrastruktury przeciwpowodziowej (czynności analogiczne jak w § 12 niniejszego regulaminu), odbioru wykonanych robót, przekazania wykonanych obiektów do eksploatacji oraz oceny funkcjonowania urządzeń w okresie rękojmi i usuwania ewentualnych wad i usterek,

b) zadań należących do działu konserwacji, eksploatacji i rekultywacji:

- prowadzenie ewidencji wód publicznych w stosunku, do których prawa właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów na terenie Inspektoratu,

- przygotowywanie dokumentacji na wykonanie robót remontowo-konserwacyjnych na wodach i urządzeniach melioracji wodnych podstawowych,

- udział w przetargach lub innych, zgodnych z Ustawą - Prawo zamówień publicznych, formach doboru wykonawców prac w zakresie utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych,

- sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi robotami remontowo-konserwacyjnymi, w tym: przekazywanie placów budów wykonawcom robót, nadzór nad robotami, udział w odbiorach robót i dokonywanie stosownych rozliczeń (sprawdzanie faktur),

- udział w pracach Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w okresie zagrożenia powodziowego,

- zapewnienie obsługi, bezpieczeństwa i właściwego funkcjonowania budowli hydrotechnicznych piętrzących wodę, stopni wodnych, śluz, przepompowni i innych obiektów będących własnością Skarbu Państwa,

- prowadzenie zasobów gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 14a ustawy – Prawo wodne (Dz. U. z 2012, poz.145 z późn. zm.),

- dokonywanie corocznych i doraźnych przeglądów stanu technicznego urządzeń melioracji wodnych podstawowych, sporządzanie protokołów i wniosków z nich wynikających,

- sprawdzanie pod względem merytorycznym i rachunkowym kosztorysów stanowiących  załączniki do wniosków i rozliczeń końcowych związanych z udzielaniem przez   Województwo   Podkarpackie pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie województwa podkarpackiego,

- uzgadnianie projektów infrastruktury technicznej w zakresie kolizji z urządzeniami  melioracji wodnych podstawowych,

-  przygotowanie materiałów dotyczących uzgodnień w trybie art. 106 k.p.a. projektów    decyzji   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy  w zakresie melioracji wodnych,

- przygotowanie materiałów dotyczących decyzji w sprawie zwolnienia z  zakazów   obowiązujących na terenach w sąsiedztwie wałów przeciwpowodziowych tj. w strefie określonej zgodnie z ustawą Prawo wodne,

- przygotowanie materiałów dotyczących umów użytkowania gruntów pokrytych wodami  stanowiącymi własność Skarbu Państwa, dla których prawo właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa.

- wykonywanie wszelkich niezbędnych czynności w ramach nadzoru nad realizacją umów   dotacji udzielanych Gminom przez Województwo Podkarpackie na wykonywanie robót rekultywacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 03.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym w szczególności: udział w przekazywaniu placów budów wykonawcom robót, kontrola jakości wykonywanych robót w trakcie ich realizacji, udział w odbiorach robót.

c) postępowań o udzielenie zamówień publicznych:

- Sporządzanie wniosków o wszczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

- Współudział w opracowywaniu odpowiedzi na zapytania Wykonawców oraz zmian treści s.i.w.z.  oraz ogłoszeń,

- Udział w pracach komisji przetargowej,

- Badanie i ocena ofert złożonych w postępowaniach,

-  ykonywanie innych czynności związanych z prowadzonymi postępowaniami według wskazań właściwych oddziałów: Sanok, Jarosław, Tarnobrzeg oraz Działu Umów i Przetargów i Działu   Konserwacji, Eksploatacji i Rekultywacji (dotyczy Inspektoratów: Rzeszów, Dębicko-Ropczyckiego, Leżajsk).

d) pracy Zespołu Pracowników do Obsługi Przepompowni i Utrzymania Urządzeń Melioracyjnych:

Pracą Zespołu Pracowników do Obsługi Przepompowni i Utrzymania Urządzeń Melioracyjnych kieruje i koordynuje ją Kierownik Inspektoratu na terenie, którego znajdują się przepompownie
i urządzenia melioracyjne.

e) spraw osobowych:

sporządzanie harmonogramów czasu pracy pracowników przepompowni pracujących w ruchu ciągłym i rozliczanie ich czasu pracy.  

3) Do zakresu działania Inspektoratów PZMiUW wymienionych w pkt. 5 niniejszego paragrafu  należy ponadto:

a) współpraca z działem organizacji i kadr PZMiUW w sprawach osobowych (ewidencja obecności w pracy, urlopy pracownicze i okolicznościowe, zwolnienia od pracy itp.),

b) współpraca z działem administracyjno-gospodarczym w zakresie:

-  ewidencji i właściwej eksploatacji nieruchomości oraz środków trwałych i przedmiotów  nietrwałych,

-  wyposażenia pracowników w środki ochronne i higieniczne, zaopatrzenia biurowego, itp.

-  rozliczania czasu pracy kierowcy Inspektoratu, w tym pracy w godzinach nadliczbowych i  przekazywanie comiesięcznej pisemnej informacji w tej sprawie.

7. Kierownik Inspektoratu jest odpowiedzialny za organizację pracy Inspektoratu, porządek i dyscyplinę prac, w tym za przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego wykazu akt oraz organizację obsługi kancelaryjnej Inspektoratu.

8.  Pracowników Inspektoratów urlopują kierownicy Inspektoratów w oparciu o roczny plan urlopów  wypoczynkowych.

9.  Urlopu dla Kierownika Inspektoratu udziela Zastępca Dyrektora d/s Konserwacji i Eksploatacji.

10. W Oddziałach Sanok, Jarosław i Tarnobrzeg wyznacza się pracowników do obsługi przetargów na określonym terenie przyporządkowanym do danego inspektoratu:

1) Do Oddziału Sanok wyznacza się teren powiatów: Brzozów, Jasło, Krosno (powiat ziemski
i grodzki), Sanok, Ustrzyki Dolne, Lesko.

2) Do Oddziału Jarosław wyznacza się teren powiatów: Jarosław, Lubaczów, Przemyśl (powiat ziemski i grodzki), Przeworsk.

3) Do Oddziału Tarnobrzeg wyznacza się teren powiatów: Kolbuszowa, Mielec, Nisko, Stalowa Wola, Tarnobrzeg (powiat ziemski i grodzki), z wyłączeniem zbiornika wodnego w Wilczej Woli i rzeki Łęg oraz przyległych do zbiornika urządzeń i obiektów.

11. Obsługę przetargów w Inspektoratach: Rzeszów, Leżajsk i Dębicko-Ropczyckim prowadzić będzie Dział Umów i Przetargów.

R O Z D Z I A Ł   VII

Wykonywanie zadań w zakresie procedur kontroli zarządczej

§ 34

1. Dyrektor PZMiUW jest odpowiedzialnym za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie określonych ustawą obowiązków w zakresie kontroli finansowej zgodnie z postanowieniami art. 53 ustawy o finansach publicznych. 

2. Kontrolę zarządczą prowadzi się przez:

1) samokontrolę tj. kontrolę prawidłowości wykonywania własnej pracy przez wszystkich pracowników, zgodnie z zakresami uprawnień i obowiązków,

2) kontrolę funkcjonalną tj. kontrolę sprawowaną w ramach obowiązku nadzoru przez pracowników na stanowiskach kierowniczych.

3. Kontrola funkcjonalna realizowana jest  w wyniku przeprowadzenia:

1)  Kontroli wstępnej, która ma na celu zapobieganie niepożądanym lub nielegalnym działaniom.

Obejmuje ona w szczególności badanie projektów umów, porozumień i innych dokumentów powodujących powstawanie zobowiązań. Przedmiotem tej kontroli jest również działanie mające na celu sprawdzenie, czy realizowane wydatki są ujęte w planie finansowym jednostki, czy są one celowe i związane z realizacją zadań jednostki oraz czy planowane wydatki są dokonywane w sposób oszczędny.

2) Kontroli bieżącej polegającej na badaniu czynności i operacji w toku ich wykonywania w celu stwierdzenia czy przebiegają one prawidłowo, bada się również rzeczywisty stan rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych oraz prawidłowość ich zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem.

3)  Kontroli końcowej, obejmującej badanie stanu faktycznego i dokumentów odzwierciedlających czynności już dokonane.                                                                                                     

4.  W razie ujawnienia w toku kontroli nieprawidłowości, osoba kontrolująca winna podjąć niezbędne przedsięwzięcia w celu niezwłocznego ich usunięcia, powiadomić dyrektora PZMiUW       o wynikach kontroli, a w przypadku stwierdzenia przestępstwa zabezpieczyć dokumenty i przedmioty stanowiące dowód przestępstwa.

5. Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  w Rzeszowie  wprowadza na  podstawie art. 53 w związku z art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

       (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) procedury kontroli zarządczej stosowane w  PZMiUW w Rzeszowie.

 

R O Z D Z I A Ł   VIII

Zasady podpisywania (aprobaty) pism

 

§ 35

1.  Dyrektor PZMiUW podpisuje:

  1) zarządzenia, regulaminy i inne wewnętrzne akty normatywne regulujące działalność PZMiUW,

  2) pisma (odpowiedzi, informacje, analizy itp.) przeznaczone dla:

          a) organów samorządu województwa podkarpackiego,

          b) organów administracji rządowej,

          c) organizacji politycznych i społecznych,

          d) organów kontroli zewnętrznej.

2. Zastępca Dyrektora podpisuje pisma i dokumenty ze swojego zakresu działania na podstawie pełnomocnictwa, z zastrzeżeniem ust. 1.

3. Pracownik przygotowujący projekt załatwienia sprawy w formie pisma oraz kierownik komórki organizacyjnej wstępnie akceptujący ten projekt, zaopatruje go na kopii pozostającej w aktach, swoim podpisem lub skrótem podpisu, u dołu z lewej strony.

 

 

 stutkura

 

 jaros
sanok
tsarno

Zał. Nr 2

do Regulaminu Organizacyjnego

 

Teren działania Inspektoratów
Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie1) Inspektorat Dębicko – Ropczycki - obszar powiatu dębickiego i ropczyckiego,

2) Inspektorat Leżajsk - obszar powiatów: leżajskiego i łańcuckiego z gminami Sokołów i Kamień,

3) Inspektorat Rzeszowski - obszar powiatu rzeszowskiego (grodzki i ziemski) bez gminy Dynów, Sokołów i Kamień wraz ze zbiornikiem wodnym w Wilczej Woli na rzece Łęg i przyległymi do zbiornika urządzeniami i obiektami

4) Inspektorat Jarosławski - obszar powiatów przeworskiego, jarosławskiego; bez gminy Laszki i przemyskiego (ziemski i grodzki) z gminą Dynów,

5) Inspektorat Lubaczowski - obszar powiatu lubaczowskiego z gminą Laszki,

6) Inspektorat Jasielski - obszar powiatu jasielskiego i strzyżowskiego,

7) Inspektorat Krośnieński - obszar powiatu krośnieńskiego,

8) Inspektorat Sanocki - obszar powiatu brzozowskiego, sanockiego, bieszczadzkiego i leskiego,

9) Inspektorat Mielecki - obszar powiatu mieleckiego i kolbuszowskiego (bez zbiornika wodnego w Wilczej Woli, rzeki Łęg i przyległych do zbiornika urządzeń i obiektów),

10) Inspektorat Niżański - obszar powiatów: niżańskiego i stalowowolskiego,

11) Inspektorat Tarnobrzeski - obszar powiatu tarnobrzeskiego (ziemski i grodzki).

                              

 

Zarządzenie Nr 11/2015

Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

 

z dnia 16.09.2015 r.

 

 

w sprawie wprowadzenia Aneksu Nr 1 z dnia 16.09.2015 r. do  Regulaminu Organizacyjnego Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

Na podstawie:

Uchwały nr 90/2056/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 września 2015r. w sprawie zatwierdzenia projektu zmian w Regulaminie Organizacyjnym Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie oraz § 6 ust. 3 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Podkarpackiego Zarządu Melioracji i  Urządzeń Wodnych w Rzeszowie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 25/2013 Dyrektora PZMiUW w Rzeszowie z dnia 19 grudnia 2013 r. zarządza się co następuje:

§ 1

 

Wprowadza się  Aneks Nr 1 z dnia  16.09.2015 r. do Regulaminu Organizacyjnego Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

 

§ 2

 

Aneks, o którym mowa w niniejszym zarządzeniu podlega podaniu do wiadomości pracowników poprzez bezpośrednie zapoznanie ich z jego tekstem.

§ 3

 

Aneks, o którym mowa w niniejszym zarządzeniu stanowi załącznik do tego zarządzenia.

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 16.09.2015 r.

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2015

Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych

w Rzeszowie

z dnia 16.09.2015r.

Aneks Nr 1/2015

z dnia  16.09.2015 r.

do Regulaminu Organizacyjnego Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 25/2013 Dyrektora PZMiUW w Rzeszowie z dnia  19 grudnia 2013 r.

Wprowadza się do Regulaminu Organizacyjnego Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie następujące zmiany i uzupełnienia:

§ 1

W Rozdziale II „Struktura organizacyjna” w § 3  dodaje się pkt 18) i 19) w brzmieniu:

„18) Jednostka Realizująca Projekt (JRP)”

„19) „Sekcja Planowania i Sprawozdawczości (SPS)”

 

§ 2

W Rozdziale III „Zasady kierowania jednostką” w §6 pkt 4 dodaje się ppkt 10 w brzmieniu:

„10) Jednostki Realizującej Projekt (JRP)”

 

§ 3

W Rozdziale III „Zasady kierowania jednostką” w §7 pkt  2 dodaje się ppkt 3) w brzmieniu:

„3) Sekcji Planowania i Sprawozdawczości (SPS)”

 

§ 4

W Rozdziale V „Zakresy działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy” dodaje się § 25a w brzmieniu:

 „Do zakresu działania Jednostki Realizującej Projekt pn.: „Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły” należy w szczególności:

1)      Dbałość o prawidłową realizację „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły”  finansowanego ze środków Banku Światowego oraz banku rozwoju Rady Europy.

2)      Określenie potrzeb oraz współpraca z Konsultantem w zakresie wprowadzenia dodatkowych zadań inwestycyjnych do realizacji w ramach „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły”. Czynienie wszelkich starań w celu pozyskania niezbędnych dodatkowych środków finansowych na realizację robót budowlano-montażowych.

3)      Nadzór i kontrola nad pracą Konsultanta Wsparcia technicznego/ Inżyniera Kontraktu.

4)      Nadzór i kontrola nad pracą Wykonawcy.

5)      Nadzór nad opracowaniem przez Konsultanta dokumentacji przedprojektowej i projektowej oraz uzyskiwaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień i innych dokumentów dla zadań realizowanych w ramach „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły”.

6)      Udział w przeglądach opracowań projektowych, radach projektu i wizytach roboczych, wizytach na placu budowy, misjach Banku Światowego, zapewnienie organizacji narad koordynacyjnych w toku realizacji Projektu.

7)      Przygotowanie wszelkich dokumentów związanych z wyborem Konsultanta i Wykonawcy zgodnie z Instrukcją Banku Światowego oraz udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postepowań przetargowych.

8)      Zarządzanie i obsługa finansowa Projektu.

9)      Nadzór nad kosztami Projektu.

10)   Planowanie wydatkowania środków.

11)   Sporządzanie wniosków o zapewnienie i uruchamianie środków

12)   Rozliczanie i sprawozdawczość.

13)   Bieżąca współpraca z Biurem Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, w tym sporządzanie wszystkich niezbędnych raportów i sprawozdań.

14)  Współpraca z Działem Przygotowania i Realizacji Inwestycji Melioracyjnych, Działem Finansowo - Księgowym, Działem Przygotowania Terenów oraz Działem Umów i Przetargów oraz Sekcją Planowania i Sprawozdawczości.

15)   Archiwizacja dokumentacji dotyczącej Projektu, zapewnienie warunków i ogólny nadzór nad przechowywaniem całości dokumentacji związanej z Projektem.

16)   Wykonywanie wszelkich innych zadań i czynności związanych z realizacją Projektu.

 

oraz § 25b w brzmieniu:

 

„Do zakresu działania Sekcji Planowania i Sprawozdawczości należy w szczególności:

1)      Występowanie z wnioskami o dofinansowanie inwestycji z środków budżetu państwa i środków pozabudżetowych, NFOŚiGW, WFOSIGW oraz innych nie wymienionych źródeł przeznaczonych na realizację inwestycji z zakresu melioracji i gospodarki wodnej oraz ochrony przeciwpowodziowej.

2)      Opracowywanie końcowych projektów rocznych planów inwestycji melioracyjnych i dostosowanie ich do uchwały budżetowej województwa podkarpackiego oraz realizacja przyjętych (uchwalonych) przez organy Samorządu Województwa Podkarpackiego rocznych planów inwestycji melioracyjnych.

3)      Opracowywanie sprawozdań z zakresu inwestycji melioracyjnych.

4)      Ustalanie, realizacja i weryfikacja planów rocznych w zakresie zabezpieczenia środków finansowych na wykup nieruchomości oraz szkody w składnikach roślinnych i budowlanych.

5)      Prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowaniem, pozyskiwaniem i wydatkowaniem środków finansowych na utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych, w stosunku do których PZMiUW w Rzeszowie w imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego wykonuje prawa właścicielskie.

6)      Sporządzanie informacji i sprawozdań z zakresu utrzymania wód i urządzeń melioracji  wodnych podstawowych.

7)      Opracowywanie stosownych informacji i rozliczeń dotyczących zrealizowanych wydatków i dochodów.

8)      Sporządzanie sprawozdań statystycznych.

9)      Opracowanie projektu planu dochodu i wydatków  oraz końcowych planów finansowych z uwzględnieniem zmian dokonywanych w ciągu roku budżetowego.

 

10)   Występowanie z wnioskami o dokonanie stosownych zmian w ciągu roku budżetowego w planie finansowym jednostki w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych,  utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych i bieżącej działalności jednostki.

11)    Opracowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego w części realizowanych zadań przez PZMiUW w Rzeszowie wraz z wnioskami o stosowne zmiany.

12)   Składanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego wniosków o udzielenie upoważnienia dla Dyrektora PZMiUW w Rzeszowie do zaciągnięcia zobowiązań obciążających poszczególne lata budżetowe.

13)   Prowadzenie szczegółowej analizy zmian w planie wydatków inwestycyjnych i w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego w zakresie środków z budżetu państwa i Unii Europejskiej.

14)   Przygotowywanie i składanie zapotrzebowań na środki finansowe na zadania realizowane w ramach planu inwestycji melioracyjnych i robót utrzymaniowych wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

15)   Wykonywanie wszelkich innych zadań i czynności związanych z działalnością sekcji.”

 

§ 5

Załącznik nr 1 do Regulaminu zostaje zastąpiony nowym Załącznikiem nr 1.                                                                                

 § 6

Pozostałe postanowienia Regulaminu Organizacyjnego PZMiUW w Rzeszowie nie ulegają zmianie.

 

zacznik_do_regulaminu_organizacyjnego

Zarządzenie Nr 2/2016

Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

 

z dnia 16.02.2016 r.

 

 

 

w sprawie wprowadzenia Aneksu Nr 2 z dnia 16.02.2016 r. do  Regulaminu Organizacyjnego Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

Na podstawie § 6 ust. 3 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia
Nr 25/2013 Dyrektora PZMiUW w Rzeszowie z dnia 19 grudnia 2013 r., zmienionego Zarządzeniem nr 11/2015 z dnia 16.09.2015r., zarządza się  co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się Aneks Nr 2 z dnia 16.02.2016r. do Regulaminu Organizacyjnego Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie podlega podaniu do wiadomości pracowników poprzez bezpośrednie zapoznanie ich z jego tekstem.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 2/2016

Dyrektora PZMiUW w Rzeszowie

z dnia 16.02.2016 r.

Aneks Nr 2/2016

z dnia 16.02.2016 r.

do Regulaminu Organizacyjnego Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  w Rzeszowie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 25/2013 Dyrektora PZMiUW w Rzeszowie z dnia  19 grudnia 2013 r., zmienionego Zarządzeniem Nr 11/2015 z dnia 16.09.2015r.

W związku ze zmianą nazwy projektu „Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły” na „Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” do Regulaminu Organizacyjnego Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

§ 25a otrzymuje brzmienie:

„Do zakresu działania Jednostki Realizującej Projekt pn.: „Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły” należy w szczególności:

1)      Dbałość o prawidłową realizację „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”  finansowanego ze środków Banku Światowego oraz banku rozwoju Rady Europy.

2)      Określenie potrzeb oraz współpraca z Konsultantem w zakresie wprowadzenia dodatkowych zadań inwestycyjnych do realizacji w ramach „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”. Czynienie wszelkich starań w celu pozyskania niezbędnych dodatkowych środków finansowych na realizację robót budowlano-montażowych.

3)      Nadzór i kontrola nad pracą Konsultanta Wsparcia technicznego/ Inżyniera Kontraktu.

4)      Nadzór i kontrola nad pracą Wykonawcy.

5)      Nadzór nad opracowaniem przez Konsultanta dokumentacji przedprojektowej i projektowej oraz uzyskiwaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień i innych dokumentów dla zadań realizowanych w ramach „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”.

6)      Udział w przeglądach opracowań projektowych, radach projektu i wizytach roboczych, wizytach na placu budowy, misjach Banku Światowego, zapewnienie organizacji narad koordynacyjnych w toku realizacji Projektu.

7)      Przygotowanie wszelkich dokumentów związanych z wyborem Konsultanta i Wykonawcy zgodnie z Instrukcją Banku Światowego oraz udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postepowań przetargowych.

8)      Zarządzanie i obsługa finansowa Projektu.

9)      Nadzór nad kosztami Projektu.

10)   Planowanie wydatkowania środków.

11)   Sporządzanie wniosków o zapewnienie i uruchamianie środków

12)   Rozliczanie i sprawozdawczość.

13)   Bieżąca współpraca z Biurem Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, w tym sporządzanie wszystkich niezbędnych raportów i sprawozdań.

14)  Współpraca z Działem Przygotowania i Realizacji Inwestycji Melioracyjnych, Działem Finansowo - Księgowym, Działem Przygotowania Terenów oraz Działem Umów i Przetargów oraz Sekcją Planowania i Sprawozdawczości.

15)   Archiwizacja dokumentacji dotyczącej Projektu, zapewnienie warunków i ogólny nadzór nad przechowywaniem całości dokumentacji związanej z Projektem.

16)   Wykonywanie wszelkich innych zadań i czynności związanych z realizacją Projektu.

§ 2

Pozostałe postanowienia Regulaminu Organizacyjnego PZMiUW w Rzeszowie nie ulegają zmianie.

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2017

Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia Aneksu Nr 3/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. do Regulaminu Organizacyjnego Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

Na podstawie:

Uchwały Nr 262/5234/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia projektu zmian w Regulaminie Organizacyjnym Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie

oraz

§ 6 ust. 3 pkt 4 Regulaminu Organizacyjnego Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 25/2013 Dyrektora PZMiUW w Rzeszowie z dnia 19 grudnia 2013 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 11/2015 z dnia 16 września 2015 r. i Zarządzeniem Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. zarządza się co następuje:

§ 1

 

Wprowadza się Aneks Nr 3/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. do Regulaminu Organizacyjnego Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

 

Aneks, o którym mowa w niniejszym Zarządzeniu podlega podaniu do wiadomości pracowników poprzez bezpośrednie zapoznanie ich z jego tekstem.

§ 3

 

Aneks, o którym mowa w niniejszym Zarządzeniu stanowi załącznik do tego Zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 lutego 2017 r.

 

 

                                               Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2017

Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Rzeszowie
z dnia 31 stycznia 2017 r.

Aneks nr 3/2017

z dnia 31 stycznia 2017 r.

do Regulaminu Organizacyjnego Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 25/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. Dyrektora PZMiUW w Rzeszowie, zmienionego Zarządzeniem nr 11/2015 z dnia 16 września 2015 r. i Zarządzeniem nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016 r . Dyrektora PZMiUW w Rzeszowie.

Do Regulaminu Organizacyjnego Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie wprowadza się następujące zmiany:

 

§ 1

 

 1. W §3 pkt 5 dokonuje się zmiany nazwy działu z nazwy „Dział Przygotowania Terenów” na nazwę „Dział Gospodarki Nieruchomościami”.
 1. W §3 pkt 6 skreśla się wyrazy o brzmieniu: ”oraz podległą Sekcją Gospodarki Mieniem”.

 

§ 2

 

W §7 ust.2 pkt 2 dokonuje się zmiany nazwy działu z nazwy „Dział Przygotowania Terenów (IT)” na nazwę „Dział Gospodarki Nieruchomościami (IN)”.

 

§ 3

 

  1. W §8 ust.1 pkt 12 skreśla się, a dotychczasowy punkt 13 otrzymuje numer 12.

  2. W §8 ust.2 pkt 1 skreśla się wyrazy o brzmieniu: ” z Sekcją Gospodarki Mieniem”.

  3. W §8 ust.2 po pkt 7 dodaje się wyrazy w brzmieniu:” oraz pośrednio Działu Gospodarki Nieruchomościami (IN) w zakresie dotyczącym spraw Działu Konserwacji, Eksploatacji
i Rekultywacji (EM)”.

 

§ 4

 

W §12 w pkt 21 wyrazy „Przygotowania Terenów” zastępuje się wyrazami ”Gospodarki Nieruchomościami”.

 

§ 5

 

§ 13 otrzymuje nowe brzmienie:

 

㤠13

 

Do zadań Działu Gospodarki Nieruchomościami należy:

 

 1. w zakresie przygotowania terenów pod inwestycje:
 2. przygotowanie dokumentacji do nabycia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa pod urządzenia melioracji wodnych podstawowych, w tym:
 3. uzyskiwanie zgody właściwego organu na nabycie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa,
 4. opracowywanie wniosków do urzędów gmin o podział nieruchomości,
 5. uzyskiwanie niezbędnych dokumentów z właściwych sądów i urzędów,
 6. występowanie do Działu Umów i Przetargów o zorganizowanie zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych postępowań o udzielenie zamówienia w zakresie wyłonienia rzeczoznawców majątkowych, którzy dokonują wyceny nieruchomości oraz składników roślinnych i budowlanych, 
 7. współpraca z Działem Umów i Przetargów w celu zorganizowania postępowań o udzielenie zamówienia, w tym:
 8. przygotowanie niezbędnych danych dotyczących zamówienia,
 9. udział w pracach komisji przetargowych, 
 10. opiniowanie umów przygotowanych przez Dział Umów i Przetargów,
 11. bieżący nadzór nad realizacją umów zawartych na wniosek Działu Gospodarki Nieruchomościami,
 12. odbiór oraz sprawdzanie kompletności dokumentów opracowanych w wyniku umów zawartych na wniosek Działu Gospodarki Nieruchomościami,
 13. sprawdzanie pod względem merytorycznym przekazanych faktur i rachunków z zakresu działania Działu Gospodarki Nieruchomościami,
 14. wnioskowanie do wypłaty odszkodowań za nieruchomości,  które stały się własnością Skarbu Państwa,
 15. wnioskowanie do wypłaty cen nieruchomości sprzedanych na rzecz Skarbu Państwa w wyniku zawartych umów,
 16. przygotowanie dokumentacji niezbędnej w sprawach dotyczących wywłaszczania nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji,

 

10) wnioskowanie do wypłaty odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji,

 

11) przygotowanie niezbędnych dokumentów stanowiących podstawę do wypłaty odszkodowania za zaistniałe szkody,

 

12) współpraca z Działem Przygotowania i Realizacji Inwestycji Melioracyjnych w zakresie ustalania, realizacji i weryfikacji planów inwestycji melioracyjnych w części dotyczącej zabezpieczenia środków finansowych na wykup nieruchomości oraz szkody w składnikach roślinnych i budowlanych, 

 

13) dokonywanie rozliczeń w zakresie wykupu terenu w ramach zadań inwestycyjnych (OT, PT),

 

14) opracowywanie informacji dotyczących zrealizowanego wykupu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

 1. w zakresie gospodarowania mieniem:
 1. prowadzenie ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa w zakresie gruntów pod publicznymi wodami płynącymi w stosunku, do których prawa właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz gruntów zajętych pod urządzenia melioracji wodnych podstawowych zarządzanych przez PZMiUW w Rzeszowie w ramach działalności statutowej jednostki, 
 2. podejmowanie czynności związanych z ujawnianiem w księgach wieczystych nieruchomości o których mowa w pkt 1, 
 3. współpraca z Działem Konserwacji, Eksploatacji i Rekultywacji przy  prowadzeniu  zbiorczej ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów (w zakresie gruntów wyszczególnionych w pkt 1)
 4. podejmowanie czynności związanych z porządkowaniem wpisów w ewidencji gruntów i budynków, w tym spraw dotyczących wykreślenia z ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa nie związanych ze statutową działalnością PZMiUW w Rzeszowie.
 5. prowadzenie spraw dotyczących ustalania linii brzegu, zlecanie wykonania operatów geodezyjno – prawnych, operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości w celu wypłaty odszkodowań z tytułu trwałego, w sposób naturalny zajęcia przez płynące wody powierzchniowe gruntów nie stanowiących własności właściciela wody.
 6. współpraca z jednostkami terenowymi w sprawach dotyczących udziału
  w rozprawach administracyjnych w zakresie ustalania linii brzegu, modernizacji ewidencji gruntów, scaleń gruntów, klasyfikacji gleboznawczej gruntów, podziałów nieruchomości i rozgraniczeń.
 7. prowadzenie spraw podatkowych dotyczących gruntów związanych z działalnością statutową PZMiUW w Rzeszowie w zakresie utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych.”.

 

§ 6

 

§ 14 otrzymuje nowe brzmienie:

 

㤠14

 

Do zakresu działania Działu Konserwacji, Eksploatacji i Rekultywacji należy:

 1. Prowadzenie ewidencji wód publicznych w stosunku, do których prawa właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów wraz z jej aktualizacją w elektronicznym systemie GeoMelio oraz udostępnianie tej ewidencji podmiotom realizującym zadania publiczne.
 2. Wykonywanie w imieniu Marszałka Województwa praw właścicielskich w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa  istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz w stosunku do tzw. „wód pozostałych”, o których mowa w art.11 ust.1 pkt.4 ustawy Prawo wodne, a także gospodarowanie gruntami pokrytymi płynącymi wodami powierzchniowymi w odniesieniu do których prawa właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa Podkarpackiego, w tym w szczególności:
 1. Planowanie, organizowanie i nadzorowanie robót w zakresie utrzymania  wód określonych w  pkt.2.
 2. Udział w opracowywaniu dokumentacji technicznych na roboty w zakresie utrzymania wód określonych w pkt.2.
 3. Udział w przetargach lub innych, zgodnych z Ustawą - Prawo zamówień publicznych,  formach doboru wykonawców prac w zakresie utrzymania wód określonych w pkt.2.
 4. Przygotowywanie umów użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, dla których prawo właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa.
 5. Planowanie, organizowanie i nadzorowanie robót remontowo-konserwacyjnych w zakresie utrzymania  urządzeń melioracji podstawowych.
 6. Udział w opracowywaniu dokumentacji technicznych na roboty remontowo - konserwacyjne urządzeń melioracji podstawowych.
 7. Udział w przetargach lub innych, zgodnych z Ustawą - Prawo zamówień publicznych, formach doboru wykonawców prac remontowo- konserwacyjnych na urządzeniach melioracji  podstawowych.
 8. Przygotowywanie i wydawanie z upoważnienia Marszałka Województwa decyzji w sprawie zwolnienia z  zakazów obowiązujących na terenach w sąsiedztwie wałów przeciwpowodziowych tj. w strefie określonej zgodnie z ustawą Prawo wodne.
 9. Uzgadnianie projektów infrastruktury technicznej w zakresie kolizji z urządzeniami melioracji wodnych podstawowych.
 1. Utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji  podstawowych, w tym zapewnienie obsługi, bezpieczeństwa i właściwego funkcjonowania budowli hydrotechnicznych piętrzących wodę,  stopni  wodnych, śluz, przepompowni i innych obiektów będących własnością Skarbu Państwa, w tym w szczególności:
 1. Uzgadnianie w trybie art. 106 k.p.a. projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy w zakresie melioracji wodnych.
 2. Utrzymanie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych.
 3. Udział w pracach Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w okresie zagrożenia powodziowego.
 4. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością związków spółek wodnych w zakresie otrzymanych od Marszałka Województwa pełnomocnictw.
 5. Udział w podziale dotacji budżetu państwa dla spółek wodnych.
 6. Wykonywanie zadań związanych z udzielaniem przez Województwo Podkarpackie pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie województwa podkarpackiego.
 7. Nadzór nad realizacją umów dotacji udzielanych Gminom przez Województwo Podkarpackie na wykonywanie robót rekultywacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 03.02.1995r o ochronie gruntów rolnych i leśnych poprzez:
 1. Udział w przekazywaniu placów budów wykonawcom robót.
 2. Kontrola jakości wykonywanych robót w trakcie ich realizacji.
 3. Udział w odbiorach robót.
 4. Rozliczenie wykorzystania dotacji.
 5. Wydawanie opinii o prawidłowości wykorzystania dotacji.
 1. Współpraca z Inspektoratami w zakresie prowadzonych spraw.
 2. Nadzór i współpraca z Działem Gospodarki Nieruchomościami w zakresie prowadzonych przez dział spraw.Koordynowanie pracami Zespołu Pracowników do Obsługi Przepompowni 
 3. i Utrzymania Urządzeń Melioracyjnych.
 4. Współpraca z oddziałami  PZMiUW  oraz Inspektoratami: Dębicko-Ropczyckim, Leżajskim i Rzeszowskim  w zakresie prowadzonych spraw.
 5. Przygotowywanie i zawieranie, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne, umów użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, dla których prawa właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa Podkarpackiego.”.

 

§ 7

 

W §25a w pkt 14 wyrazy „Przygotowania Terenów” zastępuje się wyrazami ”Gospodarki Nieruchomościami”.

 

§ 8

 

Załącznik nr 1 zostaje zastąpiony nowym załącznikiem nr 1.

 

§ 9

 

Pozostałe postanowienia Regulaminu Organizacyjnego bez zmian.

 

struktura2017

Poprawiony: czwartek, 02 lutego 2017 13:54