Statut PDF Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 05 kwietnia 2011 11:56

Uchwala Nr XLVII/517/02
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 5 sierpnia 2002 roku


w sprawie zmiany w Statucie Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91 poz. 576 z późno zm.), art. 25 ust. 1 pkt. 4 i art. 98 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133 poz. 872 z późno zm.) oraz § 4 ust. 1 Uchwały nr IV/30/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie połączenia Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji w Rzeszowie, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krośnie, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Przemyślu, Rejonowego Zarządu Urządzeń Wodnych i Inwestycji w Nisku i Rejonowego Zarządu Urządzeń Wodnych i Inwestycji w Tarnobrzegu w Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie i nadania Statutu,

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala co następuje:

§ 1

W Statucie Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr IV/30/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie połączenia Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji w Rzeszowie, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krośnie, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Przemyślu, Rejonowego Zarządu Urządzeń Wodnych i Inwestycji w Nisku i Rejonowego Zarządu Urządzeń Wodnych i Inwestycji w Tarnobrzegu w Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie i nadania Statutu, zmienionym uchwałą Nr XXX/332/2001 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany w Statucie Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, wprowadza się następujące zmiany:

l) § 2 Statutu otrzymuje brzmienie:
,,§ 2 Do zadań PZMiUW należy:


1) określanie potrzeb oraz prognozowanie rozwoju melioracji i urządzeń wodnych,


2) opracowywanie programów inwestycji melioracyjnych i obiektów gospodarki wodnej dla potrzeb rolnictwa oraz ochrony przeciwpowodziowej,


3) opracowywanie rocznych planów inwestycji melioracyjnych do akceptacji Zarządu Województwa Podkarpackiego,


4) obsługa inwestorska inwestycji w zakresie melioracji i gospodarki wodnej oraz ochrony przeciwpowodziowej,


5) utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji podstawowych oraz zapewnienie obsługi, bezpieczeństwa i właściwego funkcjonowania budowli hydrotechnicznych piętrzących wodę, stopni wodnych, śluz i przepustów,


6) wykonywanie w imieniu Marszałka Województwa praw właścicielskich w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz innych wód powierzonych Marszałkowi Województwa,


7) opracowywanie dokumentacji technicznej na konserwację urządzeń melioracji podstawowych i ochrony przeciwpowodziowej,


8) organizowanie i nadzorowanie robót remontowo-konserwacyjnych na urządzeniach melioracji podstawowych,


9) prowadzenie ewidencji wód publicznych w stosunku do których prawa właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa, urządzeń melioracji wodnych oraz gruntów zmeliorowanych,


10) utrzymanie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych,


11) przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie retencji wodnej,


12) przygotowywanie decyzji w sprawie dofinansowania części kosztów związanych
z budową urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz ustalanie wysokości opłaty melioracyjnej każdemu zainteresowanemu właścicielowi gruntu proporcjonalnie do powierzchni gruntów, na które korzystny wpływ wywierają te urządzenia,


13) przygotowywanie projektów decyzji Marszałka w sprawie zgody na odstąpienie od zakazów obowiązujących na terenach gdzie zlokalizowane są wały przeciwpowodziowe,


14) udział w podziale dotacji z budżetu Wojewody i budżetu Samorządu Województwa na inwestycje w zakresie zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi oraz pełnienie nadzoru nad wykorzystaniem przyznanych środków finansowych,


15) prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi robotami rekultywacyjnymi w ramach zadań gmin dofinansowywanych z FOGR,


16) obsługa inwestorska w trybie zastępstwa inwestycyjnego w zakresie realizacji robót rekultywacyjnych wynikających z projektów scaleniowych,


17) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością związków spółek wodnych w zakresie otrzymanych pełnomocnictw,


18) zbieranie wniosków, opracowywanie propozycji podziału i prowadzenie obsługi finansowej dotacji Państwa dla spółek wodnych,


19) uzgadnianie projektów infrastruktury technicznej w zakresie kolizji z urządzeniami melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych,


20) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu działalności statutowej PZMiUW,


21) wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Województwa".


2) § 4 Statutu otrzymuje brzmienie:
,,§ 4
1. Pracą PZMiUW kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępców Dyrektora.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Podkarpackiego.
3. Pozostałych pracowników PZMiUW zatrudnia i zwalnia Dyrektor PZMiUW".

 

§2

Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie.
 

§3

Jednolity tekst Statutu stanowi załącznik do uchwały.
 

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załącznik do uchwały
Nr XLVII/517/02
Sejmiku Województwa Podkarpackiego
z dnia 5 sierpnia 2002 roku

Statut

Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Rzeszowie

§1

1. Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie zwany dalej PZMiUW jest jednostką organizacyjną samorządu Województwa Podkarpackiego.
2. PZMiUW działa jako jednostka budżetowa, finansowana z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.
3. Terenem działania PZMiUW jest Województwo Podkarpackie.
4. Siedzibą PZMiUW jest miasto Rzeszów.
5. Nadzór nad działalnością PZMiUW sprawuje Zarząd Województwa Podkarpackiego.

 

§2

Do zadań PZMiUW należy:


1. określanie potrzeb oraz prognozowanie rozwoju melioracji i urządzeń wodnych,


2. opracowywanie programów inwestycji melioracyjnych i obiektów gospodarki wodnej dla potrzeb rolnictwa oraz ochrony przeciwpowodziowej,


3. opracowywanie rocznych planów inwestycji melioracyjnych do akceptacji Zarządu Województwa Podkarpackiego,


4. obsługa inwestorska inwestycji w zakresie melioracji i gospodarki wodnej oraz ochrony przeciwpowodziowej,


5. utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji podstawowych oraz zapewnienie obsługi, bezpieczeństwa i właściwego funkcjonowania budowli hydrotechnicznych piętrzących wodę, stopni wodnych, śluz i przepustów,


6. wykonywanie w imieniu Marszałka Województwa praw właścicielskich w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz innych wód powierzonych Marszałkowi Województwa,


7. opracowywanie dokumentacji technicznej na konserwację urządzeń melioracji podstawowych i ochrony przeciwpowodziowej,


8. organizowanie i nadzorowanie robót remontowo-konserwacyjnych na urządzeniach melioracji podstawowych,


9. prowadzenie ewidencji wód publicznych w stosunku do których prawa właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa, urządzeń melioracji wodnych oraz gruntów zmeliorowanych,


10. utrzymanie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych,


11. przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie retencji wodnej,


12. przygotowywanie decyzji w sprawie dofinansowania części kosztów związanych z budową urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz ustalanie wysokości opłaty melioracyjnej każdemu zainteresowanemu właścicielowi gruntu proporcjonalnie do powierzchni gruntów, na które korzystny wpływ wywierają te urządzenia,


13. przygotowywanie projektów decyzji Marszałka w sprawie zgody na odstąpienie od zakazów obowiązujących na terenach gdzie zlokalizowane są wały przeciwpowodziowe,


14. udział w podziale dotacji z budżetu Wojewody i budżetu Samorządu Województwa na inwestycje w zakresie zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi oraz pełnienie nadzoru nad wykorzystaniem przyznanych środków finansowych,


15. prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi robotami rekultywacyjnymi w ramach zadań gmin dofinansowywanych z FOGR ,


16. obsługa inwestorska w trybie zastępstwa inwestycyjnego w zakresie realizacji robót rekultywacyjnych wynikających z projektów scaleniowych,


17. sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością związków spółek wodnych w zakresie otrzymanych pełnomocnictw,


18. zbieranie wniosków, opracowywanie propozycji podziału i prowadzenie obsługi finansowej dotacji Państwa dla spółek wodnych,


19. uzgadnianie projektów infrastruktury technicznej w zakresie kolizji z urządzeniami melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych,


20. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu działalności statutowej PZMiUW,


21. wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Województwa".

 

§3

PZMiUW może wykonywać odpłatnie na podstawie umów zawartych z inwestorami bezpośrednimi, obsługę inwestorską zadań powierzonych przez administrację rządową, samorządową i inne podmioty gospodarcze, w zakresie:
1) zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi,
2) służby zdrowia (szpitale, ośrodki zdrowia, przychodnie, itp.),
3) pomocy społecznej (domy pomocy społecznej i in.),
4) oświaty (szkoły, przedszkola, żłobki),
5) gospodarki komunalnej,
6) budownictwa mieszkaniowego,
7) łączności (telefonizacja),
8) gazownictwa,
9) przechowalnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego,
10) budownictwa obiektów usługowo-przemysłowych,
11) opracowywania dokumentacji technicznych, operatów i ekspertyz w wym. wyżej dziedzinach.

 

§4

1. Pracą PZMiUW kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępców Dyrektora.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Podkarpackiego.
3. Pozostałych pracowników PZMiUW zatrudnia i zwalnia Dyrektor.
 

§5


Szczegółową organizację wewnętrzną PZMiUW, obszar działania Oddziałów PZMiUW oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określi Regulamin Organizacyjny PZMiUW ustalony w drodze zarządzenia wewnętrznego Dyrektora po uprzednim zatwierdzeniu go przez Zarząd Województwa Podkarpackiego.


 

UCHWAŁA NR LX1I758/06
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia 28 sierpnia 2006 r.
 

w sprawie zmiany w Statucie Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie.

Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późno zm.);

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:
 

§1

W Statucie Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, Stanowiącym załącznik do Uchwały Nr IV/30/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie połączenia Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji w Rzeszowie, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń wodnych w Krośnie, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Przemyślu, Rejonowego Zarządu Urządzeń Wodnych i Inwestycji w Nisku i Rejonowego Zarządu Urządzeń Wodnych i Inwestycji w Tarnobrzegu w Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie i nadania Statutu, zmienionym uchwałami Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXXl332/2001 z dnia 23 kwietnia 2001 r. i Nr XLVII/517/02 z dnia 5 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany w Statucie Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, wprowadza się następujące zmiany:


1) § 2 otrzymuje brzmienie:
Do zadań PZMiUW należy:


1) określanie potrzeb oraz prognozowanie rozwoju melioracji i urządzeń wodnych,


2) opracowywanie programów inwestycji melioracyjnych i obiektów gospodarki wodnej dla potrzeb rolnictwa oraz ochrony przeciwpowodziowej,


3) opracowywanie rocznych planów inwestycji melioracyjnych do akceptacji Zarządu Województwa Podkarpackiego,


4) zlecanie w trybie Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych dokumentacji projektowych, opinii, ekspertyz i robót budowlanych, itp. w zakresie niezbędnym dla potrzeb inwestycji melioracyjnych i utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych,


5) obsługa inwestorska inwestycji w zakresie melioracji i gospodarki wodnej oraz ochrony przeciwpowodziowej,


6) utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji podstawowych oraz zapewnienie obsługi, bezpieczeństwa i właściwego funkcjonowania budowli hydrotechnicznych piętrzących wodę, stopni wodnych, śluz, przepustów i przepompowni,


7) wykonywanie w imieniu Marszałka Województwa praw właścicielskich w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz innych wód powierzonych Marszałkowi Województwa,


8) dokonywanie z upoważnienia Marszałka Województwa uzgodnień projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy w zakresie melioracji wodnych,


9) zawieranie z upoważnienia Marszałka Województwa umów użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, dla których prawa właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa,


10) występowanie z wnioskami o dofinansowanie inwestycji z środków budżetu państwa i środków pozabudżetowych przeznaczonych na realizację inwestycji z zakresu melioracji i gospodarki wodnej oraz ochrony przeciwpowodziowej,


11) opracowywanie dokumentacji technicznej na konserwację urządzeń melioracji podstawowych i ochrony przeciwpowodziowej,


12) planowanie, organizowanie i nadzorowanie robót remontowo-konserwacyjnych dot. urządzeń melioracji podstawowych,


13) prowadzenie ewidencji wód publicznych w stosunku do których prawa właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa, urządzeń melioracji wodnych oraz gruntów zmeliorowanych,


14) prowadzenie zasobu gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa, o którym mowa wart. 14a Ustawy-Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. nr 239 poz. 2019),


15) utrzymanie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych,


16) przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie retencji wodnej,


17) przygotowywanie decyzji w sprawie dofinansowania części kosztów związanych z budową urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz ustalanie wysokości opłaty melioracyjnej każdemu zainteresowanemu właścicielowi gruntu proporcjonalnie do powierzchni gruntów, na które korzystny wpływ wywierają te urządzenia,


18) przygotowywanie i wydawanie z upoważnienia Marszałka Województwa decyzji w sprawie zgody na odstąpienie od zakazów obowiązujących na terenach, gdzie zlokalizowane są wały przeciwpowodziowe,


19) prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi robotami rekultywacyjnymi w ramach podziału środków FOGR zgodnie z uchwałami Zarządu Województwa,


20) obsługa inwestorska w zakresie realizacji robót rekultywacyjnych na obiektach poscaleniowych ujętych w planie podziału środków, a wynikających z projektów scaleniowych,


21) prowadzenie prac geodezyjnych i kartograficznych w zakresie niezbędnym do wykupu terenów i prac projektowych dla prowadzonych przez PZMiUW inwestycji z zakresu melioracji i gospodarki wodnej oraz ochrony przeciwpowodziowej (tj. działalności statutowej PZMiUW),


22) przygotowanie dokumentacji do wykupu gruntów i nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa pod urządzenia melioracji wodnych podstawowych,


23) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością związków spółek wodnych w zakresie otrzymanych pełnomocnictw,


24) udział w podziale dotacji budżetu państwa dla spółek wodnych,


25) uzgadnianie projektów infrastruktury technicznej w zakresie kolizji z urządzeniami melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych,


26) prowadzenie spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej zgodnie z art. 17 ust. 6 i ust. 7; art. 18 ust. 4; art. 20 ust. 2 - Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416),


27) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu działalności statutowej PZMiUW,


28) wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Województwa.


2) § 3 otrzymuje brzmienie:
§3 PZMiUW może wykonywać odpłatnie na podstawie umów zawartych z inwestorami bezpośrednimi, obsługę inwestorską zadań powierzonych przez administrację rządową, samorządową i inne podmioty gospodarcze, w zakresie:
1) infrastruktury dla obszarów wiejskich (wodociągi, ujęcia wody, kanalizacje, roboty melioracyjne, urządzanie dróg rolniczych na obiektach poscaleniowych i inne) oraz ochrony środowiska,
2) opracowywania dokumentacji technicznych, ekspertyz i koreferatów w zakresie wymienionym w § 2 pkt 5,6,11,12 Statutu".
 

§2


Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie.
 

§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 


UCHWAŁA NR XXXVI/659/09
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

z dnia 13 lipca 2009 r.
 

w sprawie zmiany w Statucie Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń

Wodnych w Rzeszowie.

Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§ 1


W Statucie Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr IV/30/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie połączenia Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji w Rzeszowie, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krośnie, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Przemyślu, Rejonowego Zarządu Urządzeń Wodnych i Inwestycji w Nisku i Rejonowego Zarządu Urządzeń Wodnych i Inwestycji w Tarnobrzegu w Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie i nadania Statutu, zmienionym uchwałą Nr XXX/332/2001 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2001 r. oraz uchwałą Nr XLVII/517/02 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 5 sierpnia 2002 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 pkt. 28 otrzymuje następujące brzmienie:
„prowadzenie działalności w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami, obejmującej najem lub dzierżawę składników majątkowych Województwa Podkarpackiego oddanych w trwały zarząd jednostki".
2. Dotychczasowy punkt 28 otrzymuje nr 29.
 

§ 2


Pozostałe postanowienia Statutu nie ulegają zmianie.
 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UCHWALA NR XVII/289/12
SEJMIKU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO


z dnia 30 stycznia 2012 r.

 

w sprawie zmiany w Statucie Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Rzeszowie.


Na podstawie art. 18 pkt. 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) i art. 11 ust. 2, art. 12 ust.1 pkt 2) I ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala
, Co następuje:


§1

 

W Statucie Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr IV/30/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie połączenia Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji w Rzeszowie, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji I Urządzeń Wodnych w Krośnie, Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Przemyślu, Rejonowego Zarządu Urządzeń Wodnych I Inwestycji w Nisku i Rejonowego Zarządu Urządzeń Wodnych I Inwestycji w Tarnobrzegu w Podkarpacki Zarząd Melioracji I Urządzeń Wodnych w Rzeszowie I nadania Statutu, zmienionym uchwałami Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XXX/332/2001 z dnia 23 kwietnia 2001 r., Nr XLVII/517/02 z dnia 5 sierpnia 2002 r., Nr LXI/758/06 z dnia 28 sierpnia 2006 r. oraz uchwałą Nr X)(XVI1659109 z dnia 13 Iipca 2009 r., wprowadza sic następujące zmiany:

 

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

 

§ 2. Do zadań PZM1UW należy:

 

1) określanie potrzeb oraz prognozowanie rozwoju melioracji I urządzeń wodnych,

 

2) opracowywanie I realizacja programów z zakresu inwestycji melioracyjnych dia potrzeb rolnictwa oraz ochrony przeciwpowodziowej,

 

3) opracowywanie projektów rocznych planów inwestycji melioracyjnych I dostosowanie ich do Uchwa4y Budżetowej Województwa Podkarpackiego oraz realizacja przyjętych (uchwalonych) przez organy samorządu województwa podkarpackiego rocznych planów inwestycji melioracyjnych,

 

4) udzielanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zamówień na opracowanie dokumentacji projektowych, opinii, ekspertyz, wykonanie robot budowlanych, jak równie2 innych zamówień w zakresie niezbędnym dla realizacji inwestycji melioracyjnych i utrzymania urzadze6 melioracji wodnych podstawowych,

 

5) obsługa inwestorska inwestycji w zakresie melioracji i gospodarki wodnej oraz ochrony przeciwpowodziowej,

 

6) utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji podstawowych, w tym zapewnienie obsługi bezpieczeństwa i właściwego funkcjonowania budowli hydrotechnicznych piętrzących wodę, stopni wodnych, śluz, przepompowni i innych obiektów będących własnością Skarbu Państwa,

 

7) wykonywanie w imieniu Marszałka Województwa praw właścicielskich w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa, istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz w stosunku do tzw. „wód pozostałych" określonych w art. 11 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo wodne,

 

8) dokonywanie z upoważnienia Marszałka Województwa uzgodnień projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy w zakresie melioracji wodnych,

 

9) zawieranie z upoważnienia Marszałka Województwa mow użytkowania gruntów pokrytych wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, dla których prawa właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa,

 

10) występowanie z wnioskami o dofinansowanie inwestycji z środków budżetu państwa i środków pozabudżetowych przeznaczonych na realizacje inwestycji z zakresu melioracji i gospodarki wodnej oraz ochrony przeciwpowodziowej,

 

11) opracowywanie dokumentacji technicznej na konserwacje urządzeń melioracji podstawowych i ochrony przeciwpowodziowej,

 

12) planowanie, organizowanie i nadzorowanie robot remontowo­konserwacyjnych dotyczących wód i urządzeń melioracji podstawowych oraz tzw. „wód pozostałych",

 

13) prowadzenie ewidencji wód publicznych w stosunku do których prawa właścicielskie wykonuje Marszałek Województwa, urządzeń melioracji wodnych oraz gruntów zmeliorowanych,

 

14) prowadzenie zasobu gruntów pokrytych wodami powierzchniowymi płynącymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 14a Ustawy-Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. nr 239 poz. 2019),

 

15) utrzymanie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych,

 

16) przygotowanie i realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury przeciwpowodziowej,

 

17) przygotowywanie decyzji w sprawie dofinansowania części kosztów związanych z budową urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz ustalanie wysokości opłaty melioracyjnej lub inwestycyjnej każdemu zainteresowanemu właścicieIowi gruntu proporcjonalnie do powierzchni gruntów, na które korzystny wpływ wywierają te urządzenia,

 

18) przygotowywanie i wydawanie z upoważnienia Marsza4ka Województwa decyzji w sprawie zgody na odstąpienie od zakazów obowiązujących na terenach, gdzie zlokalizowane są wały przeciwpowodziowe,

 

19) prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi robotami rekultywacyjnymi w ramach podziału środków budżetu Województwa stanowiących dochód z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej zgodnie z uchwałami Zarządu Województwa,

 

20) prowadzenie prac geodezyjnych i kartograficznych w zakresie niezbędnym do wykupu terenów I prac projektowych dla prowadzonych przez PZMIUW inwestycji z zakresu melioracji I gospodarki wodnej oraz ochrony przeciwpowodziowej (tj. działalności statutowej PZMiUW),

 

21) przygotowanie dokumentacji do wykupu gruntów I nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa pod urządzenia melioracji wodnych podstawowych,

 

22) sprawowanie nadzoru I kontroli nad działaInością związków spółek wodnych w zakresie otrzymanych pełnomocnictw,

 

23) udział w podziale dotacji budżetu państwa dla spółek wodnych,

 

24) realizacja zadań związanych z udzielaniem przez Województwo Podkarpackie pomocy finansowej w formie dotacji celowej spółkom wodnym działającym na terenie województwa podkarpackiego,

 

25) uzgadnianie projektów infrastruktury technicznej w zakresie kolizji z urządzeniami melioracji wodnych podstawowych,

 

26) prowadzenie spraw obronnych, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej zgodnie z art. 17 ust. 6 I ust. 7; art. 18 ust. 4; art. 20 ust. 2 - Ustawy z dnia

21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z pain. zm.),

 

27) prowadzenie sprawozdawczości z zakresu działalności statutowej PZMiUW,

 

28) prowadzenie działalności w zakresie administrowania i zarządzania nieruchomościami, obejmującej najem lub dzierżawą składników majątkowych Województwa Podkarpackiego oddanych w trwały zarząd jednostki,

 

29) wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd Województwa".

2)  Skreśla się § 3.

3)  § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Zarząd Województwa Podkarpackiego".

 

§2

 

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Poprawiony: środa, 15 lutego 2012 13:18